Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Ribe RIB-001
Grundvandsdomineret tørvejord

Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
foto: Henrik J. Granat© Skov- og Naturstyrelsen

 

 

Opa (0-20 cm):

Meget mørk brun (10YR 2/2 f); tørv; saprist; ekstremt humusrig; jordbrugskalket; nogle fine tilfældigt fordelte rødder; abrupt jævn grænse.

Cg1 (20-50 cm):

Mørk brun (7.5YR 4/4 f); gytje indblandet med 20-30% myremalm; meget humusrig; svag stærkt diskotinuert cementering; få fine tilfældigt fordelte rødder; gradvis jævn grænse.

Cg2 (50-95 cm):

Brun (10YR 4/3 f); gytje; meget humusrig; gamle døde rødder; klar bølget grænse.

Cg3 (95-115 cm):

Grå oliven grøn (5GY 3/1 f); gytje; meget humusrig; ingen rødder; abrupt jævn grænse.

2Cg (115-130 cm):

Mørk gullig brun (10YR 4/4 f); ferskvandssand; mellemsand; humusfattig; ingen rødder.

 

 

 

 

 

retur til Hedslette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top

Geologi: Skovrejsningsområdet, hvori dette profil er gravet, ligger øst for Ribe i et hedeslettelandskab, tæt ved Hjortvad Å, der på dette sted har flere tilløb fra mindre åer. Hedesletteoverfladen ligger som flere separate øer mellem engområder af postglacialt ferskvandssand og postglacialt ferskvandstørv. Profilet er gravet i tørv på et lavbundsareal tæt ved åen.

Tørv i hedeslettelandskabet er knyttet til lavbundsarealer først og fremmest ned til åer, men også i forbindelse med mindre isolerede lavbundsområder. Sådanne lavbundsarealer har ofte eng-signaturer på gamle topografiske kort f.eks. målebordsbladene.

Jordbund: Jordbundhorisonter, der domineres af organisk materiale, angives med bogstavet O, og det bruges altid i forbindelse med beskrivelse af tørvejorder.

Suffikserne i, e og a bruges til at beskrive omsætninggraden af humøse lag (se guiden til profilbeskrivelse blandt bilagene). Suffikset a betyder fuldt omsat organisk materiale, og når det samtidig er pløjet tilføjes et p, hvorved horisontnavnet bliver Opa.

Tørv opstår under grundvandsdominerede forhold, hvor nedfalden løv og andre planterester ikke omsættes på grund af manglende-ilt tilgang under et vandspejl.

Derunder følger såkaldt gytje. Gytjen er i dette tilfælde sø-aflejringer, men kan også være havaflejringer. I begge tilfælde består det af findelt og omsat organisk materiale med et vist indhold af ler, silt, finsand, kiselalge- eller kalkalgeskaller.

Cg1-horisonten indeholder desuden myremalm, der er et jernhydroxid-rigt sediment. Myremalmen dannes efter istiden ved udfældning i moser. Udfældningen sker når jernholdigt grundvand trænger frem og møder iltende forhold.

Myremalm træffes oftest på de vestjyske bakkeøer og hedesletter. Det skyldes, at opløsningen af jern udover et reducerende miljø kræver et surt jordmiljø, som fortrinsvist findes i Vestjylland, der domineres af ældre, udvaskede og forsurede jorder.

I 80 til 95 cm’s dybde i profilet blev der desuden fundet vivianit, der i reduceret tilstand er farveløs, men som i løbet af et kvarter til en halv time oxideres til et klart blåt mineral.

Vivianit, der er et fosfat (Fe3(PO4)2*5H2O), findes i aflejringer, der indeholder rester af organisk materiale.

Under gytjelaget træffes det nederste geologiske udgangsmateriale (2Cg-horisont). Det er ferskvandssand, som er aflejret på et tidspunkt, hvor Hjortvad Å har haft sit løb, hvor profilet er gravet.

Træartsvalg: Tørvelagene er et uafviseligt tegn på dårlige dræningsforhold og vandmættet miljø størstedelen af året. Dette styrer helt træartsanbefalingerne. Jorder med tørv er blandt de absolut mest stormfaldsudsatte.

På jordtypen anbefales kun eg, birk og rødel. Skovfyr og lind vil muligvis også kunne danne stabile bevoksninger eller indgå i blandinger. Alle andre træarter anses af stabilitetshensyn for at være uegnede.

Derudover skal opmærksomheden henledes på, at tørvelokaliteter også kan overlades til naturlig succession, hvor pil sikkert hurtigt vil indfinde sig. Genskabelse af mose eller eng er desuden muligheder, der bør overvejes.

Jordtype: Grundvandsdomineret tørvejord

Egenskabskode: 63t

Udgangsmateriale: Ferskvandstørv

Dræningsklasse: Meget dårligt drænet

Grundvandsdybde: 95 cm

RZK100:

Vegetation: Græs

Reference: Kortlægningsrapport nr. 35, RIB-001

Beskrevet af (foto): H.J. Granat & Bjørn Wissing

Lokalitet: Ribe, Lindet Statsskovdistrikt

Kortblad: 1112 I NV Ribe

UTM: 488231 6133339

Landskabstype: Ådal

Beliggenhed: Flade

Kote: 3 m.o.h.

Temperatur årsgennemsnit: 8,2° C

Nedbør år: 812 mm

Nedbør vækstsæson: 438 mm