Danske naturtyper, Skov- og Naturstyelsen
Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside

Danske naturtyper


Indholdsfortegnelse

Forord

NATURA 2000

Beskrivelse af naturtyperne

1110€Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

1130€Flodmundinger

1140€Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

1150€* Kystlaguner og strandsøer

1160€Større lavvandede bugter og vige

1170€Rev

1180€Boblerev

1210€Enårig vegetation på stenede strandvolde

1220€Flerårig vegetation på stenede strande

1230€Klinter eller klipper ved kysten

1310€Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

1320€Vadegræssamfund

1330€Strandenge

2110€Forstrand og begyndende klitdannelser

2120€Hvide klitter og vandremiler

2130€*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)

2140€*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

2160€Kystklitter med havtorn

2170€Kystklitter med gråris

2180€Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

2190€Fugtige klitlavninger

2250€*Kystklitter med enebær

2310€Indlandsklitter med lyng og visse

2320€Indlandsklitter med lyng og revling

2330€Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene

3110€Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)

3130€Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden

3140€Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150€Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3160€Brunvandede søer og vandhuller

3260€Vandløb med vandplanter

3270€Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter

4010€Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

4030€Tørre dværgbusksamfund (heder)

5130€Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter

6120€Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

6210€Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230€*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

6410€Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

6430€Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

7110€*Aktive højmoser

7120€Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

7140€Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7150€Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv

7210€*Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe

7220€*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230€Rigkær

8220€Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter

8330€Havgrotter, der står helt eller delvis under vand

9110€Bøgeskove på morbund uden kristtorn

9120€Bøgeskove på morbund med kristtorn

9130€Bøgeskove på muldbund

9150€Bøgeskove på kalkbund

9160€Egeskove på mere eller mindre rig, ofte vandlidende jordbund

9170€Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne

9180€*Blandskove med ær, ask, elm eller lind på skråninger

9190€Stilkegeskove og krat på mager sur bund

91D0€*Skovbevoksede tørvemoser

91E0€*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Vejledning til identifikation af danske naturtyper på EF-habitatdirektivet

Danske og videnskabelige artsnavne på planter

Liste over naturtyper på EF-habitatdirektivets bilag I

Liste over foreslåede EF-habitatområder i Danmark, juni 1998

Litteratur og andre kilder

 


Forord

Hvide klitter i Vestjylland, et egekrat i Midtjylland, en lavvandet fjord med mudder- og sandbanker i Østjylland, et rev af sten gemt under havets overflade i Kattegat, en opskyllet vold af tang med planter i Roskilde Fjord og en bøgeskov med blomstrende anemoner og lærkesporer på Sjælland.

Naturtyper af vidt forskelligt udseende, størrelse og dannelse. Men fælles for dem er, at de enten er i tilbagegang, kun findes få steder eller er karakteristiske eksempler på europæisk natur. Det samme gælder for næsten 200 andre naturtyper i Europa.

Landene i EU gør nu en fælles indsats for at bevare disse mange naturtyper. Det sker ved at udpege særlige områder, hvori naturtyperne bevares. Områderne kaldes EF-habitatområder og indgår i et net af områder i hele EU. Nettet kaldes NATURA 2000 og er under opbygning.

Mange af naturtyperne er allerede beskyttede i Danmark. Men dele af den danske natur vil fremover blive bedre beskyttet gennem dette net.

Også særlige dyre- og plantearter beskyttes i NATURA 2000 områder. Men for langt de fleste af disse findes der i forvejen gode illustrationer og gode kortfattede beskrivelser. Derfor er der ikke det samme behov for at formidle ny viden om deres udseende.

Denne bog skal være med til at skabe interesse og forståelse for at bevare naturtyperne i NATURA 2000 og de bagvedliggende ideer om et netværk af områder med en bæredygtig udvikling. Gennem fotos, korte beskrivelser af naturtyperne og eksempler på forekomster i Danmark håber Skov- og Naturstyrelsen at kunne præsentere naturtyperne på en mere konkret og forståelig måde end gennem det materiale, der hidtil har været tilgængeligt for et dansk publikum. Alle fotos er fra Danmark og er eksempler på, hvordan naturtyperne kan se ud.

Bogen kan forhåbentlig bruges som et værktøj af dem, der arbejder med at bevare naturtyperne, et opslagsværk for dem, der ønsker mere biologisk viden og en inspirationskilde for dem, der ønsker at besøge de områder, hvor denne smukke og ofte særegne natur findes.

Rasmus Ejrnæs, Danmarks Miljøundersøgelser, takkes for hjælp med at beskrive naturtyperne.

 

Hans Henrik Christensen,
direktør, Skov- og Naturstyrelsen


NATURA 2000

Denne bog beskriver de naturtyper, der indgår i de danske NATURA 2000 områder.

NATURA 2000 er navnet på et netværk af naturområder i hele EU. Områderne udpeges for at bevare naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Naturtyperne og arterne repræsenterer vigtige, bevaringsværdige dele af europæisk natur.

Hvert enkelt EU-land vælger selv, hvordan det vil udpege og beskytte områderne, men forpligter sig til særligt at beskytte de naturtyper og arter, områderne er udpeget for. Om nødvendigt skal landene også aktivt genoprette naturtyper og levesteder for arter. NATURA 2000 områderne bliver dermed en slags kerneområder, som er et væsentligt bidrag til at bevare den biologiske mangfoldighed i Europa.

NATURA 2000 netværket består af:

 • områder, der skal bevare forskellige typer af natur og bestemte dyre- og plantearter (EF-habitatområder)
 • områder, der skal beskytte levesteder for bestemte fuglearter (EF-fugle- beskyttelsesområder).

Hvad har Danmark udpeget?

Denne bog beskriver de naturtyper, som vi har udpeget habitatområder for i Danmark. Udpegningen af habitatområder er sket på baggrund af habitatdirektivet fra 1992. De naturtyper, vi skal beskytte, fremgår af direktivets bilag I. Her findes næsten 200 naturtyper, og over 50 af disse forekommer i Danmark.

Danmark har i 1998 efter reglerne i direktivet afleveret et samlet nationalt forslag til habitatområder til Europa-Kommissionen i Bruxelles. Forslaget er blevet til efter en lang proces med høring af myndigheder, organisationer og offentligheden i øvrigt. Forslaget omfatter 194 områder med et samlet areal på godt 10.000 km2. 72 % er hav, 28 % er land. Områderne på land udgør ca. 6 % af Danmarks landareal.

Det danske forslag vil efter en nærmere vurdering i EU blive revideret og derefter indgå i en fællesskabsliste over områder, der samlet vil udgøre NATURA 2000 netværket. Der kan ske ændringer i forslaget på grund af ny viden og forståelse af, hvordan man definerer visse naturtyper.

Den endelige udpegning af områderne sker i samarbejde mellem Europa-Kommissionen og medlemslandene i EU. Herefter får landene nogle år til at indføre den nødvendige overvågning og beskyttelse af områderne i form af lovgivning, planer, aftaler om pleje af naturen med lokale ejere eller andre foranstaltninger.

Du kan hente opdaterede oplysninger om områder og udpegningsgrundlag på Skov- og Naturstyrelsens NATURA 2000 hjemmeside på adressen: http://natura2000.sns.dk.

NATURA 2000 og dansk natur

NATURA 2000 er en vigtig nyskabelse for at bevare naturen i Europa.

Selvom NATURA 2000 områderne omfatter vigtige dele af den danske natur, er det vigtigt at holde sig for øje, at nettet af bevaringsområder ikke dækker hele den danske mangfoldighed af natur. Det omfatter f.eks. ikke visse typer af enge og naturskove, som er bevaringsværdige og truede naturtyper her i landet. Derfor skal NATURA 2000 ses som et supplement til den eksisterende beskyttelse af den danske natur.


Beskrivelse af naturtyperne

Se her!

Beskrivelser af naturtyperne i denne bog   tager deres udgangspunkt i Europa-Kommissionens manual "Interpretation Manual of European Union Habitats". Manualen definerer og beskriver hver enkelt naturtype på habitatdirektivets bilag I. Denne bog handler om de af naturtyperne, der findes i Danmark og beskriver dem mere populært, end manualen gør.

Baggrunden

Europa-Kommissionens manual "Interpretation Manual of European Union Habitats" bygger på et system, der beskriver og klassificerer samtlige naturtyper i Europa. Systemet kaldes CORINE Biotopes (COoRdination of INformation on the Environment). Ved hjælp af det kan ethvert mindre stykke natur i Europa henføres til en og kun en naturtype.

I habitatdirektivet er udvalgt et mindre antal CORINE naturtyper, som anses for truede eller beskyttelseskrævende. Manualen beskriver disse naturtyper med udgangspunkt i CORINE og med mange henvisninger til litteratur. Den er et stykke værktøj, der kan identificere naturtyperne, og som derfor kan bruges til at registrere, hvor naturtyperne forekommer.

Manualen findes i en uofficiel dansk oversættelse fra 1999 "Fortolkningsmanual til danske naturtyper omfattet af EF-habitatdirektivets bilag I". Den omfatter kun de naturtyper, der i 1998 var udpeget EF-habitatområder for i Danmark.

Når man skal identificere og afgrænse en naturtype, er det nødvendigt både at hente oplysninger i CORINE systemet og i manualen. Manualen går nemlig ikke tilstrækkeligt ind på grænsetilfældene på de CORINE naturtyper, som ikke omfattes af EF-habitatdirektivet. En del af formålet med bogen her er at gøre det lettere at forstå, hvad naturtyperne omfatter.

Det er vigtigt at understrege, at der godt kan identificeres en naturtype, selv om der ikke findes de typiske arter, som nævnes i bogen. Arterne er eksempler og i visse tilfælde så sjældne, at få eller ingen af dem vil forekomme, selvom naturtypen er tilstede.

For vandløb og skove er det ifølge EF-habitatdirektivets bilag I kun lokaliteter, som er naturlige eller delvis naturlige, der omfattes. Det betyder, at der ikke skal udpeges vandløb, som helt har mistet deres naturlige dynamik eller er stærkt forurenede. Tilsvarende er plantet skov (kulturskov eller plantage) normalt ikke en NATURA 2000 naturtype. Dog kan kulturskov, som er gammel og særligt naturvenligt drevet gennem lang tid, være omfattet, hvis der lever arter i den, som er med på EF-habitatdirektivets bilag.


Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

En tidligere sandbanke, som nu rager op over vandet og er blevet til en ø. Nibe Bredning, Limfjorden. Foto: Bert Wiklund.

Sandbanker, som konstant er dækket af vand på dybder ned til 20 meter. De er hævet over den omgivende bund, så der opstår en banke. De kan være uden bevoksning eller bevokset med ålegræs. Sandbanker kan træffes tæt på kysten i forbindelse med f.eks. revledannelser eller som mere permanente banker længere fra kysten.

Typiske arter

Ålegræs, samt i de indre farvande desuden børstebladet vandaks, langstilket havgræs og kransnålalger. Naturtypen er en vigtig overvintringsplads for mange arter af fugle som f.eks. lommer og sortænder og bruges også af sæler.

Udbredelse

Naturtypen forekommer almindeligt i de danske farvande, bl.a. syd for Læsø og omkring Vejrø i Kattegat, ud for Vadehavet, syd for Amager og langs sydkysten af Lolland.


Flodmundinger

1130 Flodmundinger

Skjern Å’s udløb i Ringkøbing Fjord, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Flodmundinger omfatter de nedre, udvidede dele af floder eller som i Danmark de udvidede udmundinger af store åer. Det er indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er stor, ligesom flodmundingerne generelt er påvirket af tidevand undtagen omkring Østersøen og de indre danske farvande. Opblandingen af ferskvand og saltvand og nedsat strømhastighed i ly af udmundingen fører til aflejring af fine ler- og sandpartikler, som ofte danner udstrakte mudder- og sandflader, der er blottede ved ebbe. Aflejringerne kan føre til dannelse af delta.

Typiske arter

Bundfæstede alger og bevoksninger med ålegræs med f.eks. dværgbændeltang. I flodmundinger med brakvandsvegetation findes alm. havgræs og vadegræs, og i flodmundinger omkring Østersøen forekommer både ferskvands- og brakvandsarter, f.eks. arter af kogleaks, star, tusindblad, vandaks og tagrør. Det bundlevende dyreliv udgøres af bl.a. krebsdyr, muslinger og snegle. Naturtypen udgør vigtige fødeområder for mange fuglearter.

Udbredelse

Naturtypen forekommer enkelte steder i Danmark, f.eks. dele af Randers Fjord og Flasken ved Reersø i Vestsjælland.


Mudder- og sandflader der er blottet ved ebbe

1140 Mudder- og sandflader der er blottet ved ebbe

Sandormehobe ved ebbe. Harre Vig, Limfjorden. Foto: Bert Wiklund.

Mudder- og sandflader, som er tørlagt ved ebbe. Naturtypen mangler landplanter, men ofte er der store mængder af mikroskopiske blågrønalger og kiselalger. Stedvis kan der forekomme ålegræs. Naturtypen er af stor betydning for ande- og vadefugle, som søger føde her.

Typiske arter

Fladerne rummer ofte rige samfund af hvirvelløse dyr som muslinger, sandorme, snegle og krebsdyr.

Udbredelse

Naturtypen findes spredt langs de indre danske kyster, men forekommer i sin største udstrækning og mest udviklet i Vadehavet. Andre eksempler på naturtypen findes syd for Læsø, i Mariager Fjord i Østjylland og langs sydkysten af Lolland.


* Kystlaguner

1150 * Kystlaguner

Kystlaguner på vestlige del af Avernakø, Sydfynske Øhav. Foto: Ole Malling.

Kystlaguner og strandsøer er områder med mere eller mindre brakt vand, som er helt eller næsten helt adskilt fra havet af f.eks. sandbanker, rullesten eller klipper. Saltholdigheden varierer temmelig meget afhængig af nedbør, fordampning og tilførsel af havvand under storme, tilfældige vinteroversvømmelser eller tidevandsskift. Kystlaguner kan være bevoksede, men kan også være helt uden vegetation, ligesom arealet kan vokse betydeligt under oversvømmelser.

