Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Litteraturliste
Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
GEOLOGI

Hansen, S. 1965: The Quaternary of Denmark, 1-90. I: Rankama, K. (ed): The Geologic Systems, The Quaternary. – Interscience publishers, New York.

Houmark-Nielsen, M. 1989: Danmark i istiden – en tegneserie. Varv, Geologisk Centralinstitut. København K.

Houmark-Nielsen, M., Sjørring, S. 1991: Om istiden i Danmark. Geologisk Centralinstitut, Københavns Universitet, 45 s.

Niebe, P., Pedersen, S.A.S., Petersen, K.S. 1990: Geomorfologiske og geologiske forhold på Skovbjerg Bakkeø, Analyse af landskabselementer mellem Storå og Hover Å. Intern rapport nr. 52, Danmarks Geologiske Undersøgelse. 38 s.

Nielsen, A.V. 1967: Landskabets tilblivelse. I Danmarks Natur, Bind 1, Landskabernes opståen. Politikens Forlag.

Per Smed 1995: Sten i det danske landskab. Geografforlaget. 181 s.

Specielt om sandflugt:

Christiansen, C., Dalsgaard, K., Møller, J.T. & Bowman, D. 1990: Coastal dunes in Denmark. Chronology in relation to sea level. Catena Supplement 18, s. 61-70.

Clemmensen, L.B., Andreasen, F., Nielsen, S.T. & Sten, E. 1996: The late Holocene Coastal dunefield at Vejers, Denmark: Charateristics, sand budget and depositional dynamics. Geomorphology 17, s. 79-98.

Kolstrup, E. & Jørgensen, J.B. 1982: Older and Yonger Coversand in southern Jutland (Denmark). Dansk Geologisk Forening, vol. 30, pp. 71-77.

Lars B. Clemmensen 1997: Klitaflejringer. Geologisk tidsskrift.

Geologiske kort:

DJF 1981: Landskabselementer. Digitalt kort med anbefalet målestok 1:100 000. Danmarks Jordbrugsforskning, Afd. for Jordbrugssystemer. (beskrevet i SP rapport nr. 6 1996: Geografiske data hos Afd. for Arealanvendelse. Statens Planteavlsforsøg, Landbrugs- og Fiskeriministeriet).

GEUS/DGU 1989: Jordartskort over Danmark, 1:200.000. 4 kortblade. Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelse.

GEUS/DGU 1998: Danmarks digitale Jordartskort 1:25.000. CD-ROM. Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelse.

Per Smed 1979, 81 og 82: Landskabskort over Danmark. 4 kortblade i A2-format. Geografforlaget.

LOKALITETSKORTLÆGNING

Bengtson, S. 1999: Lokalitetskortlægning i eksisterende skov. Upubliceret bachelorprojekt ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Kemisk Institut. 62 s.

Granat, H.J. 1998: Det fedter mere end det kradser – Erfaringer med forstlig lokalitetskortlægning. Skoven 9/98, s. 379-384.

Greve, M.H., Sørensen, P. 1992: Vejledning borebeskrivelse, Geokompendium nr. 31. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 18 s.

Greve, M.H., Sørensen, P. 1992: Vejledning i jordprofilbeskrivelse, Geokompendium nr. 30. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 18 s.

Skov- og Naturstyrelsen 1999: Forstlig lokalitetskortlægning, Skov-info nr. 23. 20 s.

Sundberg, P.S., Torp, S. 1998: Skovrejsning – Hvorfor er det vigtigt at kende jordbunden? Skoven 3/98, s. 117-120.

Sørensen, P., Dalsgaard, K, 1993: Vejledning i forstlig lokalitetskortlægning, Geologisk Institut, Aarhus Universitet eller Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 25 s.

Sørensen, P., Greve, M.H., Dalsgaard K. 1991: Forstlig lokalitetskortlægning af skovrejsningsområder. Skoven 12/91, s. 500-503.

JORDBUND

Borggård O.K. 1999: Soil Chemistry, in a pedological context, 3rd Edition, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. DSR Forlag. 294 s.

