Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Bækmarksbro BEK-002
Grundvandsdomineret sandjord

Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
Foto: Mogens Greve & Peter Sørensen© Skov- og Naturstyrelsen

Op (0-25 cm):

Sort (10YR 2/1 f); tørv/mellemsand; ekstremt humusrig; strukturløs; løs konsistens; ingen sten; nogle rødder; ingen porer; abrupt jævn grænse.

O (25-30 cm):

Sort (10YR 2/1 f); tørv; ekstremt humusrig; meget grov moderat krummestruktur; nogle rødder; abrupt jævn grænse.

BC(g) (30-50 cm):

Mørk brun (10 YR 3/3 f); svagt lerholdigt mellemsand; humusholdig; strukturløs; ingen sten; nogle rødder; gradvis jævn grænse.

Cg (50-? cm):

Mørk gullig brun (10 YR 3/4 v); svagt lerholdigt mellemsand; humusfattig; strukturløs; ingen sten.

 

 

 

retur til Hedslette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top

Geologi: Profilet er gravet i hedeslettesand, der overlejres af et tyndt lag tørv.

Tørv i hedeslettelandskabet er knyttet til lavbundsarealer og findes først og fremmest ned til åer, men også i forbindelse med mindre isolerede lavbundsområder. Sådanne lavbundsarealer har ofte eng-signaturer på gamle topografiske kort f.eks. målebordsbladene.

Jordbund: Jordbundhorisonter, der domineres af organisk materiale, angives med bogstavet O, og det bruges altid i forbindelse med beskrivelse af tørvejorder. Det pløjede tørvelag kaldes Op, og derunder findes et lag af uforstyrret tørv (O-horisont). Tørvelaget er så humusrigt, at det ikke har været muligt at bestemme en kornstørrelsesfordeling, som det fremgår af de tomme felter i analyseskemaet.

Tørvelaget har tidligere været betydeligt tykkere, men er i dag kraftigt omsat på grund af kunstig dræning.

Skift i geologisk materiale fra tørv til andet materiale (her hedeslettesand) markeres ikke med et 2-tal foran horisontbetegnelsen. Dette er særegent ved beskrivelse af jorder med tørvelag.

Det underliggende hedeslettesand domineres helt af groft mellemsand. De øverste 20 cm af hedeslettesandet er farvet af humusforbindelser og muligvis også af jernforbindelser. Dette mørktfarvede lag anses dog kun for en overgangshorisont (BC-horisont) til det geologiske udgangsmateriale (C-horisont).

De lodrette mørke striber i BC- og C-horisont er gamle rodspor.

Profilet er grundvandspåvirket, hvilket kommer til udtryk ved de afblegede farver samt tilstedeværelsen af et grundvandsspejl.

Permanent vandmætning får jernet i C-horisonten til at overgå til dets reducerede og letopløselige form Fe2+, hvilket giver de grå farver. Processen kaldes gley og angives ved suffikset g.

Suffikset (g) angiver, at BC-horisonten kun er vandmættet, når grundvandet i perioder står ekstra højt. Desuden er tørvelagene et uafviseligt tegn på dårlige dræningsforhold.

Tørv opstår under grundvandsdominerede forhold, hvor dødt nedfalden løv og andre planterester ikke omsættes på grund af manglende ilt tilgang under et vandspejl.

Træartsvalg: Træartsanbefalingerne styres helt af de dårlige dræningsforhold. Jorder med tørv er blandt de absolut mest stormfaldsudsatte. Det må forventes, at dræningstilstanden på det konkrete areal vil forværres, når de eksisterende drænrør bryder sammen som følge af skovrejsningen.

Desuden har jordprofilet et meget lavt næringsstofniveau, hvilket skyldes det forsvindende lille ler-indhold i hedeslettesandet.

På jordtypen anbefales specielt eg, birk og rødel. Lind og muligvis skovfyr er også egnet. Alle andre træarter anses af stabilitetshensyn for at være uegnede.

Hori-

Dybde

Ler

Fin-

Grov-

Fin-

Fint

Groft

Grov-

Grus

Humus

Kalk

Vol.

pH

PTV

sont

(cm)

silt

silt

sand

Mellemsand

sand

vægt

H2O

Størrelse (u m)

< 2

2-20

20-63

63-125

125-200

200-500

500-2000

0,2-2 cm

%

%

g/cm3

%

Op

0-25

0,1

11,2

0,0

5,7

O

25-30

0,0

16,6

0,0

5,5

BC(g)

30-50

3,2

2,0

2,5

3,8

10,4

74,6

3,6

0,2

1,8

0,0

5,5

9

Cg

50-

2,1

1,5

1,0

1,0

6,0

70,3

18,1

0,5

0,4

0,0

5,6

5

Alle teksturtal samt grus, humus og kalk er i % af fraktionen < 2000 u m (0,2 cm). PTV er beregnet efter en formel (se bilag 3).

Jordtype: Grundvandsdomineret sandjord

Egenskabskode: 62t

Udgangsmateriale: Tørv over hedeslettesand

Dræningsklasse: Ufuldstændigt drænet

Grundvandsdybde: 85 cm (25.8.92)

RZK100:

Vegetation: Vinterbyg

Reference: Kortlægningsrapport nr. 15, BEK-002

Beskrevet af (foto): M.H. Greve & Peter Sørensen

Lokalitet: Bækmarksbro, Klosterheden Statsskovdist.

Kortblad: 1115 III NV Nissum Fjord

UTM: 456524 6251834

Landskabstype: Hedeslette

Beliggenhed: Flade

Kote: 9 m

Temperatur årsgennemsnit: 8,4° C

Nedbør år: 825 mm

Nedbør vækstsæson: 451 mm