Typiske arter

Floraen kan mangle f.eks. på grund af forurening, men rummer ofte en eller flere af følgende arter: Vandstjernearter, kransnålalger, lav kogleaks, børstebladet vandaks, strandvandranunkel eller alm. havgræs. I smålaguner og strandsøer kan der endvidere findes korsandemad, tagrør, vandaksarter, krebseklo, dunhammerarter eller stor najade. Faunaen kan i visse områder rumme interessante arter af polypdyr, børsteorme, hjuldyr, bløddyr, krebsdyr eller fisk.

Udbredelse

Naturtypen findes adskillige steder i Danmark langs kyster, hvor havet aflejrer materiale, der lukker områder med mere stillestående vand. Eksempler på kystlaguner er Nissum Fjord i Vestjylland, Bøjden Nor på Sydfyn og Saltbæk Vig i Vestsjælland. Men også små vandsamlinger og søer afskåret fra havet f.eks. strandsøer på Saltholm og på andre strandenge hører ind under naturtypen.


Større lavvandede bugter og vige

1160 Større lavvandede bugter og vige

 

Horsens Fjord, Østjylland, set fra Alrø. I baggrunden ses knopsvaner. Foto: Bert Wiklund.

Store indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er begrænset i modsætning til naturtypen flodmundinger. Bølgepåvirkningen er begrænset i forhold til det åbne hav. Havbunden består ofte af meget forskellige aflejringer og substrater, og de forskellige bundlevende plante- og dyresamfund forekommer i veludviklede zoner med mange arter.

Typiske arter

Arter af bændeltang og vandaks, alm. havgræs og bundlevende eller bundfæstede alger. For dyrenes vedkommende kan nævnes bundlevende samfund af muslinger, børsteorme, snegle og krebsdyr.

Udbredelse

Naturtypen findes i store dele af de indre danske farvande, idet disse generelt er lavvandede set i international sammenhæng. Eksempler på naturtypen er Limfjorden, Mariager Fjord i Østjylland, Stavns Fjord på Samsø og Sejerø Bugt i Vestsjælland.


Rev

1170 Rev

Blåmuslinger og søstjerner. Schultz Grund, et stenrev øst for Djursland, Østjylland. Foto: Steffen Lundsten, Danmarks Miljøundersøgelser.

Tandtang på sten dækket af koralskorpealge. Kims Ryg, et stenrev i det nordlige Kattegat.
Foto: Kim Lundshøj, Biodyk

Rev er områder, hvor havbunden rager op og har stenet eller anden hård bund. Revet kan eventuelt være blottet ved ebbe. Fra havbunden og opefter indeholder revene ofte en ubrudt lagdeling af forskellige dyre- og plantesamfund. Det giver de enkelte rev en stor rigdom af dyr og planter, som ofte er helt forskellig fra andre, selv nærtliggende rev. Det er især den faldende saltholdighed ned gennem de danske farvande fra Kattegat gennem bælterne til Østersøen omkring Bornholm, der er årsag til, at dyre- og plantelivet er meget forskelligt fra rev til rev.

Typiske arter

Rødalger, grønalger og brunalger, bl. a. blæretang. Blæretang findes på dybder fra 0,5 til 6 m, og herunder findes en zone med rødalger på dybder fra omkring 5 til 10 m. Af dyr kan nævnes arter af muslinger, svampe, mosdyr og rurer.

Udbredelse

I de indre danske farvande findes en lang række stenrev fra det nordlige Kattegat ned gennem bælterne over Østersøen til Bornholm. Eksempler er Læsø Trindel i det nordlige Kattegat, Hatter Barn ved Samsø, Kirkegrund i Smålandsfarvandet nord for Lolland og rev omkring Ertholmene i Østersøen.


Boblerev

1180 Undersøiske formationer forårsaget af udstrømmende gas

Metangasser bobler op fra revet. Nordlige Kattegat. Foto: Ib Aagaard, Marinbiologisk Laboratorium.

Boblerev sydøst for Hirsholmene i det nordlige Kattegat. På billedet ses taskekrabbe, søanemone, stor søstjerne, flere arter af polypdyr og røde kalkskorpealger. Foto: Ib Aagaard, Marinbiologisk Laboratorium.

Klipper, søjler, belægninger og plateauer under havoverfladen, som er opstået ved sammenkitning af sandsten ved hjælp af en kulstofholdig cement dannet af mikroorganismer. Naturtypen består af disse meget bemærkelsesværdige dannelser, som er fulde af små rør og huller, og som med mellemrum frigiver gasser, hovedsageligt methan. Heraf stammer navnet boblerev. Methanen kommer sandsynligvis fra mikroorganismers nedbrydning af gammelt plantemateriale. Naturtypen rummer et meget rigt dyreliv med farvestrålende organismer

Typiske arter

Svampe, herunder boresvamp, koraldyr som almindelig søanemone, stor søanemone og dødningehånd, børsteorme som trekantorm, snegle, tibenede krebsdyr som anomur og taskekrabbe og pighuder.

Udbredelse

Naturtypen findes spredt i Kattegat nord for Læsø og i den danske del af Skagerak.


Enårig vegetation på strandvolde

1210 Enårig vegetation på strandvolde

Den gule blomst strandhornskulpe er en af karakterarterne for naturtypen. Kås, vestlige del af Limfjorden. Foto: Bert Wiklund.

Bevoksninger på stenede strande med enårige planter, der vokser på opskyllet materiale som tang eller grus. Opskyllet aflejres typisk som små volde og er rigt på kvælstofholdigt, organisk materiale. Visse flerårige arter hører med til plantesamfundet.

Typiske arter

Strandsennep, sodaurt, mældearter, pileurtarter, hestetunge, alm. kvik, gåsepotentil, strandhornskulpe og strandmandstro.

Udbredelse

Naturtypen findes almindeligt langs kyster i de indre danske farvande, som er udsat for en vis bølgepåvirkning fra havet. Eksempler på naturtypen findes ved Kås Hoved og Røjensø Odde i Limfjorden, på Læsø, langs Stavns Fjord på Samsø og langs Roskilde Fjord.


Flerårig vegetation på stenede strande

1220 Flerårig vegetation på stenede strande

Stenstrand med forskellig vegetation. I forgrunden ses strandkål. Fyns Hoved, Nordfyn. Foto: Bert Wiklund.

Naturtypen består af flerårig vegetation på stenede strande, inklusive disses øvre dele, som i visse tilfælde kan udgøre ret store komplekser af gamle strandvolde. Dele af dem kan være domineret af laver og mosser. På store, gamle strandvoldssystemer kan der efterhånden udvikles strandoverdrev, hede og kratvegetation.

Typiske arter

Strandkål, strandarve, marehalm, strand-fladbælg, alm. kvik, alm. røllike, strandbede og strandlimurt.

Udbredelse

Kyster langs Kattegat, bælterne og Østersøen. Eksempler på naturtypen findes ved Kås Hoved og Røjensø Odde i Limfjorden, Helgenæs på Djursland, Stavns Fjord på Samsø og på Ulvshale på Møn.


Klinter eller klipper ved kysten

1230 Klinter med vegetation langs de atlantiske kyster og Østersøkysterne

Granitklipper. Nordvestkysten, Bornholm. Foto: Søren Koustrup, Biofoto.

Moræneklint med rigt blomstrende vegetation. Åkrog Bugt, Sydvestfyn. Foto: Bert Wiklund.

Klinter og klipper ved havet eller ganske tæt herpå. Vegetationen er mere eller mindre påvirket af beliggenheden ved kysten, f.eks. forekommer her salttålende arter. Plantesamfundene og den del, de dækker af naturtypen, er meget forskellige fra sted til sted. Forskellene skyldes graden af eksponering mod havet, geologien, klinten eller klippens form, egnen, og om arealerne har været udnyttet af mennesker. Typisk er der en zonering af plantesamfund fra havet og indefter. De stejleste skråninger nærmest havet kan være uden vegetation eller blot med laver og mosser. På toppen og på mere beskyttede dele af skråningerne findes partier med græs og urter. Længere inde i land og på mere beskyttede lokaliteter går plantesamfundene gradvist over i en blanding af mere eller mindre kystpåvirkede varianter af hede og overdrev eller i samfund med høje urter, krat eller skov. Disse varianter medregnes til naturtypen, sålænge de vokser på klinter eller klipper ved kysten og ikke mere præcist kan henføres til en anden af habitatdirektivets naturtyper.

Typiske arter

Engelskgræs, hindebægerarter, strandlimurt, lægekokleare, strandvejbred, rød svingel, vild gulerod, strandkamille, skotsk lostilk, firehannet hønsetarm og hedelyng.

Udbredelse

Klinter findes mange steder i det danske kystlandskab i meget forskellig udformning, mens klipper næsten kun findes på Bornholm. Eksempler på naturtypen er Rubjerg Knude i Nordvestjylland, Ristinge Klint på Langeland, Gilbjerg Hoved i Nordsjælland, Møns Klint og Hammerknuden på Bornholm.


Vegitation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

1310 Vegetation af Salicornia og andre enårige plantearter, der koloniserer mudder og sand

Vade med kveller. Nissum Fjord, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Vegetation, der primært består af enårige strandplanter, som koloniserer mudder- eller sandflader ved kysten. En vigtig del af denne naturtype udgøres af kvellervade, men også saltpander og andre arealer med pionervegetation af enårige planter som strandgåsefod eller strandfirling indgår.

Typiske arter

Kveller, strandgåsefod, strandfirling, knudefirling, dansk kokleare, smalbladet hareøre, spidshale og kødet hindeknæ.

Udbredelse

Naturtypen findes pletvis langs dele af de danske kyster, men kun i Vadehavet findes den i mere sammenhængende udstrækning. Den forekommer oftest i eller ved strandenge. Andre eksempler på naturtypen findes på Rønnerne på Læsø, i Mariager Fjord i Østjylland, på Saltholm og i Nakskov Fjord på Lolland.


Vadegræssamfund

1320 Spartina-flader (Spartinion maritimae)

Mosaik af kveller- og vadegræssamfund (naturtype 1310 og 1320). Vade ved Låningsvejen mellem fastlandet og Mandø, Sydvestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Flerårig græsvegetation bestående af pionergræsset vadegræs, som kan kolonisere mudderflader ved kyster med høj saltholdighed. Da vadegræs er indført her i landet og ikke er oprindeligt forekommende, har Danmark ikke de samme forpligtigelser til at beskytte naturtypen, som det har for de øvrige naturtyper. Vadegræs fortrænger flere steder den naturligt forekommende kveller.

Typiske arter

Vadegræs.

Udbredelse

Vadegræs findes især i Vadehavet, men kan f.eks. også findes i Mariager Fjord i Østjylland.


Strandenge

1330 Atlanterhavs-strandeng (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

Strandeng. Alrø, Horsens Fjord, Østjylland. Foto: Bert Wiklund.

Vegetation på strandeng. Alrø, Horsens Fjord, Østjylland. Foto: Bert Wiklund.

Strandenge omfatter plantesamfund, som jævnligt oversvømmes af havet, f. eks. ved vinterstorme. De har en vegetation af salttålende græsser og urter. Naturtypen omfatter mange undertyper, f.eks. strandsump. Naturtypen findes langs kyster, der er beskyttet mod væsentlig bølgepåvirkning og deraf følgende erosion.

Typiske arter

Harril, krybhvene, rød svingel, strandannelgræs, strandmalurt, alm. kvik, stiv kvik, engelskgræs, kødet hindeknæ, rødbrun kogleaks, slap annelgræs, spydmælde, kilebægerarter, strandasters, strandbede, strandgåsefod, strandkamille, strandmælde, sandkryb, strandtrehage, strandvejbred, sumpstråarter, udspilet star og udspærret annelgræs.

Udbredelse

Strandenge findes især ved fjorde og vige samt langs kyster med lavvandede områder. Store, veludviklede strandenge findes i Vadehavet, Limfjorden, Isefjord og langs dele af Lollands kyster.


Forstrand og begyndende klitdannelser

2110 Begyndende klitdannelser

Klit under dannelse. Bevoksning af hjælme binder sandet. Nymindegab, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund.

De første stadier i dannelse af klitter. Naturtypen består typisk af vindribber, strandvolde, hævede sandflader på den øvre strand eller forklitter ved foden af de høje klitter.

Typiske arter

Strandkvik, marehalm, strandarve, sand-hjælme og Østersøhjælme.

Udbredelse

Naturtypen findes langs kyster, der i særlig grad er udsat for havets og vindens kræfter. Den findes især langs Jyllands nord- og vestkyst, Læsø, Anholt, Vadehavsøerne, Nordsjællands kyst og Bornholms sydkyst.


Hvide klitter og vandremiler

2120 Sandklitter i kystbæltet med Ammophila arenaria (hvid klit)

Hvide klitter ved Nymindegab, Vestjylland. I baggrunden forstrand (naturtype 2110). Foto: Bert Wiklund.

Klitter, hvorfra der fortsat sker en fygning af sand på grund af et sparsomt dække af vegetation.

Ofte er det de yderste rækker af klitter langs kysterne med en typisk bevoksning af hjælme eller marehalm, men også de vandremiler, der udgår herfra, hører ind under naturtypen. Den konstante sandflugt fører til, at der aflejres sandtunger i læsiden, som gør klitten lys at se på og giver den navnet den hvide klit.

Typiske arter

Sandhjælme, strandmandstro, strandsnerle og marehalm.

Udbredelse

Naturtypen findes langs kyster, der i særlig grad er udsat for havets og vindens kræfter og ses derfor især langs Jyllands nord- og vestkyst, Læsø, Anholt, Vadehavsøerne, Nordsjællands kyst og Bornholms sydkyst.


* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)

2130 * Stabile kystklitter med urtevegetation (grå klit)

Grønsværklit med kødkvæg. Skallerup Klit, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Vegetation i grå klit med gul snerre. Fanø. Foto: Bert Wiklund.

Stabile klitter bag den hvide klit, som har et mere eller mindre lukket dække af græsser og urter, ofte med partier af enårige arter, mosser og laver. Kalkindholdet i jorden kan variere meget, alt efter alder og udvaskning af klitterne. Naturtypen omfatter både grå klit og grønsværklit og kan indgå i mosaikvegetationer med andre klittyper, bl.a. krat i klitter og fugtige klitlavninger. Grønsværklitten er ikke så udvasket og sur som den grå klit og har det højeste antal arter.

