Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Nees NEE-005
Grundvandsnær sandjord

Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
foto: Henrik J. Granat © Skov- og Naturstyrelsen

 

 

Ap (0-28 cm):

Mørk brun (7.5YR 3/1 f); svagt lerholdigt mellemsand; humusholdig; jordbrugskalket; svag fin krummestruktur; nogle fine tilfældigt fordelte rødder; abrupt bølget grænse.

Bhs (28-38 cm):

Mørk rødlig brun (5YR 3/2 f); groft mellemsand; humusholdig; svag medium subangulær struktur; svag diskontinuert al-lag; meget få fine tilfældigt fordelte rødder; gradvis brudt grænse.

Bs1 (38-50 cm):

Mørk brun (7.5YR 4/4 f); groft mellemsand; humusfattig; svag grov subangulær struktur; svag diskontinuert al-lag; meget få fine rødder i sprækker; gradvis bølget grænse.

Bs2 (50-95 cm):

Gullig brun (10YR 5/4 f); < 10% lodret stribede store diffuse rødlig brune (5YR 4/4 f) Bhs-pletter omkring rodgange; groft mellemsand; humusfattig; meget svag grov subangulær struktur; diffus jævn grænse.

Cg (95-115 cm):

Grålig brun (2.5Y 5/2 f); groft mellemsand; humusfattig; strukturløs.

retur til Hedslette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top

Geologi: Dette profil er udviklet i hedeslettesand eller dæksand. Det er meget svært at skelne disse to typer sedimenter i hedeslettelandskabet, da relief, tekstur og jordbundsudvikling er meget ens. F.eks. ødelægges skrålejringer, der er karakteristiske for vandaflejringer, ofte af jordbundsprocesser i den øverste meter.

Jordbund: Dette er en podsol med udfældningslag, der farves af humus (Bhs-horisont) og jernforbindelser (Bs-horisont). Bs-horisonten underdeles i 2, da den mørkebrune farve gradvist går over i gule farver dybere i profilet. Udvaskningslaget (E-horisont) hvorfra størstedelen af de udfældede jern-, aluminiums- og humusforbindelser stammer er pløjet op og sammenblandet i pløjelaget (Ap-horisont).

Det geologiske udgangsmateriale (C-horisonten) er blegt og gråligt som følge af gleyprocesser, hvorunder jern opløses og findes på reduceret form eller udvaskes. Suffixet g hentyder til gley, og højeste middel grundvandsstand vurderes til at ligge langs overkanten af den gleyprægede C-horisont omkring 90 cm’s dybde.

I pløjelaget ses hvide pletter, der er jordbrugskalk. Det leder frem til at fortælle, at podsoller er sure jorder, som for agerjordernes tilfælde har undergået en omfattende grundforbedring bestående af kalk- og gødningstilførsel.

Fælles for podsoller er nemlig det forsvindende lille lerindhold og de lave pH-værdier. Det betyder, at kation-ombytningskapaciteten (CEC) er meget lille, og at adsorptionskomplexet domineres af hydrogen- og aluminium-ioner.

Ovenstående er et supplement til beskrivelserne af de podsoller, man finder under profil RIB-003  og NRN-003.

Træartsvalg: Jordtypen er næringsfattig, og vandkapaciteten er lille. Der er kun en svag og diskontinuert cementering i Bhs- og Bs1-horisont, der kan hæmme rodudbredelsen.

Lokaliteten egner sig først og fremmest til nøjsomme træarter såsom skovfyr, eg og birk.

Grundvand i en passende dybde vil på lang sigt supplere vandforsyningen og give mulighed for vækstkraftig skov for træarter med dybtsøgende rødder. Andre egnede træarter er derfor lind, sitkagran, douglasgran, ædelgran og lærk. Sitkagran bør dog ikke plantes i renbestand for ikke at forsure lokaliteten yderligere.

Man skal være opmærksom på, at der ved en evt. dybdepløjning er meget stor risiko for sandfygning og sandpisk i dette forholdsvist lette sand, og at man i så tilfælde skal være yderst påpasselig med at få etableret en dækafgrøde.

Hori-

Dybde

Ler

Fin-

Grov-

Fin-

Fint

Groft

Grov-

Grus

Humus

Kalk

Vol.

pH

PTV

sont

(cm)

silt

silt

sand

mellemsand

sand

vægt

H2O

Størrelse (u m)

< 2

2-20

20-63

63-125

125-250

250-500

500-2000

0,2-2 cm

%

%

g/cm3

%

Ap

10-20

3,2

3,0

4,1

4,8

30,2

47,4

7,3

1,4

2,4

0,0

1,4

6,4

13

Bhs

30-35

2,0

1,5

1,0

2,0

18,1

73,1

2,3

0,3

1,0

0,0

1,6

6,2

7

Bs1

40-50

1,5

1,5

3,1

2,0

16,4

60,2

15,2

0,0

0,7

0,0

1,5

6,1

7

Bs2

60-70

1,5

1,5

2,8

3,4

18,9

70,7

1,2

0,0

0,5

0,0

1,6

6,0

7

Cg

90-100

1,1

0,4

1,5

3,7

22,0

70,0

1,2

0,0

0,2

0,0

1,6

6,4

6

Alle teksturtal samt grus, humus og kalk er i % af fraktionen < 2000 u m (0,2 cm). PTV er beregnet efter en formel (se bilag 3).

Jordtype: Grundvandsnær sandjord

Egenskabskode: 52

Udgangsmateriale: Hedeslette- eller dæksand

Dræningsklasse: Ufuldstændigt drænet

Grundvandsdybde: 115 cm (12.9.95)

RZK100 : 87 mm

Vegetation: Stubmark

Reference: NEE-005

Beskrevet af (foto): Henrik J. Granat

Lokalitet: Nees, Klosterheden Statsskovdistrikt

Kortblad: 1115 III NV Nissum Fjord

UTM: 451189 6250172

Landskabstype: Hedeslette

Beliggenhed: Flade

Kote: 3 m.o.h.

Temperatur årsgennemsnit: 8,4° C

Nedbør år: 837 mm

Nedbør vækstsæson: 450 mm