Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen
Vejbæk VEJ-002
Grovsandet jord

Jordbunden i Landskabet

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside
Foto: Henrik J. Granat© Skov- og Naturstyrelsen

 

Bhspp/Bspp (0-30 cm):

Mørk brun (7.5YR 3/3 f) / mørk brun (7.5YR 4/4 f); grusholdigt lerholdigt siltet sand med 30-40% grusholdigt grovsand; humusholdig / humusfattig; subangulær struktur; dybdebearbejdet; abrupt brudt grænse.

App (30-65 cm):

Meget mørk brun (10YR 2/2 f); lerholdigt siltet sand; humusholdig; subangulær struktur; dybdebearbejdet; abrupt bølget grænse.

Bs (65-110 cm):

Mørk brun (7.5YR 4/4 f); grusholdig grovsand; humusfattig; strukturløs; klar jævn grænse.

C (110-140 cm):

Bleg brun (10YR 6/3 f); grovsand; humusfattig; strukturløs.

 

 

 

 

 

 

 

 

retur til Hedslette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top

Geologi: Dette profil er gravet på Tinglev hedeslette. Det geologiske udgangsmateriale er groft hedeslettesand.

Jordbund: Hvad angår det geologiske udgangsmateriale og horisontudvikling er dette profil nærmeste identisk med det foregående profil IKA-001. Dermed slutter ligheden dog, da profilet er gravet få dage efter en dybdepløjning til ca. 60 cm’s dybde. Dette har i bogstaveligste forstand vendt op og ned på det hele.

Suffixet for dybdepløjning, med horisonter der består af tydeligt forskellige og dårligt sammenblandede materialer, er pp.

Træartsvalg: Fordelene ved reolpløjning eller dybdepløjning forud for kulturetablering er en meget stor overlevelsesgrad blandt de nye planter samt sparede udgifter til efterfølgende mekanisk og kemisk renholdelse. Den positive effekt skyldes dels en overlegen vandhusholdning, når markfloraen reduceres kraftig, og dels at det nye overfladelag udgør en fordampningshæmmende overflade. Desuden vil de dybtliggende humusholdige lag fremme en dyb rodudvikling.

Til ulemperne hører først og fremmest dybdepløjningens ødelæggende effekt på fortidsminder. Man skal derfor altid tage kontakt til det lokale museum forud for en dybdepløjning, samt være parat til at indstille arbejdet, hvis noget skulle dukke op under pløjningen.

Desuden kan dybdepløjning føre til sandflugt og sandpisk og deraf ødelagte nykulturer og sure naboer selv på denne forholdsvist grove jordtype, hvis ikke man er meget påpasselig med hurtigt at få etableret en dækafgrøde.

Vildtskader er et større problem på dybdepløjede arealer, da dyrene ikke har andet end de nye planter at gnave i.

Endelig bør man holde sig for øje, at dybdepløjning har voldsomme konsekvenser for jordstruktur, bundflora og –fauna. Alt bortset fra de plantede træer starter på et ørkenstadie! Fra forsøgsparceller ved man, at udviklingen af bundvegetationen sker så langsomt, at der 10 til 12 år efter pløjningen stadig kunne ses partier med vegetationsløst sand.

På jordtypen anbefales eg, birk og skovfyr. Lind, rødgran, sitkagran, douglasgran og lærk vil dog udvise lav men acceptabel vækst, men man skal ikke forvente en bedre vækst på lang sigt som følge dybdepløjning. Ædelgran bør gemmes som 2. generations træart, hvor skovklimaet har indfundet sig. Ask og rødel anses for helt uegnede på grund af den lave vandkapacitet.

Hori-

Dybde

Ler

Fin-

Grov-

Fin-

Fint

Groft

Grov-

Grus

Humus

Kalk

Vol.

pH

PTV

sont

(cm)

silt

silt

sand

Mellemsand

sand

vægt

H2O

Størrelse (u m)

< 2

2-20

20-63

63-125

125-250

250-500

500-2000

0,2-2 cm

%

%

g/cm3

%

Bspp

20-30

6,8

2,9

2,3

5,0

20,4

33,3

29,3

15,6

1,1

0,0

6,1

9

App

40-50

7,0

5,8

2,6

7,0

18,8

30,6

28,2

9,6

2,1

0,0

6,9

12

Bs

80-90

4,0

0,5

1,0

1,3

8,4

32,6

52,2

28,3

0,2

0,0

6,0

4

C

135

4,1

0,4

1,0

1,2

14,0

36,8

42,5

2,2

0,1

0,0

5,6

5

Alle teksturtal samt grus, humus og kalk er i % af fraktionen < 2000 u m (0,2 cm). PTV er beregnet efter en formel (se bilag 3).

Jordtype: Grovsandet jord

Egenskabskode: 22

Udgangsmateriale: Groft hedeslettesand

Dræningsklasse: Ekstremt veldrænet

Grundvandsdybde:

RZK100: 81 mm

Vegetation: Dybdepløjet

Reference: Kortlægningsrapport nr. 23, VEJ-002

Beskrevet af (foto): Henrik J. Granat

Lokalitet: Vejbæk, Åbenrå Statsskovdistrikt

Kortblad: 1211 IV SØ Padborg

UTM: 521054 6080967

Landskabstype: Hedeslette

Beliggenhed: Flade

Kote: 31 m.o.h.

Temperatur årsgennemsnit: 8,3° C

Nedbør år: 873 mm

Nedbør vækstsæson: 468 mm