Typiske arter

Tidlig dværgbunke, blød hejre, sandstar, hønsetarmarter, sandskæg, hejrenæb, gul snerre, bredbægret ensian, klitkambunke, bakkeforglemmigej, markkrageklo, sand-rottehale, alm. mælkeurt, klitlimurt, klitstedmoderblomst, smalbladet høgeurt, alm. kongepen, hundeviol, blåmunke, fåresvingel, rød svingel, smalbladet timian, bidende stenurt, blodrød storkenæb, blød storkenæb, alm. kællingetand, vellugtende gulaks, markbynke, alm. pimpinelle, engrapgræs, engelskgræs og visse arter af mos og laver.

Udbredelse

Hovedudbredelsen findes langs den jyske vestkyst. Eksempler på naturtypen findes ved Svinkløv og Grønne Strand i Nordvestjylland, Hanstholm Reservatet i Thy, Tisvilde i Nordsjælland og på Dueodde på Bornholm.


* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

2140 * Stabile kalkfattige klitter med Empetrum nigrum

Klithede, Nymindegab, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Vegetationen er domineret af revling, lyng eller andre dværgbuske på gamle kystklitter. Ofte er klitterne lave og jævne. Sandet er kalkfattigt grundet lang tids udvaskning.

Typiske arter

Sandstar, revling, farvevisse, klitvintergrøn, hedelyng, klokkelyng, alm. engelsød, alm. kællingetand, bølget bunke, sandhjælme, smalbladet høgeurt, cypresmos, kostkløvtand og trind fyrremos.

Udbredelse

Naturtypen findes hovedsageligt langs Jyllands nord- og vestkyst. Eksempler på naturtypen findes på Skagen, Hulsig Hede syd for Skagen, Læsø og Hanstholm Reservatet.


Kystklitter med havtorn

2160 Klitter med Hippophaë rhamnoides

Klitlandskab med spredt bevoksning af havtorn. Tranum Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Kystklitter med krat eller mange buske af havtorn, ofte ledsaget af andre buske som hyld og gråris. Store sammenhængende krat af havtorn findes på steder, hvor sandet er særligt kalkrigt og kan her nå en højde på 1-2 m.

Typiske arter

Havtorn.

Udbredelse

Naturtypen findes især langs vestkysten af Nordjylland. Desuden findes den langs den øvrige jyske vestkyst, langs Limfjorden og på Møn.


Kystklitter med gråris

2170 Klitter med Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

Buskads af gråris. Holmsland Klit, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Kystklitter eller klitlavninger med krat eller mange buske af gråris. Naturtypen findes ofte tæt blandet med andre klittyper f.eks. krat af havtorn eller grønsværklit.

Typiske arter

Gråris.

Udbredelse

Naturtypen forekommer spredt og findes især langs vestkysten af Nordjylland og på Anholt.


Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

2180 Skovbevoksede klitter i den atlantiske, kontinentale og boreale region

Skov med eg, birk og røn på klit. Blåbjerg Klitplantage, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Kystklitter med selvsåede bevoksninger af træarter, som kan danne skov. Træarterne skal være hjemmehørende i Danmark, inklusive skovfyr. Træerne kan vokse på klitten, i fugtige klitlavninger eller være mere eller mindre dækket af klitsand. Ung skov under opvækst og kratagtig skov af f. eks. eg, birk eller asp hører med til naturtypen.

Typiske arter

Artssammensætningen er meget variabel og afhængig af lokale forhold.

Udbredelse

Eksempler på naturtypen er løvklitterne med egekrat i Kærgård Klitplantage og Blåbjerg Egekrat i Vestjylland, ligesom der findes store arealer med birk i Læsø Klitplantage.


Fugtige klitlavninger

2190 Fugtige klitlavninger

Klitsø. Vandplasken ved Kærsgård Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Fugtige eller vanddækkede klitlavninger rummer mange plantearter. Naturtypen er meget varieret og særegen og omfatter en række forskellige undertyper såsom klitsøer, rørsumpe i klitlavninger, fugtige græs- og sivbevoksede områder og kær. Naturtypen trues, når grundvandstanden sænkes. Krat af gråris betragtes som en selvstændig naturtype (naturtype 2170), selvom de også findes i klitlavninger.

Typiske arter

 • I klitsøer vandplanter som kransnål- alger, hestehale og vandaks.
 • I rørsump tagrør, strandkogleaks og an- dre store halvgræsser.
 • I klitlavninger på fugtigt sand tudsesiv, tusindgyldenarter, søpryd og vand- navle.
 • I kær rig- og fattigkærsurter og græsser samt gråris og evt. rosmarinpil.
 • I lidt tørrere klitlavninger diverse eng- og overdrevsarter samt gråris.

Udbredelse

Naturtypen findes hovedsageligt i klitområder langs den jyske vestkyst. Eksempler på naturtypen findes ved Skagen, Vandplasken i Nordvestjylland, Hanstholm Reservatet i Thy og på Fanø.


* Kystklitter med enebær

2250 * Kystklitter med Juniperus spp.

Klitlandskab med større sammenhængende bevoksninger af ene. Tranum Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Kystklitter med krat eller mange buske af enebær.

Typiske arter

Ene.

Naturtypen forekommer spredt på mindre arealer, hyppigst i Vest- og Nordjylland. Eksempler på naturtypen findes ved Vandplasken, Skallerup Klit og Rødhus Klit i Nordvestjylland.

Klitter ved Kærsgård Strand, Nordvestjylland med klit domineret af ene. Foto: Bert Wiklund.


Indlandsklitter med lyng og visse

2310 Klithede med Calluna og Genista

Blomstrende visse omgivet af lyng. Harrild Hede, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Indlandsklitter med hedevegetation af henholdsvis lyng og visse (naturtype 2310) eller lyng og revling (naturtype 2320). Klitterne består af flyvesand, som ikke stammer fra havet, men derimod fra istidsaflejringer. Derfor har disse naturtyper en anderledes vegetation end den, man finder i kystklitter. Sandbunden er meget næringsfattig, sur og udvasket. De varme og tørre forhold er fordelagtige for en del særlige organismer.

De to naturtyper er meget nærtstående. De kan ofte kun adskilles, når der ses på ret små arealer, hvor forekomst af henholdsvis visse og/eller revling afgør, om det er den ene eller anden naturtype. Ofte findes både visse og revling i samme område og dermed begge plantesamfund.

Typiske arter

Hedelyng, engelsk visse, håret visse og revling.

Udbredelse

Naturtyperne hører til istidens udvaskningssletter omkring Nordsøen og Østersøen, men findes kun få steder i Danmark, især i Jylland. Eksempler på naturtypen findes på Borris Hede i Vestjylland og på Sepstrup Sande og Randbøl Hede i Midtjylland.


Indlandsklitter med lyng og revling

2320 Klithede med Calluna og Empetrum nigrum

Flyvesand med lyng og revling. Harrild Hede, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Indlandsklitter med hedevegetation af henholdsvis lyng og visse (naturtype 2310) eller lyng og revling (naturtype 2320). Klitterne består af flyvesand, som ikke stammer fra havet, men derimod fra istidsaflejringer. Derfor har disse naturtyper en anderledes vegetation end den, man finder i kystklitter. Sandbunden er meget næringsfattig, sur og udvasket. De varme og tørre forhold er fordelagtige for en del særlige organismer.

De to naturtyper er meget nærtstående. De kan ofte kun adskilles, når der ses på ret små arealer, hvor forekomst af henholdsvis visse og/eller revling afgør, om det er den ene eller anden naturtype. Ofte findes både visse og revling i samme område og dermed begge plantesamfund.

Typiske arter

Hedelyng, engelsk visse, håret visse og revling.

Udbredelse

Naturtyperne hører til istidens udvaskningssletter omkring Nordsøen og Østersøen, men findes kun få steder i Danmark, især i Jylland. Eksempler på naturtypen findes på Borris Hede i Vestjylland og på Sepstrup Sande og Randbøl Hede i Midtjylland.


Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene

2330 Indlandsklitter med åbne Corynephorus og Agrostis græsarealer

Spredt bevoksning af sandskæg mellem nøgne sandpartier på hedebakke. Galgebakke, Bredlund Plantage, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Åbne græs- eller urtebevoksninger på klitter, hvor sandet er omlejret fra smeltevandsaflejringer. Naturtypen er ofte artsfattig og indeholder mange enårige arter.

Typiske arter

Sandskæg, sandstar, hvenearter, vårspergel, flipkrave og laver (Cladonia og Cetraria).

Udbredelse

Naturtypen findes pletvis på de jyske indsander. Eksempler på naturtypen findes på Borris Hede i Vestjylland og på Sepstrup Sande og Randbøl Hede i Midtjylland.


Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)

3110 Oligotrofe søer og vandhuller med meget lavt mineralindhold på sandet jordbund (Littorelletalia uniflorae)

Hampen Sø, Midtjylland med tvepibet lobelie i forgrunden. Foto: Bert Wiklund.

Søer og vandhuller, som er næringsfatti-ge og med lavt kalkindhold, så der er grundlag for en særlig flora af vandplanter. De har ofte en zoneopdelt vegetation af flerårige vandplanter og såkaldte amfibiske planter (planter, som findes både på land og i vand). Lobeliesøen med strandbo, tvepibet lobelie og på lidt dybere vand brasenføde er det klassiske eksempel på typen. Naturtypen findes på heder, i klitter eller omgivet af skov.

Typiske arter

Sortgrøn brasenføde, strandbo, tvepibet lobelie, aflangbladet vandaks, fin bunke, gulgrøn brasenføde, liden siv, pilledrager, sylblad og vandranke.

Udbredelse

Naturtypen findes overvejende i Nord-, Vest- og Midtjylland. Eksempler på naturtypen er Madum Sø i Himmerland, Skørsø i Vestjylland og Tingdalsøerne i Midtjylland.


Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden

3130 Oligotrofe til mesotrofe søer og vandhuller med vegetation af typen Littorelletea uniflorae eller Isoeto-Nanojuncetea

Udtørret bred af næringsfattig sø i Ringgive Kommuneplantage nord for Billund, Midtjylland. Foto: Bio/consult as.

Nærbillede af bruskbæger, som vokser på den udtørrede bred af søen. Foto: Bio/consult as.

Søer og vandhuller, hvor der vokser små amfibiske planter på lavt vand eller på tidvis udtørret bund, f.eks. strandbo, tudsesiv eller vandnavle. Søerne har ret næringsfattigt vand og kan være små og periodevis udtørrede.

Typiske arter

Strandbo, vandranke, aflangbladet vandaks, pilledrager, liden siv, nålesumpstrå, spæd pindsvineknop, bækarvearter, brun fladaks, dyndurt, børstekogleaks, tudsesiv og liden tusindgylden.

Udbredelse

Naturtypens udbredelse i Danmark er ikke særlig godt kendt. Den kan forekomme med små arealer i form af vandhuller i næringsfattige miljøer som heder og plantager, f.eks. voksestedet for bruskbæger i Ringgive Kommuneplantage (se foto). Visse steder vil naturtypen kunne træffes ved bredden af lobeliesøer (naturtype 3110), kransnålalgesøer (naturtype 3140) eller andre søtyper.


Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3140 Kalkrige oligo-mesotrofe søer og vandhuller med bundfæstet vegetation i form af Chara spp.

Nors Sø, Nordvestjylland. Den hvide kalkholdige søbund ses i forgrunden. I søen vokser mange arter af kransnålalger. Foto: Bert Wiklund.

Søer og vandhuller, hvor der vokser kransnålalger på bunden. Søerne er ikke eller kun lidt forurenede og har kalkrigt vand. Ofte ledsages kransnålalgerne af en række andre arter af vandplanter. Ved forurening kan mængden af kransnålalger blive stærkt reduceret.

Typiske arter

Kransnålalger (Chara spp. og Nitella spp.).

Udbredelse

Naturtypen forekommer spredt, men i ringe udstrækning over store dele af landet, da mange tidligere forekomster er udryddet af forurening. Eksempler på naturtypen er Nors Sø i Thy, Nipgård Sø i Midtjylland, Tissø i Vestsjælland og Gentofte Sø ved København.


Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3150 Naturligt eutrofe søer og vandhuller med vegetation af typen Magnopotamion eller Hydrocharition

Kulsø ved Skjernå, Midtjylland. I søen vokser bl. a. hjertebladet vandaks, som dog ikke ses på billedet. Foto: Bert Wiklund.

Mere eller mindre næringsrige søer og vandhuller, hvor der enten findes fritflydende vandplanter eller visse store arter af vandaks. Vandet kan være rent og klart, men er i mange søer blevet mere eller mindre grumset og uigennemsigtigt grundet tilførsel af næringsstoffer.

Typiske arter

Andemad, krebseklo, almindelig blærerod, slank blærerod, frøbid og levermosser som svømmende stjerneløv. På dybere, åbent vand glinsende vandaks, hjertebladet vandaks og langbladet vandaks.

Udbredelse

De fleste danske småsøer og vandhuller hører til denne søtype, mens mange af de større søer har mistet deres vandplanter grundet for kraftig forurening i form af eutrofiering. Naturtypen findes almindeligt over det meste af landet. Eksempler på naturtypen er Stubbe Sø på Djursland, Kulsø i Midtjylland, Furesø i Nordsjælland og Maribosøerne på Lolland.


Brunvandede søer og vandhuller

3160 Naturligt dystrofe søer og vandhuller

Hundsø er en brunvandet sø. Velling Skov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Søer og vandhuller med brunligt vand. Farven skyldes et højt indhold af tørv eller humusstoffer. Naturtypen er ofte meget survandet med pH 3-6, men findes også i en form med mere kalkrigt vand. De brunvandede søer findes ofte på tørvejord i moser eller på heder og kan naturligt udvikle sig mod højmoser.

Typiske arter

Arter af tørvemos, brun næbfrø, hvid næbfrø, liden blærerod og spæd pindsvineknop. Af dyrearter findes guldsmede og vandnymfer.

Udbredelse

Naturtypen findes i mindre udstrækning spredt over landet. Eksempler på naturtypen er Store Økssø i Rold Skov i Himmerland, Langsø i Løvenholm Skov på Djursland og Bøllemose i Jægersborg Hegn i Nordsjælland.


Vandløb med vandplanter

3260 Vandløb i lavland eller bjerge med vegetation af Ranunculion fluitantis og Callitricho-Batrachion

Omme Å med vandranunkel og pindsvineknop. Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Vandløb med vandplanter f.eks. vandra- nunkel, vandstjerne eller arter af mosser eller kransnålalger.

