Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Bækmarksbro BEK-001
Kompakt sandjord

Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
Foto: Mogens Greve & Peter Sørensen © Skov- og Naturstyrelsen

 

Ap (0-25 cm):

Meget mørk grå (10YR 3/1 f); svagt lerholdigt mellemsand; humusholdig; strukturløs; løs konsistens; ingen sten; nogle rødder; ingen porer; abrupt jævn grænse.

Bhs (25-30 cm):

Mørk rødbrun (5YR 3/3 f); svagt lerholdigt mellemsand; humusholdig; svag medium pladestruktur; nogle rødder; abrupt jævn grænse.

Bsd (30-80 cm):

Gullig brun (10YR 5/6 f); svagt lerholdigt mellemsand; humusfattig;; ingen sten; gradvis jævn grænse.

Cd1 (80-100 cm):

Brunlig gul (10YR 6/6 f) med diffuse jernudfældningspletter; svagt lerholdigt mellemsand; humusfattig; strukturløs; < 10% mellemstore bløde afrundede jern- og mangannoduler; ingen sten; klar jævn grænse.

Cd2 (100-180 cm):

Lys gullig brun (2.5Y 6/3 f); svagt lerholdigt mellemsand; humusfattig; strukturløs; ingen sten.

 

 

retur til Hedslette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top

Geologi: Dette profil er udviklet i såkaldt dæksand. Dæksand er flyvesandsaflejringer, der er aflejret under istiden eller ved afslutningen af sidste istid i et næsten vegetationsløst landskab.

Dæksandsaflejringer karakteriseres som yderst velsorteret sand med en gennemsnitskornstørrelse omkring 200 m m.

Aflejringen viser ingen klittopografi som det yngre flyvesand, vi kender fra vestkysten, men det kan lejre sig som svagt hvælvede "puder" i landskabet. Andre profiler udviklet i dæksand er NRN-003 , TRK-002 , BRO-007 .

Jordbund: Dette er en karakteristisk cementeret podsol med udfældningslag, der farves af humus (Bhs-horisont) og jernforbindelser (Bs-horisont). Udvaskningslaget (E-horisont) er pløjet op og sammenblandet i pløjelaget (Ap-horisont).

Suffikset d kommer fra det engelske "dense" og markerer, at horisonten er kompakt og har en høj volumenvægt. Det være sig en menneske skabt kompaktering som f.eks. pløjesål eller naturligt forekommende kompakte lag f.eks. kompakte moræneraflejringer eller som i dette eksempel tætte dæksandsaflejringer. Et fællestræk er, at rødder kun findes i sprækker eller f.eks. ormegange.

Teksturen domineres af groft mellemsand. pH er lav.

Træartsvalg: Jordtypen er næringsfattig, og vandkapaciteten er meget lille på grund af det rodstandsende lag i 30 cm’s dybde.

Lokaliteten egner sig kun til yderst nøjsomme træarter såsom skovfyr, eg, og birk. Udvides rodrummet ved f.eks. grubning eller dybdepløjning vil flere træarter kunne opnå acceptabel vækst. Ædelgran og douglasgran vil være aktuelle dog kun som anden generations træarter.

Man skal være opmærksom på, at der ved en evt. dybdepløjning er meget stor risiko for sandfygning og sandpisk i sådanne gamle flyvesandsaflejringer.

Hori-

Dybde

Ler

Fin-

Grov-

Fin-

Fint

Groft

Grov-

Grus

Humus

Kalk

Vol.

pH

PTV

sont

(cm)

silt

silt

sand

mellemsand

sand

vægt

H2O

Størrelse (u m)

< 2

2-20

20-63

63-125

125-200

200-500

500-2000

0,2-2 cm

%

%

g/cm3

%

Ap

0-25

2,9

3,9

4,1

10,0

16,3

57,8

5,0

0,1

2,4

0,0

6,0

14

Bhs

25-30

3,2

2,4

2,6

11,4

19,2

58,4

2,7

0,0

1,6

0,0

5,8

12

Bsd

30-80

2,1

0,9

3,6

8,1

17,8

64,5

3,0

0,0

0,3

0,0

5,6

8

Cd

80-100

3,1

1,0

8,0

15,0

19,3

50,7

2,8

0,0

0,2

0,0

5,7

10

Cd2

100-180

2,1

1,7

2,9

7,1

21,4

62,1

2,6

0,0

0,1

0,0

5,9

8

Alle teksturtal samt grus, humus og kalk er i % af fraktionen < 2000 u m (0,2 cm). PTV er beregnet efter en formel (se bilag 3).

Jordtype: Kompakt sandjord

Egenskabskode: 11k

Udgangsmateriale: Dæksand

Dræningsklasse: Ekstremt veldrænet

Grundvandsdybde:

RZK30: 40 mm

Vegetation: Byg

Reference: Kortlægningsrapport nr. 15, BEK-001

Beskrevet af (foto): Mogens Greve & Peter Sørensen

Lokalitet: Bækmarksbro, Klosterheden Statsskovdist.

Kortblad: 1115 IV SV Ramme

UTM: 456996 6251223

Landskabstype: Hedeslette

Beliggenhed: Flade

Kote: 10 m

Temperatur årsgennemsnit: 8,4° C

Nedbør år: 825 mm

Nedbør vækstsæson: 451 mm