Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Skalstrup SKA-002
Cementeret sandjord

Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
foto: Mogens Greve & Peter Sørensen© Skov- og Naturstyrelsen

 

Ap (0-25 cm):

Meget mørk grå (10YR 3/1 f); mellemsand; humusrig; strukturløs; meget hyppige tilfældigt fordelte fine rødder; abrupt bølget grænse.

Bhs (25-50 cm):

Sort (10YR 2/1 f); mellemsand; humusrig; moderat tyk pladestruktur; stærkt diskontinuert al-lag; få medium porer; meget hyppige tilfældigt fordelte rødder; 10% forstyrret af rodvæltere??; abrupt jævn grænse.

Bsm (50-60 cm):

Cementeret al-lag.

2BCd (60-100 cm):

Brunlig gul (10YR 6/6 f) med 20% mørkt brunlig gule (10YR 3/6 f) brogede store diffuse Bhs-pletter; mellemsand; humusfattig; strukturløs; løs; gradvis jævn grænse.

2C (100-170 cm)

Lys gullig brun (2,5Y 6/4 f); mellemsand; humusfattig; strukturløs; løs.

retur til Hedslette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top

Geologi: Dette profil blev gravet i et hedeslettelandskab tæt ved Nissum Fjord. Det er forholdsvist fjernt fra Hovedstilstandslinien og smeltevandsflodernes udspring.

Hedeslettesandet overlejres af såkaldt dæksand. Grænsen mellem de 2 aflejringstyper ses i 60 cm’s dybde. Dæksand er flyvesandsaflejringer, der er aflejret under istiden eller ved slutningen af sidste istid. Det kan være overordentligt svært med sikkerhed at skelne dæksand fra hedeslettesand, da relief, tekstur og jordbundudvikling er meget ens, men i dette eksempel kommer forskellene forholdsvist tydeligt frem.

Under de 60 cm ses tydelige skrålejringer, som er karakteristiske for et vandaflejret sediment. Over de 60 cm viser de sedimentære strukturer sig som næsten vandrette tynde lag. Dette er karakteristisk for dæksandsaflejringer.

Blandt andre profiler i nærværende samling formodes BRO-007, BEK-001, NEE-005, TRK-004, TRK-002 samt NRN-001, -002 og -003 at indeholde dæksand.

Jordbund: Profiludviklingen præges kraftigt af podsolering.

Pløjelaget (Ap-horisonten) er meget lys, hvilket skyldes, at blegsand (E-horisont) er pløjet op. Herunder findes udfældningslag (Bhs-horisont og Bsm-horisont). Det farves i toppen næsten helt sort af humusforbindelser, medens jernudfældningsfarverne toner frem i rødbrune nuancer nederst i Bsm-horisonten, hvor suffikset m angiver cementeret al.

Herefter findes en lysere overgangshorisont (2BCd-horisont) der kun pletvist er præget af podsoleringsprocesser. De sorte pletter kaldes Bhs-pletter, og man kan se, at udfældningen af humus og sesquioxider (jern- og aluminiumsoxider) følger og fremhæver skrålejringerne.

Suffikset d betyder, at horisonten er kompakt og rodhæmmende. 2-tallet markerer det lithologiske skift fra dæksand til smeltevandssand. Det geologiske udgangsmateriale (2C-horisont) begynder 100 cm under terræn.

Træartsvalg: Profilet er næringsfattigt og vandkapaciteten er lille på grund af rodhæmmende forhold. Jordtypen egner sig derfor kun til nøjsomme træarter såsom skovfyr, eg og birk.

Eg er kendt for sine jordbundsforbedrende egenskaber, og vil muligvis kunne danne muldtilstand på lokaliteten. Lind har lignende egenskaber, men nærværende lokalitet anses dog for næringsfattig til linden.

Rødgran og sitkagran bør ikke plantes i renbestand på sådanne næringsfattige og sure jordtyper, da disse træarter er kendte for sine mor-dannede egenskaber, som vil forsure lokaliteten yderligere.

Hori-

Dybde

Ler

Fin-

Grov-

Fin-

Fint

Groft

Grov-

Grus

Humus

Kalk

Vol.

pH

PTV

Sont

(cm)

silt

silt

sand

mellemsand

sand

vægt

H2O

Størrelse (u m)

< 2

2-20

20-63

63-125

125-200

200-500

500-2000

0,2-2 cm

%

%

g/cm3

%

Ap

0-25

2,6

3,4

9,5

13,0

68,3

3,2

0,1

3,5

0,0

4,7

14

Bhs

25-60

4,2

4,4

7,1

26,3

53,8

4,3

2,4

4,1

0,0

5,7

18

2BCd

70-100

1,1

1,9

1,4

8,6

85,1

1,8

0,0

0,5

0,0

5,9

6

2C

100-200

1,1

0,9

1,6

11,5

73,1

11,7

0,2

0,3

0,0

5,7

5

Alle teksturtal samt grus, humus og kalk er i % af fraktionen < 2000 u m (0,2 cm). PTV er beregnet efter en formel (se bilag 3).

Jordtype: Cementeret sandjord

Egenskabskode: 21m

Udgangsmateriale: Dæksand/hedeslettesand

Dræningsklasse: Ekstremt veldrænet

Grundvandsdybde:

RZK50: 79 mm (RZK100: 107 mm)

Vegetation: Græs

Reference: Kortlægningsrapport nr. 5, SKA-002

Beskrevet af (foto): Mogens Greve & Peter Sørensen

Lokalitet: Skalstrup, Klosterheden Statsskovdistrikt

Kortblad: 1115 III NV Nissum Fjord

UTM: 453753 6247877

Landskabstype: Hedeslette

Beliggenhed: Flade

Kote: 7 m.o.h

Temperatur årsgennemsnit: 8,4° C

Nedbør år: 837 mm

Nedbør vækstsæson: 458 mm