Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Index - Indholdsfortegnelse
Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside

Kort over geologiskre regioner,  farver på kort fungerer som link Forord
Kolofon
Indledning
Læsevejledning
Geologiske regioner
Jordtyper
Træartsvalg
Østdansk morænelandskab
Nord- og midtjysk morænelandskab
Hedeslette landskab
Bakkeøer
Hævet havbund og flyvesand

Litteraturliste

Appendiks

Bilag 1: Profiler og områders beliggenhed; kort + liste
Bilag 2: Oversigtstabeller: Geologisk oversigt. Jordtype oversigt. Egenskabskode oversigt
Bilag 3: Metode til vurdering af vandforsyning
Bilag 4: Generelt om jordbundsudvikling
Bilag 5: Horisontbetegnelser
Bilag 6: Træarternes krav til jordbunden
Bilag 7: Klimakort
Bilag 8: Ordforklaring

 

 

Lokalitetskortlægning