Typiske arter

Alm. kildemos, sideskærm, tusindblad, vandaks, alm. vandranunkel, hårfliget vandranunkel, storblomstret vandranunkel, strandvandranunkel, vandkrans, vandstjerne eller kransnålalger.

Udbredelse

Naturtypen forekommer i hele landet, mest hyppigt i den vestlige del af landet. Eksempler på naturtypen er Lindenborg Å i Himmerland, Karup Å og Skjern Å i Vestjylland og Bregninge Å og Suså på Sjælland.


Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter

3270 Floder med mudrede bredder til dels med bevoksning af Chenopodion rubri og Bidention

Nikkende brøndsel med de gule blomster er en af de enårige planter, der spirer på blottet mudder. Omme Å, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Mudrede bredder langs vandløb eller banker i vandløb, som tidvis blottes og bevokses med enårige kvælstofelskende planter som f.eks. arter af gåsefod, brøndsel eller pileurt. En stor del af året er lokaliteterne dækket af vand eller fremstår som mudrede bredder uden planter. Først sent på sommeren udvikler plantedækket sig. Hvis årets vækstkår er dårlige, udvikler vegetationen sig kun svagt eller slet ikke.

Typiske arter

Rød gåsefod, brøndsel og bleg og knudet pileurt.

Udbredelse

Naturtypen dækker kun små arealer og vil som oftest kun dukke op i veludviklet form med års mellemrum. Udbredelsen kendes ikke, men naturtypen vil kunne findes i større eller mindre omfang i de fleste danske vandløb med partier af fint substrat (finere end sand) og svingende vandstand. F. eks. formodes den at forekomme i dele af Susåsystemet. I større vandløb er naturtypen blevet mere sjælden på grund af reguleringer og oprensninger.


Våde dværgbusksamfund  med klokkelyng

4010 Nordatlantiske våde heder med Erica tetralix

Tuer med klokkelyng, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Vegetation domineret af dværgbuske, som trives ved fugtige forhold, f.eks. klokkelynghede og hedemose med dværgbuske. Klokkelyng dominerer oftest, gerne ledsaget af tuekogleaks og blåtop.

Typiske arter

Dværgbuske som klokkelyng, rosmarinlyng, mosebølle, hedelyng og tranebær samt tørvemosser.

Udbredelse

Naturtypen findes overvejende på sandede og tørveholdige jorder i Jylland, ofte kun som et smalt bælte omkring vandhuller, i fugtige lavninger på heden og i tilknytning til højmoser. Sænkning af grundvandet har flere steder betydet, at naturtypen er gået tilbage, og at blåtop derefter er blevet den dominerende plante.Veludviklede klokkelyngheder findes på Lønborg Hede og Nørholm Hede i Vestjylland. Andre eksempler findes på Hulsig Hede syd for Skagen, Hanstholm Reservatet i Thy og på Borris Hede og Harrild Hede i Midtjylland.


Tørre dværgbusksamfund (heder)

4030 Europæiske tørre heder

Hedeflade med lyng og revling. Harrild Hede, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Vegetation domineret af dværgbuske, som trives under tørre forhold. Natur-typen udvikles oftest på sandet og udvasket, næringsfattig og sur jord. Vegetationen udvikles bedst i egne med ret høj nedbør.

Typiske arter

Dværgbuske som hedelyng, revling, tyttebær, hedemelbærris, engelsk visse, tysk visse og håret visse.

Udbredelse

Naturtypen findes hovedsageligt på sandede og næringsfattige jorde i Vest-, Midt- og Nordjylland og enkelte steder på mindre arealer i det østlige Danmark. Den havde tidligere en langt større udbredelse og nåede sin største udbredelse omkring slutningen af 1700 tallet med et areal på ca. 7.000 km2 svarende til ca. 1/6 af Danmarks areal. I dag findes kun 1/10 tilbage. Eksempler på naturtypen er Hjelm Hede og Lønborg Hede i Vestjylland og Kongenshus Hede, Gjern Bakker og Kongssø Hede i Midtjylland.


Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter

5130 Juniperus communis vegetation på heder eller kalkrige græsarealer

Tæt bestand af ene. Rye Sønderskov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Enebærkrat på heder, skrænter eller overdrev. Naturtypen findes oftest, hvor kreaturer har afgræsset området og skabt mulighed for, at enebær kan spire og gro. Naturtypen kan på længere sigt blive skygget ihjel af træer, hvis der ikke sker en vis afgræsning.

Typiske arter

Ene, hvidtjørn, arter af rose og slåen.

Udbredelse

Naturtypen forekommer spredt og fåtalligt på hede- og overdrevsområder i det meste af Danmark. Eksempler på naturtypen er Enebærstykket i Rold Skov i Himmerland, dele af Nielstrup Hede på Djursland, bakker ved Salten Langsø i Midtjylland og dele af Jydelejet på Møn.


* Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

6120 * Tørketålende græsvegetation på kalkrig jordbund

Et særligt plantesamfund knyttet til meget tør, varm kalkholdig sandjord, ofte på sydvendte skrænter. Græsning er ofte ikke nødvendig for at opretholde naturtypen, fordi den lette og løse jord ved erosion holder vegetationen åben. Naturtypen kan forekomme i tilknytning til indlandsklitter.

Typiske arter

Purløg, sandkarse, skræntstar, bakkenellike, gul evighedsblomst, brudurt, klit-kambunke, knopnellike, femhannet hønsetarm, vårvikke, sandrottehale, udspærret dværgbunke, stribet kløver, vårgæslingeblomst, rank forglemmigej, keglelimurt, klitlimurt og baltisk svingel.

Udbredelse

Naturtypen findes enkelte steder i de tørreste og varmeste dele af Danmark f. eks. på sydvendte skrænter på Røsnæs i Vestsjælland, Helgenæs på Djursland og på Sydbornholm.

Blomstrende bidende stenurt i tør skræntvegetation. Fejrup, Helgenæs, Djursland. Foto: Rasmus Ejrnæs, Danmarks Miljøundersøgelser.


Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6210 Delvis naturlig tør græs- og kratvegetation på kalk (Festuco Brometalia) (* vigtige orkidélokaliteter)

Kalkrigt overdrev med mange arter af orkidéer. I forgrunden ses stor gøgeurt. Jydelejet, Møn. Foto: Bert Wiklund.

Overdrevsvegetation på mere eller mindre kalkrig jordbund samt krat, som er vokset frem på sådanne overdrev. Vegetationens sammensætning afhænger af jordbund, fugtighed og eksponering. Der er således mange variationer, bl.a. undertyper på skrænter eller med mange orkidéer. Naturtypen er oftest afhængig af græsning. Hvis græsning stopper, kan naturtypen med tiden ændre sig til skov.

Naturtypen er prioriteret, hvis den rummer en vigtig orkidéforekomst. Det vil sige

 • indeholder mange arter af orkidéer, eller
 • indeholder en vigtig bestand af mindst en orkidé, som ikke er almindelig i landet, eller
 • indeholder en eller flere arter af orkidé- er, som anses for sjældne i landet.

Typiske arter

Rundbælg, stivhåret kalkkarse, bakkestilkaks, nøgleblomstret klokke, vårstar, bakketidsel, stor knopurt, dansk kambunke, stivhåret borst, seglsneglebælg, tyndakset gøgeurt, salepgøgeurt, stor gøgeurt, bakkegøgeurt, hulkravet kodriver, blodstillende bibernelle, dueskabiose og opret hejre. Følgende mere almindelige arter er typiske for naturtypen: alm. hundegræs, blågrøn star, alm. brunelle, hvid okseøje, lav tidsel, dunet vejbred, vild hør og ene.

Udbredelse

Naturtypen findes spredt over størstedelen af landet, dog sjælden vest for israndslinien. Eksempler på naturtypen findes på Jernhatten og Glatved Strand på Djursland, i Ejby Ådal i Hornsherred og i Jydelejet og på Høvblege på Møn.


* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

6230 * Artsrig græsvegetation med Nardus på silicium jordbund i bjergegne (og områder neden for bjergene i det kontinentale Europa)

Græs- eller urtedomineret vegetation på mere eller mindre sur bund med en ret høj og intakt rigdom af arter. Flerårige planter dominerer, ofte med buske og krat. Vegetationen kan være sammensat på varierende måde, men et fællestræk er, at der længe har været en ret ekstensiv driftsform. Floraen må ikke have taget varig skade af omlægning, gødskning, sprøjtning eller anden slags intensiv drift af jorden.

Typiske arter

Karakterplanter er en eller flere af følgende: kattefod, guldblomme, lyngstar, bleg star, hirsestar, fåresvingel, lyngsnerre, klokkeensian, prikbladet perikon, plettet kongepen, kratfladbælg, hvid sækspore, katteskæg, mosetroldurt, bakkegøgelilje, almindelig mælkeurt, tormentil, lægeærenpris eller hundeviol.

Følgende mere almindelige arter kan findes i eller ligefrem dominere naturtypen: pillestar, bølget bunke, tandbælg, vellugtende gulaks, rød svingel, smalbladet rapgræs eller bjergrørhvene.

Surt overdrev. Skibtved ved Sæby, Nordjylland. Foto: Rasmus Ejrnæs, Danmarks Miljøundersøgelser.

Udbredelse

Naturtypen findes mange steder, men ofte på små og isolerede arealer, som er tilbage, efter at opdyrkning, sprøjtning og gødskning har ødelagt størstedelen af naturtypen. Naturtypen findes bl.a. på Fur i Limfjorden, på mange overdrev i det midtjyske søhøjland og øvrige Midtjylland, i Mols Bjerge på Djursland, i Rødme Svinehaver på Fyn og på sletten i Jægersborg Dyrehave i Nordsjælland.


Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

6410 Molinia enge på kalkrige, tørveholdige eller ler- og siltrige jorde (Molinion caeruleae)

Eng med blåtop. Gejlbjerg, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Eng- og kærsamfund, som udvikles på steder med svingende grundvandstand. Der er meget lidt nitrat og fosfat til rådighed for planterne, og naturtypen findes typisk, hvor der er ekstensiv græsning eller slåning. På kalkrig bund udvikles artsrige samfund med arter fra rigkær (se naturtype 7230), mens der på kalkfattig bund ses meget blåtop og siv.

Typiske arter

På kalkrig bund: Blåtop, blågrøn star, almindelig star, pilealant, strandnellike, butblomstret siv, melet kodriver, seline, engskær og kantbælg.

På kalkfattig bund: Blåtop, engviol, rank viol, sumpsnerre, knopsiv, spidsblomstret siv, slangetunge, kærhøgeskæg, mangeblomstret frytle, opret potentil, liggende potentil, sumpkællingetand, bakkenellike og bleg star.

Udbredelse

Naturtypen forekommer spredt over landet, men hyppigst i den vestlige del. Eksempler på naturtypen findes i Hanstholmreservatet i Thy, Sepstrup Sande og Harrild Hede i Midtjylland, Kallesmærsk Hede i Vestjylland, Urup Dam på Fyn og i Sengeløse Mose på Sjælland.


Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

6430 Bræmmer med høj urtevegetation på fugtig jordbund på sletter og i bjerge

Bræmmer af almindelig mjødurt og gederams mellem vandløb og skovbryn. Goldbæk, Brande, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Fugt- og kvælstofelskende plantesamfund domineret af flerårige mere eller mindre høje urter i bræmmer langs vandløb eller langs skyggende skovbryn. Planterne vokser frit i højden uden græsning eller slåning. Bræmmer af rørskov hører ikke til naturtypen.

Typiske arter

Korsknap, lådden dueurt, alm. mjødurt, kvan, rød hestehov, kåltidsel, skvalderkål, løgkarse, stinkende storkenæb, dagpragtstjerne, døvnælde, prikbladet fredløs, kattehale, kærhøgeskæg, skovstorkenæb, engblomme, skovrørhvene og forskelligbladet tidsel.

Udbredelse

Naturtypen findes hovedsageligt som bræmmer langs vandløb, men også som mindre arealer langs ydersiden af visse skyggefulde skovbryn. I Danmark er naturtypen mest almindelig i Østdanmark.

Eksempler på naturtypen findes langs dele af Gudenå og mange andre vandløb i Jylland, langs Odense Å på Fyn, langs Suså og andre sjællandske vandløb og i Brobæk Mose ved Gentofte Sø ved København.


* Aktive højmoser

7110 * Aktive højmoser

Højmoser er moser, som kun modtager vand gennem nedbør. Moserne består af tuer, som er højereliggende partier med lyng, og høljer, som er lavere, våde dele med tørvemos. Desuden indgår en randzone, kaldet laggen, ofte med træer. Vegetationen domineres af tørvemos. Mosen betegnes som en aktiv højmose, sålænge den har sin naturlige vandbalance. Det betyder, at tørvemosset periodevis vokser i tykkelse, og mosen dermed vokser i højden. Den aktive tørvedannelse kan midlertidigt ophøre efter f.eks. en brand eller gennem en tørkeperiode.Vandstanden i højmoserne er oftest højere end i omgivelserne, da højmosen ligesom en svamp er i stand til at holde på vandet. Der kan forekomme vandhuller i højmosen.

Typiske arter

På tuer: rosmarinlyng, fåblomstret star, rensdyrlaver, rundbladet soldug , tuekæruld, alm. flagelmos, rundbladet tørvemos og andre tørvemosser, tranebær, hedelyng og revling.

I høljer og andre våde partier: alm. star, dyndstar, langbladet soldug, liden soldug, fin kæruld, hvid næbfrø, brun næbfrø, blomstersiv, storlæbet blærerod, liden blærerod og kortsporet blærerod.

Af dyrearter forekommer forskellige arter af guldsmede såsom liden kærguldsmed og sivguldsmed, mosehøsommerfugl, moseperlemorssommerfugl, moserandøje, bølleblåfugl, hedegræshoppe og sumpgræshoppe.

Højmoseflade. I baggrunden laggskoven. Skidendam, Teglstrup Hegn, Nordsjælland. Foto: Karsten Schnack, Biofoto.

Udbredelse

Der findes kun få aktive højmoser eller højmoserester i Danmark. De forekommer spredt over landet med flest i Jylland. Mange højmoser er nedbrudt i tidens løb på grund af afvanding, opdyrkning og tørvegravning og er derfor ikke længere aktive. Eksempler på naturtypen er Toft Mose i Lille Vildmose i Himmerland, Brunmose i Velling Skov i Midtjylland, Kongens Mose i Sønderjylland, Holmegårds Mose i Sydsjælland og Skidendam i Nordsjælland.


Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig regeneration

Nedbrudt højmose. Store Vildmose, Nordjylland. Foto: Bert Wiklund.

Højmoser, som har fået ødelagt eller forstyrret deres naturlige vandbalance, men hvor der fortsat vokser højmoseplanter. Ændringerne er ofte sket som følge af menneskelig påvirkning, f.eks. afvanding eller gravning af tørv. Resultatet har været, at mosens overflade tørrer ud, dannelse af tørv hører op, sammensætningen af arter i mosen ændrer sig, og mosen gror mere til. Hovedparten af arterne vil ofte være de samme som i den aktive højmose. Naturtypen omfatter lokaliteter, hvor vandbalancen stadig er mulig at genoprette, og hvor det gennem pleje af naturen kan forventes, at den oprindelige højmosevegetation genopstår, og at der igen sker dannelse af tørvelag indenfor ca. 30 år.

Typiske arter

Der forekommer samme plantearter som i aktive højmoser.

Udbredelse

Naturtypen findes spredt over størstedelen af landet. Store Vildmose og dele af Lille Vildmose komplekset rummer de største forekomster af naturtypen. Andre eksempler findes i Kongens Mose i Sønderjylland og i Holmegårds Mose i Sydsjælland.


Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7140 Overgangstyper af moser og hængesæk


Troldsø med mosdomineret hængesæk. Palsgård Skov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.


Hundsø. I forgrunden ses hængesæk af bukkeblad. Velling Skov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Denne naturtypes fællestræk er, at den dannes flydende i vandskorpen af søer eller vandhuller. Efterhånden kan hængesækken vokse sig så tyk på grund af tørvedannelse, at den kun gynger eller skælver lidt, når man går på den. Mosser udgør ofte en væsentlig del af vegetationen, og i sene stadier af naturtypens naturlige udvikling indvandrer buske og træer.

Typiske arter

Hvid næbfrø, næbstar, trådstar, blomstersiv, kragefod, dyndstar, bukkeblad, grenet star, kærdueurt, fin kæruld, trindstænglet star, hjertelæbe, mygblomst, brun næbfrø, eng-troldurt og flere sphagnum- og andre mosarter.

Udbredelse

Naturtypen findes fåtalligt og spredt på mindre arealer i Danmark. Den forekommer mest i den vestlige del af landet. Eksempler på naturtypen findes i Store Økssø i Rold Skov i Himmerland, Hundsø i Velling Skov i Midtjylland, Bøllemose i Jægersborg Hegn i Nordsjælland, i Brobæk Mose ved Gentofte Sø ved København og i Hjortesø på Midtsjælland.


Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller  blottet tørv

7150 Lavninger på tørv med Rhynchosporion

Parti med hvid næbfrø på blottet tørv. Palsgård Skov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Pionerplantesamfund på vådt sand eller fugtig, blottet tørv med næbfrø, soldug eller liden ulvefod. Sådanne samfund kan udvikles på blottet tørv i højmoser og lignende, men også i frost- eller vanderoderede partier af fugtige heder og moser og på sand, som er vådt eller tidvis oversvømmet.

Typiske arter

Hvid næbfrø, brun næbfrø, liden soldug, rundbladet soldug og liden ulvefod.

Udbredelse

Naturtypen findes fåtalligt og pletvis over det meste af landet, men dog hyppigst i Jylland. Det er typisk ganske små arealer, der dækkes af dette plantesamfund. Eksempler på naturtypen findes i Holtemmen på Læsø, Lille Vildmose i Himmerland, Salten Profilet og ved bredden af Tingdalsøerne i Midtjylland og på Nørholm Hede i Vestjylland.


* Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe

7210 * Kalkrige lavmoser med Cladium mariscus og arter af Caricion davallianae

Mose med hvas avneknippe. Gulstav Mose, Sydlangeland. Foto: Anders Tvevad, Biofoto.

Plantesamfund med dominans af hvas avneknippe langs bredden af søer eller i uudnyttede eller ekstensivt udnyttede enge eller moser. Små partier af rigkær (se naturtype 7230) sammen med avneknippen hører med til naturtypen. Naturtypen udvikles som regel på kalkrig bund.

Typiske arter

Hvas avneknippe.

Udbredelse

Sjælden naturtype i Danmark. Hyppigst findes den i den østlige del af landet f.eks. i Busemarke Mose på Møn og i Ølene på Bornholm.


* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7220 * Kalkaflejrende vældmoser med tufdannelser (Cratoneurion)

Kilder, væld og vældvegetation, hvor kildevandet er kalkholdigt (hårdt). Sådanne kilder aflejrer i større eller mindre grad kalk (tuf) omkring kilden. Kilderne er oftest meget små af udstrækning og punkt- eller linieformede. Vegetationen domineres typisk af mosser. Naturtypen findes i forskellige miljøer f.eks. i skov eller i åbent land. Den kan indgå i forbindelse med moser, kær, vegetation i klippesprækker, heder og kalkrige overdrev. For at bevare naturtypen er det nødvendigt at bevare dens omgivelser og hele det vandsystem, som kilden eller kilderne er en del af.

Typiske arter

Vibefedt, langakset star, krognæbstar, elfenbenspadderok, grov tufmos, alm. tufmos, blank seglmos, stor kuglekapsel, sumpendeknop og andre mosarter. Endvidere kan følgende planter indikere kildevand: vandkarse, sideskærm, milturter og vinget perikon.

Udbredelse

Naturtypen forekommer kun få steder og med et meget lille areal. Eksempler på naturtypen er Blåkilderne i Rold Skov i Himmerland, kilder i Yding Skov og Grejsdal i Østjylland samt kilder i Brobæk Mose ved Gentofte Sø ved København.

Kilde med rig vækst af mosser. Ravnkilde, Rold Skov, Nordjylland. Foto: Bert Wiklund.


Rigkær

7230 Alkaliske lavmoser

Rigkær med majgøgeurt. Område ved Skjern Å, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Moser og enge med konstant vandmættet jordbund, hvor grundvandet er mere eller mindre kalkholdigt, således at den særlige rigkærsvegetation opstår. Med græsning eller slåning er vegetationen åben og lavtvoksende som regel med mange små starer og mosser. Uden græsning eller slåning udvikles mere højtvoksende og tilgroede typer, som efterhånden ændres til krat eller sumpskov. En sjælden variant er ekstremrigkær, som findes på særligt kalkrig bund. Det er en naturtype, der er gået voldsomt tilbage, og som er forsvundet mange steder.

Typiske arter

Sort skæne, rustskæne, diverse stararter, bredbladet kæruld, butblomstret siv, kødfarvet gøgeurt, purpurgøgeurt, mygblomst, pukkellæbe, sumphullæbe, vibefedt, melet kodriver, fladtrykt kogleaks, fåblomstret kogleaks, leverurt, kærsvovlrod, hjortetrøst, engrørhvene, tagrør samt en række mosser.

Udbredelse

Naturtypen findes spredt på mindre arealer i størstedelen af landet, dog kun få steder vest for isens hovedstilstandslinie. Eksempler på naturtypen er kær ved Kielstrup Sø, Tved Kær på Djursland, Småsøerne ved Bastrup Sø i Nordsjælland, Brobæk Mose ved Gentofte Sø ved København, Vasby Mose nær Roskilde Fjord samt Bastemose på Bornholm.


Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter

8220 Vegetation i sprækker på siliciumholdige klippeskråninger

Ekkodalen, Almindingen, Bornholm. Foto: Bert Wiklund.

Tørre, blottede klipper, som ikke ligger ud til havet, og som er mere eller mindre bevoksede i sprækker og lignende. Kalkfattige bjergarter omfatter bl.a. granit, serpentinit og gnejs og skal ses som modsætning til kalkrige bjergarter som f.eks. limsten og kridt.

Typiske arter

Karakterarter som nordisk radeløv og sort radeløv kan forekomme og desuden en række almindelige arter fra andre plantesamfund.

Udbredelse

Kalkfattige indlandsklipper findes på Bornholm bl.a. i Ekkodalen og Paradisbakkerne.


Havgrotter, der står helt eller delvis under vand

8330 Havgrotter, der står helt eller delvis under vand

Havgrotte i klipper syd for Hammeren, Nordbornholm. Foto: Benny Gensbøl, Biofoto.

Grotter, som er helt eller delvis under havoverfladen, eller som oversvømmes ved højvande. Grotternes bund og vægge er hjemsted for alger og marine hvirvelløse dyr.

Udbredelse

Det nordlige Bornholm.


Bøgeskove på morbund uden kristtorn

9110 Bøgeskove med Luzulo-Fagetum

Bøgeskov i løvspring. Hennetved Haver, Langeland. Foto: Bert Wiklund.

Bøgeskove på morbund omfatter skovpartier, hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden er sur, og der har fundet morbundsdannelse sted. Bøgeskov på morbund opdeles udfra mængden af naturlig kristtorn i 2 forskellige typer:

 1. Naturtype 9110 uden eller højst med sporadisk forekomst af kristtorn.
 2. Naturtype 9120 med kristtorn. Taks sidestilles med kristtorn.

Typiske arter

Bøg, bølget bunke, skovjomfruhår, ørnebregne og blåbær.

Udbredelse

Naturtypen er almindelig over store dele af landet, bortset fra det sydlige og østlige Jylland, hvor den stort set erstattes af naturtype 9120. Varianter udnyttet til stævning eller græsning findes bl.a. i nordlige Jylland. Eksempler på naturtypen findes i dele af Rold Skov i Himmerland, ved Hald Indersø ved Viborg og i Grib Skov i Nordsjælland.


Bøgeskove på morbund med kristtorn

9120 Atlantiske bøgeskove på surbund med Ilex og til tider også Taxus i busklaget (Quercion robori-petraeae eller Ilici-Fagenion)

Gammel bøgeskov med kristtorn i forgrunden. Velling Skov, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Bøgeskove på morbund omfatter skovpartier, hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden er sur, og der har fundet morbundsdannelse sted. Bøgeskov på morbund opdeles udfra mængden af naturlig kristtorn i 2 forskellige typer. Se naturtype 9110.

Eg kan dominere på visse arealer i naturtypen på grund af århundreders stævning og husdyrgræsning. Bøg vil overtage dominansen fra egen, hvis skoven overlades til naturlig udvikling uden hugst og græsning.

Typiske arter

Kristtorn, taks, bølget bunke, smalbladet høgeurt, ørnebregne, blåbær, alm. gedeblad, alm. kohvede og krybende hestegræs.

Udbredelse

Naturtypen findes almindeligt i dele af Jylland, hovedsageligt i den østlige og sydlige del. Eksempler på naturtypen findes i Velling Skov i Midtjylland, Munkebjerg Strandskov ved Vejle og i dele af Bolderslev Skov og Lindet Skov i Sønderjylland.


Bøgeskove på muldbund

9130 Bøgeskove med Asperulo-Fagetum

Bøgeskov med tæppe af blomstrende anemoner. Engelsholm Skov, Østjylland. Foto: Bert Wiklund.

Skovbevoksninger, hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden hverken er sur eller meget kalkrig, således at muldbund er den dominerende jordbund. Nogle skove har en rig underskov af bl.a. ær, elm og ask og en frodig skovbundsflora af urter og græsser. I andre skove, f.eks. græsningsskove, vil underskov typisk mangle. Om foråret dækkes skovbunden mange steder af tidligt blomstrende arter som anemone og lærkespore.

Typiske arter

Bøg, hvid anemone, alm. guldnælde, skovmærke, enblomstret flitteraks, tandrod, alm. bingelurt, hulrodet lærkespore, miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, skovsalat og skovviol.

Udbredelse

Naturtypen er almindelig i Østdanmark, sjældnere mod vest. Eksempler på naturtypen findes i Pamhule Skov ved Haderslev, Gråstenskovene i Sønderjylland og i dele af Gribskov og andre nordsjællandske bøgeskove.


Bøgeskove på kalkbund

9150 Mellemeuropæiske bøgeskove på kalk med Cephalanthero-Fagion

Gammel bøgeskov. Maglevandsfaldet, Klinteskoven, Møn. Foto: Bert Wiklund.

Skovbevoksninger, hvor bøg er det dominerende træ, og hvor jordbunden er meget kalkrig eller består af kalkrig plastisk ler, således at floraen kan rumme en række kalkelskende arter. Naturtypen findes ofte på jorde, hvor undergrundens kalk træder frem eller ligger nær overfladen - ofte i tilknytning til skrænter. Der er som regel en frodig flora med særlige kalkelskende arter af buske, orkidéer, starer eller græsser.

Typiske arter

Bøg, fingerstar, blågrøn star, bakkestar, bakkestilkaks, skovliljearter, rederod, storblomstret hullæbe, stor gøgeurt, tætblomstret hullæbe, fruesko og flueblomst.

Udbredelse

Naturtypen er sjælden i Danmark, men karakteristiske eksempler på naturtypen findes bl.a. i Rold Bjergeskov i Nordjylland, på Trelde Næs og i Stagsrode Skov i Østjylland, i Allindelille Fredsskov på Midtsjælland og på Møns Klint.


Egeskove på mere eller mindre rig, ofte vandlidende jordbund

9160 Subatlantiske og mellemeuropæiske egeskove eller ege-avnbøgeskove med Carpinion betuli

Gammel egeskov. Frijsenborg Dyrehave, Østjylland. Foto: Bert Wiklund.

Skovbevoksninger, hvor eg er det dominerende træ, og hvor jordbunden er mere eller mindre rig og ofte vandlidende. Jordbund og vandforhold gør, at egen kan klare sig i konkurrencen med andre træer, gerne hjulpet af ekstensiv græsning. Det kan være tilgroningsskove, græsningsskove eller arealer i øvrigt med de jordbunds- og vandforhold, som gør, at egen klarer sig over for andre slags træer.

Typiske arter

Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind, stor fladstjerne, jordbærpotentil, skovhundegræs, majblomst, bølget bunke, liljekonval, kranskonval, stor frytle og vintereg.

Udbredelse

Naturtypen findes spredt i Danmark, hovedsageligt i de østlige og sydlige dele af landet. Eksempler på naturtypen findes i skove langs nordsiden af Vejle Fjord, i Draved Skov i Sønderjylland og i dele af Almindingen og Slotslyngen på Bornholm.


Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne

9170 Ege-avnbøgskove med Galio-Carpinetum

Gammel lysåben vinteregeskov ovenfor Ekkodalen. Almindingen, Bornholm. Foto: Bert Wiklund.

Skove domineret af eg, med mere vintereg end stilkeg, i dele af Danmark med subkontinentalt præget klima, d.v.s. de østlige egne. Jordbunden er mere eller mindre rig, eventuelt sur. Skovtypen rummer plantearter med sydøstlig udbredelse.

Typiske arter

Vintereg, avnbøg, tarmvridrøn, navr, liljekonval, bakkestar, lind, løn, stilkeg og bøg.

Udbredelse

I Danmark er naturtypen sjælden. De bedste danske eksempler findes i Ulvshaleskoven på Møn og i Ekkodalen på Bornholm. Naturtypen kan måske også træffes i små partier på Djursland og Sydsjælland.


* Blandskove med ær, ask, elm eller lind på skråninger

9180 * Skove med Tilio-Acerion på skråninger, urer og i kløfter

Løvskove på stejle, stenede skråninger med blanding af flere træarter i kronelaget, med varierende eller manglende dominans af én art. Naturtypen hører til i terræn, hvor jordbunden er ustabil med løbende forvitring af forskellige bjergarter.

Typiske arter

Ær, ask, skovelm, avnbøg, hassel, eg, skovlind, storbladet lind, spidsløn, bøg, navr, alm. røn, druemunke, vedvarende måneskulpe, alm. bingelurt og mange bregnearter.

Udbredelse

Små arealer i Danmark med naturskov på dalsider, i slugter eller andre steder, som har haft ret ekstensiv skovdrift, så der ikke er sket en ensretning i sammensætningen af arter. F.eks. har dele af Bolderslev Skov i Sønderjylland en vegetation, der svarer til typen. Udenfor Bornholm er der dog næppe nogen arealer, der lever op til de jordbundsforhold, der kræves. Typen er således sjælden, eller måske helt manglende i Danmark.

Skov med ask, lind, rødel og bøg i slugt i Bolderslev Skov, Sønderjylland. Foto: Erik Buchwald.


Stilkegeskove og krat på mager sur bund

9190 Gamle egeskove med Quercus robur på sandsletter med sur jordbund

Egeskov med bunddække af ørnebregner, Tinnet Krat, Midtjylland. Foto: Bert Wiklund.

Skove eller krat med dominans af eg på mager eller sur jordbund (morbund), hvor det er stilkeg, som er den dominerende egeart. Naturtypen har som regel været skov fra gammel tid, benyttet til hugst og græsning. Sådan benyttelse er ofte vigtig at fortsætte for at sikre naturtypen. Busklaget er svagt eller ikke udviklet, medens der kan være mange bregner.

Typiske arter

Stilkeg, vortebirk, dunbirk, alm. røn, bævreasp, tørst, bølget bunke, blåtop, alm. kohvede, hvid anemone, majblomst, skovstjerne og ørnebregne.

Udbredelse

Typiske eksempler på naturtypen er egeskove på mager bund og en række egekrat. Udenfor Jylland er naturtypen sjælden eller manglende. Eksempler på naturtypen findes i dele af Tinnet Krat i Midtjylland, Hvidding Krat i Østjylland og i Lovrup Skov i Sønderjylland.


* Skovbevoksede tørvemoser

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser

Birkeskov på fugtig tørvebund. Ryssens Grav, Store Vildmose, Nordjylland. Foto: Bert Wiklund.

Bevoksninger domineret af birk, skovfyr eller rødgran på fugtig til våd tørveholdig bund med højt grundvandsspejl. Vandet er næringsfattigt, svarende til højmoser og fattigkær. Bundfloraen indeholder tørvemosser og andre planter knyttet til moser med næringsfattige kår.

Typiske arter

Hundehvene, dunbirk, grå star, stjernestar, alm. star, næbstar, tørst, spidsblomstret siv, blåtop, skovstjerne, rødgran, skovfyr, tørvemosser (Sphagnum spp.), tranebær, mosebølle, engviol og revling.

Udbredelse

Typiske eksempler er næringsfattige skovmoser tilgroet med birk eller nåletræer, som det kan ses i Gribskov i Nordsjælland og en række andre steder. Også nedbrudte højmoser tilgroet med birk hører ind under naturtypen som f.eks. dele af Store Vildmose i Nordjylland og Holmegårds Mose på Sydsjælland.


* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

91E0 * Sumpskove med Alnus glutinosa og Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Skove eller bevoksninger domineret af el og/eller ask ved vandløb, søer eller væld, d.v.s. på fugtig bund med en vis vandbevægelse. Jorden er tung, men iltet og frisk, undtagen ved oversvømmelse. Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask og normalt med en frodig bundflora. Bundfloraen indeholder en række høje urter, som trives med den rigelige tilgang af vand og næring.

Typiske arter

Rødel, gråel, ask, hvidpil, skørpil, dunbirk, skovelm, gråpil, akselblomstret star, alm. fredløs, alm. hæg, alm. mjødurt, angelik, engkarse, engnellikerod, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kæmpestar, kærstar, kærtidsel, kåltidsel, lundfladstjerne, lundfredløs, milturt, padderokker, skovskræppe, skovstar, skovstorkenæb, stor nælde, sværtevæld, tyndakset star, vandkarse og vorterod.

Udbredelse

Naturtypen forekommer i det meste af landet, dog mest almindeligt i de østlige egne. Mange steder er den indsnævret til en smal galleriskov langs vandløb, mens veludviklede eksempler kan dække større arealer med ellesump eller askebevoksninger. Eksempler på naturtypen findes i Silkeborgskovene langs Gudenåen, Mandbjerg Skov i Sønderjylland, Mølleådalen i Nordsjælland, Brobæk Mose ved Gentofte Sø ved København og Maribosøerne på Lolland.

Ellesump med bingelurt i Pamhule Skov, Sydøstjylland. Foto: Bert Wiklund.


Vejledning til identifikation af danske naturtyper på EF-habitatdirektivet

Følgende nøgle og tekst er et hjælperedskab til at identificere, om man står over for en af direktivets naturtyper. Der er tale om en formidling, idet den "juridisk gældende" beskrivelse fortsat vil være knyttet til direktivet og dets forarbejder mv., samt til fortolkningsmanualen.

For at kunne typebestemme et konkret areal korrekt må man tage hensyn til andre naturtyper, der findes i det til grund liggende Corine Biotopes naturtypesystem og kan ligne de naturtyper, der omfattes af denne nøgle.

Det areal, der typebestemmes, skal så vidt muligt være homogent, idet naturtypesystemet er konstrueret til, at selv små afvigende partier kan udskilles (f.eks. 10 kvadratmeter 7220 væld eller 200 kvadratmeter 6120 overdrev). Mosaikvegetation, f.eks. småskalablandinger af klittyper, kan angives med et X mellem de relevante naturtyper, f.eks. 2130 X 2140 X 2250 for blandet grå klit med enebærbuske og dværgbuskpartier. I så fald kan der skønnes en procentuel dækning for hver type.

Naturtyperne skal ifølge "Fortolkningsmanual til danske naturtyper omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag I" tolkes bredt i lyset af formålet med direktivet.

Nøgle

"/" betyder "og/eller" i følgende nøgle

Hvor der skrives "med" en til flere arter, skal disse blot være til stede. I modsat fald skal arten karakterisere arealet ved at være arten med størst kronedækning.

Det er vigtigt at starte forfra i nøglen og vælge første type, som passer, idet man ellers kan få et forkert resultat.

Prioriterede typer er markeret med *.

Pot. type = potentiel type.

1.a

Have/park eller endnu mere kulturprægede arealer

ikke omfattet

1.b

Naturtyper på/i klitter eller flyvesand, inkl. klitlavning, sø og skov/krat

8

1.c

Naturtyper på klint eller klippe som er tydeligt påvirket af havet

type 1230

1.d

Vegetation domineret af træer (undtagen klint/klit/have/park)

24

1.e

Vegetation ikke domineret af træer (undtagen klint/klit/have/park)

2

2.a

Vandareal, inklusive hav, sø, å, kilder/væld og tidvis tørre dele

3

2.b

Landareal, som jævnligt oversvømmes af havet (strand/strandeng)

5

2.c

Areal domineret af dværgbuske, som lyng/bølle/revling (vådt eller tørt)

14

2.d

Anden tørbund (græshede/overdrev/krat/indlandsklipper mv)

15

2.e

Anden fugtig bund (eng/mose/sump/søbred/bræmmer af urter mv)

18

3.a

Brakvandspåvirket udvidet munding af større vandløb (flodmunding)

type 1130

3.b

Mudder-/sandflader blottet ved ebbe (se også type 1310 + 1320)

type 1140

3.c

Brak eller salt strandsø /afsnøret fjord/vig/el. lign. (kystlagune)

type * 1150

3.d

Hav- eller brakvandsareal bortset fra ovennævnte

4

3.e

Øvrige vandområder (søer, vandløb eller væld mv)

11

4.a

Submerse formationer dannet ved udstrømmende gas (boblerev)

type 1180

4.b

Anden type ikke landfast opragende sten-/hårdbund (rev)

type 1170

4.c

Ikke landfast opragende sandbund på ca. 1 - 20 m dybde (sandbanker)

type 1110

4.d

Fjord, vig, nor eller lign. uden direkte eksponering mod åbent hav

type 1160

4.e

Andet (f.eks. grusbund, mudderbund, landfast hårdbund/dybe områder)

ikke omfattet

5.a

Bred/lav/flad/beskyttet kyststrækning (f.eks. strandeng, vade eller marsk)

6

5.b

Anderledes (smallere/stejlere/eksponeret kyststrækning)

7

6.a

Sand/mudder med primært enårige planter (kveller, kokleare mv)

type 1310

6.b

Sand/mudder med primært vadegræs (spartina)

type 1320

6.c

Øvrige dele af strandenge/marsk, inkl. tanglinier, strandsump mv

type 1330

7.a

Øvre tørre del af sandstrand, som omlejres af vind (ved klitter)

type 2110

7.b

Sandstrand i øvrigt, med eller uden vegetation

ikke omfattet

7.c

Enårig vegetation på grusede/stenede strande/strandvolde

type 1210

7.d

Flerårig vegetation på grusede/stenede strande/strandvolde

type 1220

7.e

Andet (grus/stenstrand uden planter)

ikke omfattet

8.a

Substratet består af sand, vindomlejret fra strand ("kystklitter")

9

8.b

Substratet består af flyvesand, som ikke er fra strand ("indlandsklitter")

10

9.a

Begyndende klitdannelse inkl. øverste, tørre sandstrand (forklit)

type 2110

9.b

Aktiv klit, d.v.s. omlejres løbende (hvid klit, inkl. vandremiler)

type 2120

9.c

Stabil klit dækket af urteagtig vegetation (grå klit/grønsværklit)

type * 2130

9.d

Klitpartier dækket af dværgbuskvegetation

type * 2140

9.e

Klitpartier dækket af enebærbuske/enekrat

type * 2250

9.f

Klitpartier dækket af grårisbuske/gråriskrat

type 2170

9.g

Klitpartier med andet buskads/krat (primært havtorn)

type 2160

9.h

Selvsåede bestande af løvtræer/skovfyr i klit eller klitlavning

type 2180

9.i

Fugtigbundsvegetation i klitlavning (sø, kær, eng, rørskov mv)

type 2190

9.j

Plantet skov eller > 25% kronedække af nåletræ andet end skovfyr

ikke omfattet

10.a

Indlandsklit domineret af dværgbuske med visse, uden revling

type 2310

10.b

Indlandsklit domineret af dværgbuske med revling, uden visse

type 2320

10.c

Indlandsklit domineret af dværgbuske med både revling og visse

type 2310X 2320

10.d

Indlandsklit domineret af andre kombinationer af dværgbuske

14

10.e

Indlandsklit med græs-urtevegetation, hvor sandet er stedvist synligt

type 2330

10.f

Anden vegetation ikke domineret af træer (sluttet græs-urteveg./krat mv)

retur til 2

10.g

Vegetation domineret af træer

24

11.a

Stillestående vand (søer - inkl. vandhuller, damme og lign)

12

11.b

Rindende vand (vandløb, kilder og væld)

13

12.a

Sø på eller i en aktiv højmose

type * 7110

12.a

Rørsump med en del hvas avneknippe

type * 7210

12.b

Brunvandet (dystrof) sø ( med eller uden vandplanter)

type 3160

12.c

Ren, kalkfattig sø på sandbund med rosetplanter, f.eks. strandbo

type 3110

12.d

Ret næringsfattig sø med små amfibiske planter ved bredden

type 3130

12.e

Sø med kransnålalger (Chara, Nitella eller lign.)

type 3140

12.f

Eutrof(ieret) sø med fritflydende vandplanter eller visse store vandaks

type 3150

12.g

Andet (anden sø, højst med alm. rørsump, åkander eller alm. grøde)

ikke omfattet

13.a

Kilder/væld med kalkholdigt (hårdt) vand

type * 7220

13.b

Kilder/væld med kalkfattigt (blødt) vand

ikke omfattet

13.c

Stærkt forurenede eller helt kanaliserede vandløb

ikke omfattet

13.d

Vandløb m. mudrede bredder m. enårige planter (f.eks. brøndsel, gåsefod)

type 3270

13.e

Vandløb med flydende/neddykkede karplanter, kransnålalger eller mos

type 3260

13.f

Anderledes (vandløb højst med andre sumpplanter/alger)

ikke omfattet

14.a

Våd/fugtig hede/kær domineret af dværgbuske, oftest med klokkelyng

type 4010

14.b

Andre slags hede domineret af dværgbuske (tørre typer)

type 4030

14.c

Mose (især højmose og nedbrudt højmose har også dværgbuske)

22

15.a

Klippe uden kystpåvirkning, inkl. dens vegetation

23

15.b

Enekrat udenfor klitter og klipper, typisk i hede eller overdrev

type 5130

15.c

Græshede/overdrev/skræntvegetation med højst 50 % vedplantedække

16

15.d

Andre krat, d.v.s. buske + små træer dækker over 50 % af arealet

ikke omfattet

15.e

Andre tørre vegetationer (brakmark, ruderat, vejkant og lignende)

ikke omfattet

16.a

Vegetation væsentligt forarmet grundet gødskning, sprøjtning el.lign.