Bornebusch, C.H. 1931: Hedeskovenes foryngelse, Meddelelser fra den forstlige forsøgskommision og skovriderne for statens hededistrikter nedsatte udvalg, III. Dybtgaaende Jordbundsundersøgelser. Det Forstlige forsøgsvæsen. XIII. 50 s.

Madsen, H.B., 1983: Himmerlands jordbundsforhold, Et regionalt studie omhandlende jordbundsudvikling, -klassifikation, afgrøders rodudvikling og jordens plantetilgængelige vandmængde. Folia Geographica Danica. Tom. XVI. C.A. Reitzels Forlag, København 329 s.

Madsen, H.B., Jensen, N.H. 1996: Soil map of Denmark According to the Revised FAO Legend 1990. Danish Journal of Geography 96, s. 51-59.

Madsen, H.B., Nørr, A.H., Holst, K.A. 1992: Atlas over Danmark, Serie 1, bind 3, Den Danske Jordklassificering. Detr kongelige Danske Geografiske Selskab. C.A. Reitzel. 56 s.

Granat, H.J., Sørensen, P. 1993: Forsumpning – også dit problem. Skoven 9/93, s. 368-372.

Greve, M.H., Sørensen, P. 1992: Fragipan – en overset dyrkningsfaktor. Skoven 1/92, s. 28-29.

Griffiths, E. 1985: Interpretation of soil morphologi for assessing moisture movement and storage. N.Z. Soil Bureau Scientific Report 74. Department of Scientific and Industrial Research, Lower Hutt, New Zealand. 20 s.

Koch, C.J.W. 1987: A study of placic horizons in spodosols. Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole, Kemisk Institut, København. 38 s.

Petersen, L. 1994: Grundtræk af Jordbundslæren, 4. reviderede og udvidede udgave. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Kemisk Institut. Jordbrugsforlaget 220 s.

Scheffer, F. & Schachtschabel, P. 1989: Lehrbuch der Bodenkunde, 12. neu bearbeitete Auflage von P. Schachtschabel, H.P. Blume, G. Brummer, K.-H. Hartge und Schwertmann. Stuttgart. 491 s.

Sundberg, P.S. (red.), I. Callesen, M.H. Greve, K. Raulund-Rasmussen 1999: Danske jordbundsprofiler. Danmarks Jordbrugsforskning.

Vepraskas, J.M. 1994: Redoximorphic Features for Identifying Aquic Conditions, Technical Bulletin 301. Department of Soil Science, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina. 33 s.

Wilde, S.A. 1946: Forest Soils and Forest Growth. Waltham, Mass., U.S.A.

TRÆARTSVALG

Fodgaard, S. 1995: Tørkeskader på bøg. Skoven 9/95, s. 330-332.

Holmsgaard, E. 1983: Træartsvalget i dansk skovbrug. Dansk Skovforenings Tidsskrift 68: 279-287.

Johannsen, V.K. 1999. A growth model for oak in Denmark. Ph.D. Thesis. 197 s.

Jørgensen, B.B., Skovsgaard, J.P. 1995: Sommertørkens virkning på bøg, 1. Sammenhæng mellem hugststyrke, terræn og tidligt løvfald. Skoven 9/95, s. 327-329.

Leary, R., V.K. Johannsen, W. Foerster, M.J. Tarp-Johansen & J.P. Skovsgaard 2000: A difference equation rate constant as an indicator of site quality of Norway spruce in Denmark. Forest Science: In review.

Sundberg. P.S. 1997: Jordbundstilpasset træartsvalg: Vækst 5/97, s. 6-8.

Sørensen, P. 1990: sammenhængen mellem jordbunden og træers vækst og stabilitet. Særligt belyst med henblik på lokalitetskortlægning. Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 102 s.

Sørensen, P. 1995: Lokalitetstilpasset træartsvalg og dyrkning. I: Skovbrugets grønne alternativ – en debatbog om naturnær skovdyrkning. Nephentes Forlag, s. 43-52.

