Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Ikast IKA-001
Grovsandet jord

Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
foto: H.J. Granat  © Skov- og Naturstyrelsen

 

Ap (0-20 cm):

Sort (7.5YR 2/1 f); lerholdigt siltet sand; humusrig; jordbrugskalket; svag grov subangulær struktur; fugtig let smuldrende; abrupt jævn grænse.

Bs1 (20-30 cm):

Brun (7.5YR 4/3); 10-20% brunligt sorte (7.5YR 2/2) afrundede store klare Bhs-pletter; grovsand; humusfattig; intet kalk; strukturløs; fugtig løs; ingen porer; ingen rødder; klar jævn grænse.

Bs2 (30-55 cm):

Bleg gullig brun (10YR 5/4); grovsand; humusfattig; intet kalk; strukturløs; fugtig løs; ingen porer; ingen rødder; klar jævn grænse.

C (55-115 cm):

Bleg gullig orange (10YR 7/3 f); grovsand; humusfattig; intet kalk; strukturløs; fugtig løs; ingen porer; ingen rødder.

 

 

 

retur til Hedslette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top

Geologi: I dette profil er det geologiske udgangsmateriale groft hedeslettesand, der er aflejret af smeltevand uden for isranden uden siden at have været dækket af is.

Profilet anses for at være repræsentativt for de veldrænede dele af hedeslettelandskabets landbrugsjorder.

Jordbund: Teksturen domineres af groft mellemsand og grovsand. Lerindholdet ligger omkring 2% men er lidt højere i pløjelaget (Ap-horisont). Pløjelaget er tyndt.

Under pløjelaget ses en rødbrun horisont (Bs-horisont) med sorte pletter, der har fået farve efter udfældning af humus (Bhs-pletter).

Dybere i profilet, hvor sandet er upåvirket af jordbundsprocesserne (C-horisont), bliver farverne lysere, og de nærmer sig smeltevandssandets oprindelige farve. Der ses dog enkelte vandrette orange bånd, der sandsynligvis er jernudfældning i forbindelse med grundvandspåvirkning. Flotte skrålejringer som tegn på vandaflejring ses i 70 og 90 cm’s dybde.

Profilet er præget af en beskeden jordbundsudvikling, men Bhs-pletterne under pløjelaget er dog et tydeligt bevis for podsolering.

Ved podsolering forstås opløsning, transport og genudfældning dybere i profilet af jern og aluminium med organiske syrer som virkemiddel, og det gennemsivende vand som transportmedie. Suffixerne h og s står for hhv. udfældning af humus og sesquioxider (jern og aluminium).

pH er moderat med værdier mellem 6 og 7.

Træartsvalg: Jordprofilets vandholdende evne er meget lille med PTV-værdier på 3 og 5% i underjorden, og stort set hele profilets vandholdende evne knytter sig til humusindholdet i pløjelaget. Man må forvente tørke problemer i regnfattige somre.

Næringsstofniveauet er lille på grund af det lille lerindhold. Profilet indeholder dog mineraler knyttet til grusfraktionen, der gennem forvitring frigiver næringsstoffer.

Jordtypen er egnet til dyrkning af træarter med meget små krav til vand- og næringsstofforsyningen, og en træartsanbefaling peger på eg, birk og skovfyr. Lind, rødgran, sitkagran, douglasgran og lærk spås en lav men dog acceptabel vækst. Rødgran og sitkagran bør dog ikke plantes i renbestand for at undgå yderligere podsolering. Ædelgran bør gemmes som 2. generations træart, hvor skovklimaet har indfundet sig. Ask og rødel anses for helt uegnede på grund af den lave vandkapacitet.

Dybdepløjning vil lette kulturstarten væsentligt da det nedpløjede muldlag forbedrer vandhusholdningen. Det er desværre ikke risikofrit, at dybdepløje jordtypen, der på trods af de meget grove kornstørrelser stadig kan resultere i sandfygning, hvis ikke man er påpasselig med hurtigt at få etableret en dækafgrøde.

Hori-

Dybde

Ler

Fin-

Grov-

Fin-

Fint

Groft

Grov-

Grus

Humus

Kalk

Vol.

pH

PTV

sont

(cm)

silt

silt

sand

mellemsand

sand

vægt

H2O

Størrelse (u m)

< 2

2-20

20-63

63-125

125-250

250-500

500-2000

0,2-2 cm

%

%

g/cm3

%

Ap

5-15

5,4

4,4

1,0

5,3

14,6

36,8

32,5

6,3

3,4

0,0

6,2

13

Bs2

35-45

2,1

0,4

1,0

0,9

4,5

17,2

73,9

2,8

0,1

0,0

6,4

3

C

95-105

2,0

0,5

1,0

1,8

16,9

44,5

33,3

2,9

0,0

0,0

6,1

5

 

Alle teksturtal samt grus, humus og kalk er i % af fraktionen < 2000 u m (0,2 cm). PTV er beregnet efter en formel (se bilag 3).

 

Jordtype: Grovsandet jord

Egenskabskode: 22

Udgangsmateriale: Hedeslettesand

Dræningsklasse: Meget veldrænet

Grundvandsdybde:

RZK100: 61 mm

Vegetation: Korn (stub)

Reference: IKA-001

Beskrevet af (foto): Henrik J. Granat

Lokalitet: Ikast, Palsgård Statsskovdistrikt

Kortblad: 1214 IV SV Kølkær

UTM: 513758 6217865

Landskabstype: Hedeslette

Beliggenhed: Flade

Kote: 68 m.o.h.

Temperatur årsgennemsnit: 7,5° C

Nedbør år: 836 mm

Nedbør vækstsæson: 443 mm