Naturforvaltning gennem ti år - 1989-1998

6. Kulturmiljøet
6.3. Formidling og sikring af ikke synlige arkæologiske kulturlag
6.3.1. Hal på Hal i Gudme
6.3.2. Fugledegård – rige kulturhistoriske fundlag

[Forside] [Indholdsfortegnelse] [Forrige dokument] [Næste dokument] 

6.3. Formidling og sikring af ikke synlige arkæologiske kulturlag

Gudmehallen med de markerede stolper  Foto: Skov- og Naturstyrelsen
Gudmehallen med de markerede stolpehuller.

6.3.1. Hal på Hal i Gudme

„Kongehallen“ ligger i Gudme kommune, Fyns amt, og projektets formål var at erhverve og formidle et areal med værdifulde, kulturhistoriske fundlag.

Danmarkskort med Gudme markeret

Projektets baggrund

I Gudme findes et areal, som åbenbart er populært til haller. Da den lokale håndboldklub GOG i 1993 ønskede at opføre en ny idrætshal ved siden af den allerede eksisterende Sydøstfynshal, viste en arkæologisk undersøgelse, at der tidligere havde været et meget stort hus – en „kongehal“ på stedet. En alternativ placering af den nye idrætshal var væsentlig dyrere. Gode kræfter gik sammen for at sikre det nye fund, men også for afbøde situationen for Sydøstfynshallen. Gennem et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Nationalmuseet samt væsentlige bidrag fra Gudme kommune og Fyns amt lykkedes det at sikre haludvidelsen så både idrætshallen og kulturmindet blev tilgodeset.

Den fundne kongehal havde bemærkelsesværdige dimensioner. Den har været ca. 10 meter bred og ca. 47 meter lang. Taget blev båret af 8 par svære stolper, med 80 cm. i diameter. Væggen har været af en helt speciel konstruktion. I stedet for stolper blev benyttet flade planker stillet vinkelret på hallens længderetning. Mellemrummene har formentlig været fyldt ud med vandretliggende tømmer. Midt i hver langvæg var en indgang på 2.5 meters bredde, som nærmest har haft karakter af en port. Mod nordøst fandt man desuden en almindelig indgang.

Projektets gennemførelse

For naturvaltningsmidlerne blev arealet på ca. 1,2 ha med resterne af den såkaldte „Kongehal“ og nogle mindre bygninger fra jernalderen erhvervet i 1995. Bygningerne er kun bevaret som stolpespor under pløjelaget i jordoverfladen. Der har været en meget rig bebyggelse i området omkring Gudme i jernalderen, og der er gjort utallige fund af bl.a. guld- og sølvskatte. Området anses for at have udgjort et magtcentrum i jernalderen, og da man fandt den enorme bygning – meget større end de andre huse, der er udgravet i Gudme, og større end de fleste flere hundrede år senere vikingetidshuse – måtte dette være den helt centrale del af området.

Formidling

Arealet blev erhvervet for at bevare de kulturhistoriske spor for eftertiden og med henblik på formidling. De tagbærende stolper og vægforløbet i „Kongehallen“ og ét af de mindre huse er nu markeret på overfladen med elmekævler og -planker i samme dimensioner som kongehallens. Der er opført et udkigstårn, hvorfra man har mulighed for at få et godt overblik over den store kongehal samt over omegnen, hvor de mange kostbare fund fra den samme periode er gjort og ud mod Lundeborg, hvor den samtidige handelsplads lå. I tårnet er en mindre udstilling om kongehallen og fundpladser i området i øvrigt. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Svendborg Museum, Gudme kommune, Fyns amt og Nationalmuseet.

Økonomi

Der er anvendt 200.000 kr. af naturforvaltningsmidlerne til erhvervelse og udstykning samt ydet et éngangstilskud af driftsmidler på 170.000 kr.

6.3.2. Fugledegård – rige kulturhistoriske fundlag

Fugledegård ligger ved Tissø i Hvidebæk kommune, Vestsjællands amt. Skov- og Naturstyrelsen har erhvervet gården med henblik på bevaring og formidling af de værdifulde kulturhistoriske fundlag.

De rige kulturhistoriske fundlag

Skov- og Naturstyrelsen erhvervede Fugledegård i 1998, fordi arealerne indeholder meget rige kulturhistoriske lag fra yngre jernalder og vikingetid og rester af flere store gårdsanlæg, som kan følges gennem flere århundreder. Her er fundet den hidtil største kendte bygning fra vikingetiden. Bygningen er 48 m lang og 12,5 m bred.

Projektet

Det er hensigten i lighed med „Kongehallen“ i Gudme at vælge ét af gårdsanlæggene ud og markere anlægget på jordoverfladen, således at anlægget kan formidles til offentligheden. Skov- og Naturstyrelsen vil indgå magelæg med en nabogård for at erhverve yderligere bredarealer samt dele af Tissø. Formålet er, at dyre- og fulgelivet i dette område varigt sikres mod jagt og andre forstyrrelser. Det er endvidere hensigten at udlægge en forstyrrelsesfri bræmme langs et stykke af Halleby å, som forhåbentligt kan medvirke til at sikre odderens fremtid på Sjælland.

Formidling

Vestsjællands amt og Hvidebæk kommune er interesseret i at indgå i et samarbejde vedr. natur- og kulturformidling af arealet og omgivelserne. Stedet udnyttes endnu ikke af offentligheden. Information, markering af ét af gårdsanlæggene, etablering af fugletårn, udstillingsbygning og naturskole antages at ville medføre betydelig brug af stedet.

Økonomi

Der er hidtil anvendt 1,8 mill. kr. af naturforvaltningsmidlerne til erhvervelse af ejendommen. Købsprisen forventes dog reduceret ved det planlagte salg af bygningsparcellen og af magelægget. De påtænkte publikumsforanstaltninger m.v. er endnu ikke prisfastsat.

[Forside] [Indholdsfortegnelse]  [Forrige dokument] [Næste dokument] 

Skov- og Naturstyrelsen Version 1.0 den 28. oktober 1999
Denne publikation findes på adressen: http://www.sns.dk
Copyright (c) Skov- og Naturstyrelsen