Sørensen, P., Feilberg, P., Forfang, A.S. 1996: Projekt bæredygtig skov. Projektrapport rapport for Skov- og Naturstyrelsen. 170 s.

Specielt om dybdepløjning:

Matthesen, P., Pedersen, M.M. 1995: Skovrejsning på agerjord, Etableringssikkerhed. Videnblade Skovbrug nr. 4.2-2, Forskningscenter for Skov- og Landskab, Hørsholm, 2 s.

Matthesen, P., Pedersen, M.M. 1995: Skovrejsning på agerjord, Vækststart. Videnblade Skovbrug nr. 4.2-3, Forskningscenter for Skov- og Landskab, Hørsholm, 2 s.

Neckelmann, J. 1993: Sikker kulturetablering på agermark. Skoven 5/93, s. 213-216.

Neckelmann, J. 1998: Foryngelse af rødgran på heden II, Jordbearbejdning og hjælpetræer på renafdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift 1/98, 83. årgang, hæfte 1, s. 1-24.

TRÆARTSMONOGRAFIER

Frivold, L.H. 1994: Trær i kulturlandskabet. Landbruksforlaget, Norge. 224 s.

FSL 1999: Videnblade Skovbrug 3.2-6 Træarternes krav til jordbunden, Løvtræer Forskningscenter for Skov- og Landskab.

FSL 1999: Videnblade Skovbrug 3.2-7. Træarternes krav til jordbunden, Nåletræer. Forskningscenter for Skov- og Landskab.

Henriksen, H.A. 1988: Skoven og den dyrkning. Dansk Skovforening, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København. 655 s.

Köstler J.N., Brückner, E., Bibelriether, H. 1968: Die Wurzeln der Waldbäume, Untersuchungen zur Morphologie der Waldbäume in Mitteleuropa. Verlag Paul Parley, Hamburg og Berlin. 284 s.

Larsen, J.B. (red.) 1997: Træarts- og proviensvalget i et bæredygtigt skovbrug. Særtryk af Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 82. årgang 1997. 252 s.

Møller, C.M. 1965: Vore skovtræer og deres dyrkning. Dansk Skovforening. 552 s.

Rytter, L. 1998: Löv- og lövblandbestånd –ekologi och skötsel. SkogForsk, Redegørelse nr. 8, 1998. Stiftelsen Skogbrukets Forskninginstitut. 55 s. + bilag.

Skov- og Naturstyrelsen 1999: Skov- og Naturstyrelsens træartspolitik. Skov- og Naturstyrelsen. 103 s.

Ødum S. 1967: Udbredelsen af træer og buske i Danmark. Danmarks Topografiske-Botaniske Undersøgelse, Dansk Botanisk Forening. 118 s.

KLIMA

Frich, P., Rosenørn, S., Madsen, H., Jensen, J.J. 1997: Observed Precipitation in Denmark, 1961-90, Technical Report 97-8. Dansk Meteologisk Institut. 38 s.

Laursen, E.V., Thomsen, R.S., Cappelen, J. 1999: Observed Air Temperature, Humidity, Pressure, Cloud Cover and Weather in Denmark - with Climatological Standard Normals, 1961-90, Technical Report 97-8. Dansk Meteologisk Institut. 142 s.

LOKALITETSKORTLÆGNINGSRAPPORTER

O. Greve, M.H., Sørensen, P. 1990: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Års, Buderupholm statsskovdistrikt. I: Lokalitetskortlægning på marginaljord –et pilotprojekt, 2. reviderede udgave. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 158 s.

1. Sørensen, P., Greve, M.H. 1991: Forstlig lokalitetskortlægning af Harte skovrejsningsområde, Haderslev statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 41 s.

2. Sørensen, P., Greve, M.H. 1991: Forstlig lokalitetskortlægning af Trækris skovrejsningsområde, Ulborg statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 52 s.

