Retur til index - Naturplejestrategi

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til styrelsens hjemmeside
Indholdsfortegnelse

Forside
Forord
Indledning

1. Afgrænsning af Naturplejestrategien

1.1 Arealmæssig afgrænsning
1.2 Emnemæssig afgrænsning

1.2.1 Definition af naturpleje og afgrænsning mod naturgenopretning
1.2.2 Strategi for bevarelse af den biologiske mangfoldighed
1.2.3 Retningslinier for driften af styrelsens landbrugsarealer
1.2.4 Strategi for bæredygtig skovdrift
1.2.5 Naturskovsstrategi
1.2.6 Træartspolitik
1.2.7 Pesticidstrategi
1.2.8 Pleje af fortidsminder
1.2.9 Oplevelser i statsskovene
1.2.10 Pleje af geologiske lokaliteter

2. Behovet for naturpleje

2.1 Baggrund 
2.2 Typer af naturpleje
2.3 Kriterier for prioritering af naturpleje

2.3.1 Sikring af rigest mulig biologisk mangfoldighed
2.3.2 Sikring af indsats hvor truslerne er størst
2.3.3 Sikring af pleje med lang kontinuitet
2.3.4 Etablering af spredningskorridorer og sammenhængende arealer
2.3.5 Varetagelse af kulturhistoriske, landskabelige og rekreative hensyn
2.3.6 Varetagelse af miljømæssige hensyn
2.3.7 Vurdering af eksisterende contra potentielle naturværdier

3. Naturplejestrategien

3.1 Overordnet målsætning
3.2 Konkrete mål for naturarealernes omfang
3.3 Konkrete mål for naturarealernes tilstand
3.4 Generelle retningslinier for plejemetoder

3.4.1 Græsning, slåning, afbrænding og rydning
3.4.2 Gødskning
3.4.3 Kemisk bekæmpelse
3.4.4 Omlægning og jordbearbejdning
3.4.5 Afvanding
3.4.6 Udsåning
3.4.7 Hegning
3.4.8 Tilladelse efter naturbeskyttelsesloven

3.5 Implementering af naturplejestrategien

3.5.1 Indarbejdelse i driftsplanlægningen
3.5.2 Dokumentation
3.5.3 Forskning og efteruddannelse

4. Økonomiske overvejelser

4.1 Analyse af plejeomkostninger og naturtyper 1994-97
4.2 Analyse af plejeomkostninger og plejetyper 1991
4.3 Samfundsmæssige udviklingstendenser
4.4 Sammenfatning

Arealtyper

1. Heder
2. Overdrev
3. Ferske enge
4. Strandenge
5. Arealer i vedvarende græs uden for § 3- beskyttelse
6. Moser
7. Søer
8. Vandløb
9. Sten- og jorddiger  
10. Strande, klitter og klinter