ikke omfattet

16.b

Åben overdrevsvegetation på ekstremt tør kalkrig-neutral sandjord

type * 6120

16.c

Andre overdrev/skrænter på kalkrig-neutral bund

17

16.d

Sluttet, artsrig græshede/overdrevsvegetation på kalkfattig-sur bund

type * 6230

16.e

Andet (åben eller ikke artsrig vegetation på kalkfattig-sur bund)

ikke omfattet

17.a

Med vigtig orkidéforekomst (mange arter/ualmindelig art/vigtig bestand)

type * 6210

17.b

Uden vigtig orkidéforekomst (kun almindelige orkidéer, ret lille bestand)

type 6210

18.a

Arealet domineret af urter/græs o.lign/dværgbuske (inkl. lyng, bølle mv)

19

18.b

Anderledes (buske dominerer arealet, f.eks. pilekrat)

ikke omfattet

19.a

Kun våd eller fugtig en del af året grundet fluktuerende grundvand

20

19.b

Andet (eng/kær/mose med vand i/nær terrænniveau det meste af året)

21

20.a

Tidvis våd eng/kær på mager bund evt. med kalk (ofte med blåtop og siv)

type 6410

20.b

Bræmmevegetation af ret høje urter ved vand eller skyggende skovbryn

type 6430

20.c

Andre frodige/rige enge eller høje græs/urtesamfund

21

21.a

Mose/rørskov/kær med en del hvas avneknippe

type * 7210

21.b

Kalkrige-neutrale kær (rigkær - både lavtvoksende og tilgroningstyper)

type 7230

21.c

Bræmmevegetation af ret høje urter ved vand eller skyggende skovbryn

type 6430

21.d

Ret næringsfattige enge/kær/moser, ofte med mos (fattigkær/højmose)

22

21.e

Anderledes (næringsrig rørskov/eng/høje urtesamfund)

ikke omfattet

22.a

Højmose med nogenlunde uforstyrret hydrologi og vegetation (inkl. lagg)

type * 7110

22.b

Højmosevegetation, mere forstyrret (nedbrudt/brændt/udtørret)

type 7120

22.c

Kærsamfund startet flydende i vand (hængesæk mv)

type 7140

22.d

Næbfrø/soldug/ulvefod samfund på fugtigt sand eller blottet tørv

type 7150

22.e

Andet (øvrige fattigkær og enge)

ikke omfattet

23.a

Kalkrige/basiske indlandsklipper inkl. sprækkevegetation (findes i DK?)

type 8210

23.b

Andre (kalkfattige/sure) indlandsklipper inkl. sprækkevegetation

type 8220

24.a

Rødgran/skovfyr på fugtig/våd mose eller kær med tørvemos

pot. type * 91D0

24.b

Andre arealer (litra niveau) med > 25% kronedække af nåletræ

ikke omfattet

24.c

Anderledes (dvs. løvskov med højst 25% nåletræ)

25

25.a

Ask/el/birk på fugtig til våd jordbund, herunder vældbund

26

25.b

Uden én dominant træart, med ask/elm/ær/lind på skråninger

pot. type *9180

25.c

Bøg (ofte med indblanding af andre arter)

27

25.d

Eg/avnbøg (ofte med andre træarter)

28

25.e

Anderledes (f.eks. skov domineret af asp, elm eller tørbundsbirk)

ikke omfattet

26.a

Birk på fugtig/våd mose eller kær med tørvemos

pot. type *91D0

26.b

Ask/el på frisk fugtig/våd bund (ikke stagnerende grundvand)

pot. type *91E0

26.c

Anderledes (f.eks. ellesump uden vandbevægelse)

ikke omfattet

27.a

Jordbund/flora præget af meget kalkrig jordbund (inkl. plastisk ler)

pot. type 9150

27.b

Jordbund/flora af muldbundstype (pH nær neutral)

pot. type 9130

27.c

Sur jordbund med kristtorn eller taks (på skov niveau)

pot. type 9120

27.d

Sur jordbund uden kristtorn/taks (på skov niveau)

pot. type 9110

28.a

Vintereg dominerer over stilkeg

29

28.b

Stilkeg dominerer over vintereg

30

29.a

Subkontinentalt klima; d.v.s. (syd)østlige Danmark

pot. type 9170

29.b

Med bøg + kristtorn. Manglende dominans af bøg driftsbetinget

pot. type 9120

29.c

Anderledes (jyske vinteregekrat på sur bund udgør hovedparten)

ikke omfattet

30.a

På mager og sur bund, ofte med birk/asp/røn

pot. type 9190

30.b

Rig på ask og med rigt flor af guldnælde/kodriver/ramsløg

ikke omfattet

30.c

Anderledes (f.eks. våd bund, tilgroningsskov eller græsningsskov)

pot. type 9160

For nøglens "potentielle" skovtyper skal der jf. direktivets bilag I foretages en opdeling efter kvalitet, således at kun arealer, der endvidere opfylder følgende karakteristik er omfattet af NATURA 2000 skovtypen:

"(Delvis) naturlig skovvegetation med hjemmehørende arter, som danner højskov, med typisk underskov, og som opfylder følgende kriterier: Sjælden eller oprindelig og/eller med arter af fællesskabsbetydning".

Underskov mangler ofte naturligt i danske skovtyper, hvorfor der ikke bør lægges stor vægt på, om der er underskov eller ej.

Naturskovsarealer, som nøglen angiver som "potentiel type xxxx", vil opfylde karakteristikken, mens kulturskov normalt ikke vil. Naturskov er de oprindelige skoves efterkommere – d.v.s. selvsået skov af danske træer og buske. Hvis en kulturskov f.eks. er gammel og særligt naturvenligt drevet gennem lang tid, og der lever "arter af fællesskabsbetydning" på arealet, vil den dog være omfattet. Sidstnævnte arter udgøres vedr. skov i Danmark af følgende arter, hvoraf nogle er almindelige og vidt udbredte:

Flagermus (alle arter)
Hasselmus
Birkemus
Skovmår
Odder
Stor vandsalamander
Brune frøer (alle arter)
Løvfrø
Eremit ( sjælden bille)
Hvidmos (=Alm. blegmos)
Tørvemos (Sphagnum)
Ulvefod (alle arter)

Ud over ovennævnte indskrænkninger for skovtyperne, er der for visse andre typer defineret krav om ekstensiv drift, særlig høj artsrigdom eller forekomst af orkidéer for at kunne henføres til de prioriterede naturtyper. Disse detaljer fremgår af fortolkningsmanualen og af de populariserede beskrivelser i denne bog.

Kilder til dannelsen af nøglen (prioriteret rækkefølge):

 • Habitatdirektivet. Rådets Direktiv 92/43/ EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 206/7, 1992.
 • Det reviderede bilag I til Habitatdirektivet.
  Rådets Direktiv 97/62/EF af 27. oktober 1997 om tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af natur- typer samt vilde dyr og planter. De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 305/42, 1997.
 • Interpretation Manual of the European Union Habitats. HAB 96/2 FINAL – EN, Version EUR 15, Europa Kommissionen 25. april 1996.
 • Corine Biotopes Manual – Habitats of the European Union. EUR 12587/3, Office for Official Publications of the European Communities, 1991.
 • Towards a European Habitat Classification. Background Review 1989 – 1995. Nature Conservation Topic Report 28, European Environment Agency, 1996.
 • Fortolkningsmanual til danske natur- typer omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag I. Skov- og Naturstyrelsen, 1999.

Det er forsøgt at opbygge nøglen på en måde, som vil være kompatibel med det igangværende nøgleudviklingsarbejde i EUNIS (EUropean topic centre on nature conservation Nature Information System). Da EUNIS imidlertid endnu ikke er færdigudviklet, kun er tilgængelig i udkast og ikke har nogen formel gyldighed, har EUNIS materialet ikke været brugt til at fortolke. Kun til at strukturere nøglen:

EUNIS Habitat Classification, Final Draft. Submitted to EEA by ETC/NC December 1997 under Task 4 – Information System on Nature (EUNIS). Samt senere ændrede udkast.


Danske og videnskabelige artsnavne på planter

Liste over danske navne brugt i bogen og deres tilsvarende videnskabelige navn.

Videnskabelige navne er fra:

Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet, april 1993: Atlas Flora Danica, Taxonliste.

Skytte Christiansen, M. 1981: Bregner – MosserLaver. Gads Forlag.

Dansk navn

Videnskabeligt navn

Alm. bingelurt

Mercurialis perennis

Alm. blærerod

Utricularia vulgaris

Alm. gedeblad

Lonicera periclymenum

Alm. guldnælde

Lamiastrum galeobdolon

Alm. havgræs

Ruppia maritima

Alm. hundegræs

Dactylis glomerata

Alm. kildemos

Fontinalis antipyretica

Alm. kohvede

Melampyrum pratense

Alm. kvik

Elytrigia repens

Alm. kællingetand

Lotus corniculatus

Alm. mjødurt

Filipendula ulmaria

Alm. mælkeurt

Polygala vulgaris

Alm. pimpinelle

Pimpinella saxifraga

Alm. røllike

Achillea millefolium

Alm. røn

Sorbus aucuparia

Alm. star

Carex nigra

Alm. tufmos

Cratoneuron filicinum

Alm. vandranunkel

Ranunculus aquatilis var. aquatilis

Angelik

Angelica sylvestris

Ask

Fraxinus excelsior

Avnbøg

Carpinus betulus

Bakkeforglemmigej

Myosotis  ramosissima

Bakkegøgelilje

Platanthera bifolia ssp. bifolia

Bakkegøgeurt

Orchis ustulata

Bakkenellike

Dianthus deltoides

Bakkestar

Carex montana

Bakkestilkaks

Brachypodium pinnatum

Bakketidsel

Carlina vulgaris

Baltisk svingel

Festuca polesica

Bidende stenurt

Sedum acre

Blank seglmos

Drepanocladus vernicosus

Bleg pileurt

Persicaria lapathifolia ssp. pallida

Bleg star

Carex pallescens

Blodrød storkenæb

Geranium sanguineum

Blodstillende bibernelle

Sanguisorba minor ssp. minor

Blomstersiv

Scheuchzeria palustris

Blæretang

Fucus vesiculosus

Blød hejre

Bromus hordeaceus

Blød storkenæb

Geranium molle

Blåbær

Vaccinium myrtillus

Blågrøn star

Carex flacca

Blåmunke

Jasione montana

Blåtop

Molinia caerulea

Bredbladet kæruld

Eriophorum latifolium

Bredbægret ensian

Gentianella campestris

Brudurt

Herniaria glabra

Brun næbfrø

Rhynchospora fusca

Bukkeblad

Menyanthes trifoliata

Butblomstret siv

Juncus subnodulosus

Bævreasp

Populus tremula

Bøg

Fagus sylvatica

Bølget bunke

Deschampsia flexuosa

Børstebladet vandaks

Potamogeton pectinatus

Cypresmos

Hypnum cupressiforme

Dagpragtstjerne

Silene dioica

Dansk kambunke

Koeleria pyramidata

Dansk kokleare

Cochlearia danica

Druemunke

Actaea spicata

Dueskabiose

Scabiosa columbaria

Dunbirk

Betula pubescens

Dunet vejbred

Plantago media

Dværgbændeltang

Zostera noltii

Dyndstar

Carex limosa

Døvnælde

Lamium album

Elfenbenspadderok

Equisetum telmateia

Enblomstret flitteraks

Melica uniflora

Ene

Juniperus communis

Engblomme

Trollius europaeus

Engelsk visse

Genista anglica

Engelskgræs

Armeria maritima

Engkarse

Cardamine pratensis

Engnellikerod

Geum rivale

Engrapgræs

Poa pratensis

Engrørhvene

Calamagrostis canescens

Engskær

Serratula tinctoria

Engtroldurt

Pedicularis palustris

Engviol

Viola palustris

Farvevisse

Genista tinctoria

Femhannet

hønsetarm Cerastium semidecandrum

Fin bunke

Deschampsia setacea

Fin kæruld

Eriophorum gracile

Fingerstar

Carex digitata

Firehannet hønsetarm

Cerastium diffusum

Fladtrykt kogleaks

Blysmus compressus

Flipkrave

Teesdalia nudicaulis

Flueblomst

Ophrys insectifera

Forskelligbladet tidsel

Cirsium helenioides

Fruesko

Cypripedium calceolus

Frøbid

Hydrocharis morsus- ranae

Fåblomstret kogleaks

Eleocharis quinqueflora

Fåblomstret star

Carex pauciflora

Fåresvingel

Festuca ovina

Glinsende vandaks

Potamogeton lucens

Grenet star

Carex chordorrhiza

Grov tufmos

Cratoneuron commutatum

Grå star

Carex canescens

Gråel

Alnus incana

Gråpil

Salix cinerea

Gråris

Salix repens ssp. arenaria

Gul anemone

Anemone ranunculoides

Gul evighedsblomst

Helichrysum arenarium

Gul snerre

Galium verum

Guldblomme

Arnica montana

Gulgrøn brasenføde

Isoëtes echinospora

Gåsepotentil

Potentilla anserina

Harril

Juncus gerardi

Hassel

Corylus avellana

Havtorn

Hippophaë rhamnoides

Hedelyng

Calluna vulgaris

Hedemelbærris

Arctostaphylos uva- ursi

Hejrenæb

Erodium cicutarium

Hestehale

Hippuris vulgaris

Hestetunge

Mertensia maritima

Hirsestar

Carex panicea

Hjertebladet vandaks

Potamogeton perfoliatus

Hjertelæbe

Hammarbya paludosa

Hjortetrøst

Eupatorium cannabinum

Hulkravet kodriver

Primula veris

Hulrodet lærkespore

Corydalis cava

Hundehvene

Agrostis canina

Hundeviol

Viola canina

Hvas avneknippe

Cladium mariscus

Hvid anemone

Anemone nemorosa

Hvid næbfrø

Rhynchospora alba

Hvid okseøje

Leucanthemum vulgare

Hvid sækspore

Gymnadenia albida

Hvidpil

Salix alba

Håret visse

Genista pilosa

Hårfliget vandranunkel

Ranunculus aqua-tilis var. diffusus

Jordbærpotentil

Potentilla sterilis

Kantbælg

Tetragonolobus maritimus

Kattefod

Antennaria dioica

Kattehale

Lythrum salicaria

Katteskæg

Nardus stricta

Keglelimurt

Silene conica

Klitkambunke

Koeleria glauca

Klitlimurt

Silene otites

Klitstedmoderblomst

Viola tricolor ssp. curtisii

Klitvintergrøn

Pyrola rotundifolia ssp. maritima

Klokkeensian

Gentiana pneumonanthe

Klokkelyng

Erica tetralix

Knoldet brunrod

Scrophularia nodosa

Knopnellike

Petrorhagia prolifera

Knopsiv

Juncus conglomeratus

Knudefirling

Sagina nodosa

Knudet pileurt

Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia

Korsandemad

Lemna trisulca

Korsknap

Glechoma hederacea

Kortsporet blærerod

Utricularia ochroleuca

Kostkløvtand

Dicranum scoparium

Kragefod

Potentilla palustris

Kranskonval

Polygonatum verticillatum

Kransnålalger

Characeer

Kratfladbælg

Lathyrus linifolius

Krebseklo

Stratiotes aloides

Kristtorn

Ilex aquifolium

Krognæbstar

Carex lepidocarpa

Krybende hestegræs

Holcus mollis

Krybhvene

Agrostis stolonifera

Kvalkved

Viburnum opulus

Kvan

Angelica archangelica

Kveller

Salicornia europaea coll.