3. Sørensen, P., Greve, M.H. 1991: Lokalitetskortlægning af Toftlund skovrejsningsområde, Lindet statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 14 s.

4. Sørensen, P., Greve, M.H. 1991: Lokalitetskortlægning af Møborg skovrejsningsområde, Klosterheden statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 16 s.

5. Sørensen, P., Greve, M.H. 1992: Lokalitetskortlægning af Skalstrup skovrejsningsområde, Klosterheden statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 12 s.

6. Sørensen, P., Greve, M.H. 1992: Lokalitetskortlægning af Trige skovrejsningsområde, Silkeborg statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 20 s.

7. Sørensen, P., Greve, M.H. 1992: Lokalitetskortlægning af Roergård skovrejsningsområde, Hanherred statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 12 s.

8. Sørensen, P., Greve, M.H. 1992: Lokalitetskortlægning af Fosdal skovrejsningsområde, Hanherred statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 10 s.

9. Sørensen, P., Greve, M.H. 1992: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområdet Rudkøbing Fredsskov, Fyns statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 10 s.

10. Sørensen, P., Greve, M.H. 1992: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde på Søgård Hovedgård, Fyns statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

11. Sørensen, P. 1992: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområdet på Vigelsø, Fyns statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 10 s.

12. Sørensen, P. 1992: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Sollerup, Fyns statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 12 s.

13. Sørensen, P. 1992: Lokalitetskortlægning af Nørhoved, Guldforhoved og Tingdal skovrejsningsområder, Palsgård statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 14 s.

14. Sørensen, P., Greve, M.H. 1992: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområderne ved Sandmose og Klithuse, Hanherred statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 8 s.

15. Sørensen, P., Greve, M.H. 1992: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområdet ved Bækmarksbro, Klosterheden statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 12 s.

16. Granat, H.J. 1993: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområdet Randers Sønderskov, Fussingø statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 13 s.

19. Granat, H.J., Sørensen, P. 1993: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Nr. Lyndelse, Fyns statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 14 s.

20. Granat, H.J. 1994: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde af Hestehave Skov og Ringelmose Skov ved Kalø, Fussingø statsskovdistrikt. Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 22 s.

21. Granat, H.J. 1995: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområdet Vollerup, Odsherred statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 22 s.

22. Granat, H.J. 1995: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområdeved Lild, Hanherred statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 8s.

23. Granat, H.J. 1995: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Vejbæk, Aabenraa statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 15 s.

24. Granat, H.J. 1995: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Humble, Fyns statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 11 s.

25. Granat, H.J. 1996: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Sperrestrup, Tisvilde statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 11 s.

26. Granat, H.J. 1996: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Kirkendrup, Fyns statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 20 s.

27. Granat, H.J. 1996: Lokalitetskortlægning i Sebberup skovrejsningsområde mellem Hedensted og Løsning, Randbøl statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 19 s.

28. Granat, H.J. 1997: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområdet "Smedens" i Tranum Plantage, Hanherred statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 9 s.

29. Granat, H.J. 1997: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved True, Silkeborg statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 19 s.

30. Granat, H.J. 1997: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Nørager, Buderupholm statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 21 s.

31. Granat, H.J. 1998: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Vemmelev, Falster statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 13 s.

32. Granat, H.J. 1998: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Brokholm Sø, Feldborg statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 20 s.

33. Granat, H.J. 1998: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Søften, Silkeborg statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 15 s.

34. Granat, H.J. 1998: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Frederikssund, Tisvilde statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 11 s.

35. Granat, H.J. 1998: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Ribe, Lindet statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 11 s.

36. Granat, H.J. 1999: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde mellem Stege og Udby, Falster statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 13 s.

37. Granat, H.J. 1999: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Kalundborg, Odsherred statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 18 s.

38. Granat, H.J. 1999: Lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Taps, Haderslev statsskovdistrikt. Driftsplankontoret, Skov- og Naturstyrelsen. 25 s.

Indholdsfortegnelse