Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Rødekro ROD-001
Grovsandet jord

Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
foto): Henrik J. Granat© Skov- og Naturstyrelsen

 

 

Ap (0-30 cm):

Meget mørk brun (10YR 2/2 f); svagt lerholdigt siltet sand; humusholdig; ikke kalkholdig.

BC (30-35 cm):

Brun (10YR 5/3 f); grovsand; humusfattig; ikke kalkholdig.

C (35-105 cm):

Brun (10YR 5/3 f); mørke brune (7.5YR 4/6 f) pletter i 55-75 cm’s dybde; grovsand; humusfattig; ikke kalkholdig.

 

 

 

 

retur til Hedslette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top

Geologi: Dette profil er gravet i et retableret grusgravningsområde, der ligger på et af Tinglev Hedeslettes nordlige toppunkter lige vest for Rødekro. Det geologiske udgangsmateriale er groft hedeslettesand.

Rødekro ligger på selve Hovedstilstandslinien. Da smeltevandet har haft mest kraft på tættest ved gletcher-portene langs isranden, er de groveste materialer (sten og grus) aflejret her ved aflejringskeglernes toppunkter. Jo mindre strømningsenergi smeltevandet har desto finere bliver kornstørrelse på det materiale som vandet kan holde i suspension. De fineste materialer, silt og ler indgår nu i Nordsøens bund!

Det er ikke mærkeligt, at en omfattende råstofgravning efter grus finder sted netop på disse lokaliteter. Denne form for grusgravning forulemper imidlertid store arealer, og det er ikke ualmindeligt, efterfølgende når muldjorden er lagt på igen, at forsøge sig med skov dels for at live lidt op i et meget trist og fladt landskab, og dels fordi jordbunden er marginal i forhold til landbrugsdrift.

Jordbund: Teksturen domineres i lighed med IKA-001   og VEJ-002  af groft mellemsand og grovsand. Lerindholdet ligger sikkert omkring 2% i hele profilet, men er sandsynligvis lidt højere i pløjelaget (Ap-horisont). Under pløjelaget ses en meget svagt forvitret horisont (BC-horisont) som overgang til det rå lyse smeltevandssand (C-horisont).

Træartsvalg: Jordprofilets vandholdende evne er meget lille, og stort set hele profilets vandholdende evne knytter sig til humusindholdet i pløjelaget. Man må forvente tørke problemer i regnfattige somre.

De lyse farver i underjorden signalerer fraværende forvitringsprocesser og ingen næringsstoffrigivelse. Næringsstofniveauet er desuden lille på grund af det meget lille lerindhold.

Jordtypen er egnet til dyrkning af træarter med meget små krav til vand- og næringsstofforsyningen, og en træartsanbefaling peger på eg, birk og skovfyr, der er de eneste træarter hvorom man kan forvente forholdsvist stabile bevoksninger. Lind, rødgran, sitkagran, douglasgran og lærk spås en lav men dog acceptabel vækst. Ædelgran bør gemmes som 2. generations træart, hvor skovklimaet har indfundet sig. Ask og rødel anses for helt uegnede på grund af den lave vandkapacitet.

Dybdepløjning vil lette kulturstarten væsentligt med sin vandhusholdningsforbedrende effekt. Det er desværre ikke risikofrit at dybdepløje jordtypen, der på trods af de meget grove kornstørrelser stadig kan resultere i sandfygning, hvis ikke man er påpasselig med hurtigt at få etableret en dækafgrøde.

Jordtype: Grovsandet jord

Egenskabskode: 22

Udgangsmateriale: Groft hedeslettesand

Dræningsklasse: Ekstremt veldrænet

Grundvandsdybde:

RZK100: < 70 mm

Vegetation: Pløjemark

Reference: ROD-001

Beskrevet af (foto): Henrik J. Granat

Lokalitet: Rødekro, Åbenrå Statsskovdistrikt

Kortblad: 1212 III SØ Åbenrå

UTM: 519684 6104088

Landskabstype: Afgravet hedeslette

Beliggenhed: Flade

Kote: knap 45 m.o.h.

Temperatur årsgennemsnit: 7.5° C

Nedbør år: 889 mm

Nedbør vækstsæson: 469 mm