Kæmpestar

Carex pendula

Kærdueurt

Epilobium palustre

Kærhøgeskæg

Crepis paludosa

Kærstar

Carex acutiformis

Kærsvovlrod

Peucedanum palustre

Kærtidsel

Cirsium palustre

Kødet hindeknæ

Spergularia salina

Kødfarvet gøgeurt

Dactylorhiza incarnata

Kåltidsel

Cirsium oleraceum

Langakset star

Carex appropinquata

Langbladet soldug

Drosera anglica

Langbladet vandaks

Potamogeton praelongus

Langstilket havgræs

Ruppia cirrhosa

Lav kogleaks

Eleocharis parvula

Lav tidsel

Cirsium acaule

Leverurt

Parnassia palustris

Liden blærerod

Utricularia minor

Liden siv

Juncus bulbosus

Liden soldug

Drosera intermedia

Liden ulvefod

Lycopodiella inundatum

Liggende potentil

Potentilla anglica

Liljekonval

Convallaria majalis

Lundfladstjerne

Stellaria nemorum

Lundfredløs

Lysimachia nemorum

Lyngsnerre

Galium saxatile

Lyngstar

Carex ericetorum

Lægekokleare

Cochlearia officinalis

Lægeærenpris

Veronica officinalis

Løgkarse

Alliaria petiolata

Lådden dueurt

Epilobium hirsutum

Majblomst

Maianthemum bifolium

Mangeblomstret frytle

Luzula multiflora

Marehalm

Leymus arenarius

Markbynke

Artemisia campestris

Markkrageklo

Ononis repens

Melet kodriver

Primula farinosa

Miliegræs

Milium effusum

Mosebølle

Vaccinium uliginosum

Mosetroldurt

Pedicularis sylvatica

Mygblomst

Liparis loeselii

Navr

Acer campestre

Nordisk radeløv

Asplenium septentrionale

Næbstar

Carex rostrata

Nøgleblomstret klokke

Campanula glomerata

Opret hejre

Bromus erectus

Pilealant

Inula salicina

Pilledrager

Pilularia globulifera

Plettet kongepen

Hypochoeris maculata

Prikbladet fredløs

Lysimachia punctata

Prikbladet perikon

Hypericum perforatum

Pukkellæbe

Herminium monorchis

Purløg

Allium schoenoprasum

Purpurgøgeurt

Dactylorhiza purpurella

Ramsløg

Allium ursinum

Rank forglemmigej

Myosotis stricta

Rank viol

Viola persicifolia

Rederod

Neottia nidus-avis

Revling

Empetrum nigrum

Rosmarinlyng

Andromeda polifolia

Rosmarinpil

Salix repens ssp. rosmarinifolia

Rundbladet soldug

Drosera rotundifolia

Rundbladet tørvemos

Sphagnum magellanicum

Rundbælg

Anthyllis vulneraria

Rustskæne

Schoenus ferrugineus

Rød gåsefod

Chenopodium rubrum

Rød hestehov

Petasites hybridus

Rød svingel

Festuca rubra coll.

Rødbrun kogleaks

Blysmus rufus

Rødel

Alnus glutinosa

Rødgran

Picea abies

Salepgøgeurt

Orchis morio

Sandhjælme

Ammophila arenaria

Sandkarse

Cardaminopsis arenosa

Sandkryb

Glaux maritima

Sandrottehale

Phleum arenarium

Sandskæg

Corynephorus canescens

Sandstar

Carex arenaria

Seglsneglebælg

Medicago falcata

Seline

Selinum carvifolia

Sideskærm

Berula erecta

Skotsk lostilk

Ligusticum scoticum

Skovelm

Ulmus glabra

Skovfyr

Pinus sylvestris

Skovhundegræs

Dactylis glomerata ssp. lobata

Skovjomfruhår

Polytricum formosum

Skovmærke

Galium odoratum

Skovrørhvene

Calamagrostis arundinacea

Skovsalat

Mycelis muralis

Skovskræppe

Rumex sanguineus

Skovstar

Carex sylvatica

Skovstjerne

Trientalis europaea

Skovstorkenæb

Geranium sylvaticum

Skovviol

Viola reichenbachiana

Skræntstar

Carex ligerica

Skvalderkål

Aegopodium podagraria

Skørpil

Salix fragilis

Slangetunge

Ophioglossum vulgatum

Slank blærerod

Utricularia australis

Slap annelgræs

Puccinellia capillaris

Slåen

Prunus spinosa

Smalbladet hareøre

Bupleurum tenuissimum

Smalbladet høgeurt

Hieracium umbellatum

Smalbladet timian

Thymus serpyllum

Småbladet lind

Tilia cordata

Sodaurt

Salsola kali

Sort radeløv

Asplenium adiantum- nigrum

Sort skæne

Schoenus nigricans

Sortgrøn brasenføde

Isoëtes lacustris

Spidsblomstret siv

Juncus acutiflorus

Spidshale

Parapholis strigosa

Spidsløn

Acer platanoides

Spydmælde

Atriplex prostrata

Spæd pindsvineknop

Sparganium natans

Stilkeg

Quercus robur

Stinkende storkenæb

Geranium robertianum

Stiv kvik

Elytrigia pungens

Stivhåret borst

Leontodon hispidus

Stivhåret kalkkarse

Arabis hirsuta

Stjernestar

Carex echinata

Stor fladstjerne

Stellaria holostea

Stor frytle

Luzula sylvatica

Stor gøgeurt

Orchis purpurea

Stor knopurt

Centaurea scabiosa

Stor kuglekapsel

Philonotis calcarea

Stor najade

Najas marina

Stor nælde

Urtica dioica

Storbladet lind

Tilia platyphyllos

Storblomstret hullæbe

Epipactis leptochila

Storblomstret vandranunkel

Ranunculus peltatus

Storlæbet blærerod

Utricularia intermedia

Strandannelgræs

Puccinellia maritima

Strandarve

Honckenya peploides

Strandasters

Aster tripolium

Strandbede

Beta vulgaris ssp. maritima

Strandbo

Littorella uniflora

Strandfirling

Sagina maritima

Strandfladbælg

Lathyrus japonicus ssp.maritimus

Strandgåsefod

Suaeda maritima

Strandhornskulpe

Glaucium flavum

Strandkamille

Tripleurospermum maritimum

Strandkogleaks

Bolboschoenus maritimus

Strandkvik

Thinopyrum junceum

Strandkål

Crambe maritima

Strandlimurt

Silene uniflora ssp. uniflora

Strandmalurt

Artemisia maritima

Strandmandstro

Eryngium maritimum

Strandmælde

Atriplex littoralis

Strandnellike

Dianthus superbus

Strandsennep

Cakile maritima

Strandsnerle

Calystegia soldanella

Strandtrehage

Triglochin maritima

Strandvandranunkel

Ranunculus baudotii

Strandvejbred

Plantago maritima

Stribet kløver

Trifolium striatum

Sumpendeknop

Bryum pseudotriquetrum

Sumphullæbe

Epipactis palustris

Sumpkællingetand

Lotus pedunculatus

Sumpsnerre

Galium uliginosum

Sværtevæld

Lycopus europaeus

Svømmende stjerneløv

Riccia fluitans

Sylblad

Subularia aquatica

Søpryd

Baldellia ranunculoides

Tagrør

Phragmites australis

Taks

Taxus baccata

Tandrod

Dentaria bulbifera

Tarmvridrøn

Sorbus torminalis

Tidlig dværgbunke

Aira praecox

Tormentil

Potentilla erecta

Tranebær

Vaccinium oxycoccos

Trind fyrremos

Pleurozium schreberi

Trindstænglet star

Carex diandra

Trådstar

Carex lasiocarpa

Tudsesiv

Juncus bufonius

Tuekæruld

Eriophorum vaginatum

Tvepibet lobelie

Lobelia dortmanna

Tyndakset gøgeurt

Orchis mascula

Tyndakset star

Carex strigosa

Tysk visse

Genista germanica

Tyttebær

Vaccinium vitisidaea

Tætblomstret hullæbe

Epipactis purpurata

Tørst

Frangula alnus

Udspilet star

Carex extensa

Udspærret annelgræs

Puccinellia distans

Udspærret dværgbunke

Aira caryophyllea

Vadegræs

Spartina x townsendii

Vandkarse

Cardamine amara

Vandkrans

Zannichellia palustris coll.

Vandnavle

Hydrocotyle vulgaris

Vandranke

Luronium natans

Vedvarende måneskulpe

Lunaria rediviva

Vellugtende gulaks

Anthoxanthum odoratum

Vibefedt

Pinguicula vulgaris

Vild gulerod

Daucus carota ssp. carota

Vild hør

Linum catharticum

Vinget perikon

Hypericum tetrapterum

Vintereg

Quercus petraea

Vortebirk

Betula pendula

Vorterod

Ranunculus ficaria

Vårgæslingeblomst

Erophila verna

Vårspergel

Spergula morisonii

Vårstar

Carex caryophyllea

Vårvikke

Vicia lathyroides

Ær

Acer pseudoplatanus

Ørnebregne

Pteridium aquilinum

Østersøhjælme

Ammophila arenaria x Calamagrostis epigeios

Ålegræs

Zostera marina


Liste over naturtyper på EF-habitatdirektivets bilag I

Naturtyper af fællesskabsbetydning, hvis bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder.

Vejledning til fortolkning af hver naturtype er givet i „Fortolkningsmanualen til Den Europæiske Unions Habitater", som er godkendt af komitéen etableret i henhold til artikel 20 (Habitatkomitéen) og udgivet af Den Europæiske Kommission (1).

Koden svarer til NATURA 2000 koden.

Tegnet "*" indikerer prioriterede naturtyper.

1.

Naturtyper i kystegne og Naturtyper med saltpåvirket (halofytisk) vegetation.

11.

Havvand og tidevandsafhængige naturtyper

1110

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

1120

* Posidonia-bevoksninger (Posidonion oceanicae)

1130

Flodmundinger

1140

Mudder og sandflader, der er blottet ved ebbe

1150

* Kystlaguner

1160

Større, lavvandede bugter og vige

1170

Rev

1180

Undersøiske formationer forårsaget af udstrømmende gas

12.

Havklinter og stenede strande

1210

Enårig vegetation på strandvolde

1220

Flerårig vegetation på stenede strande

1230

Klinter med vegetation langs de atlantiske kyster og Østersøkysterne

1240

Klinter med vegetation langs Middelhavskysterne (med endemiske Limonium spp.)

1250

Klinter med endemisk flora langs de makaronesiske kyster

13.

Atlantiske og kontinentale strandenge og marskområder

1310

Vegetation af Salicornia og andre enårige plantearter, der koloniserer mudder og sand

1320

Spartina-flader (Spartinion maritimae)

1330

Atlanterhavs-strandeng (Glauco- Puccinellitalia maritimae)

1340

* Indlands-strandeng

14

Marskområder og strandenge langs Middelhavskysterne og de varme atlantiske kyster

1410

Middelhavs-strandeng (Juncetalia maritimi)

1420

Saltpåvirket krat langs Middelhavskysterne og de varme atlantiske kyster (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Salt- og kvælstofpåvirkede krat (Pegano- Salsoletea)

15.

Indlandssalt - og gipsstepper

1510

* Mediterrane saltstepper (Limonietalia)

1520

* Iberisk gipssteppevegetation (Gypsophiletalia)

1530

* Pannoniske saltstepper og saltmarsk- områder

16.

Boreale øgrupper samt kyster og hævet havbund ved Østersøen

1610

Marine åse der danner øer med sand-, klippe- eller stenstrandsvegetation og sublittoralvegetation i Østersøen

1620

Boreale holme og småøer i Østersøen

1630

* Boreale strandenge ved Østersøen

1640

Boreale sandstrande med flerårig vegetation ved Østersøen

1650

Boreale smalle havarme i Østersøen

2.

Kyst- og indlandsklitter

21.

Kystklitter langs Atlanterhavs-, Nordsø- og Østersøkysterne

2110

Begyndende klitdannelser

2120

Sandklitter i kystbæltet med Ammophila arenaria (hvid klit)

2130

* Stabile kystklitter med urtevegetation (grå klit)

2140

* Stabile kalkfattige klitter med Empetrum nigrum

2150

* Stabile kalkfattige atlantiske klitter (Calluno-Ulicetea)

2160

Klitter med Hippophaë rhamnoides

2170

Klitter med Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Skovbevoksede klitter i de atlantiske, kontinentale og boreale regioner

2190

Fugtige klitlavninger

21A0

Machairs (* i Irland)

22.

Kystklitter langs Middelhavskysterne

2210

Stabile klitter langs kysten med Crucianellion maritimae

2220

Klitter med Euphorbia terracina

2230

Græsklædte klitter med Malcomietalia

2240

Græsklædte klitter med Brachypodietalia og enårige urter

2250

* Kystklitter med Juniperus spp.

2260

Sclerofylkrat med Cisto-Lavenduletalia

2270

* Skovbevoksede klitter med Pinus pinea og/eller Pinus pinaster

23.

Indlandsklitter, som er gamle og kalkfattige

2310

Klithede med Calluna og Genista

2320

Klithede med Calluna og Empetrum nigrum

2330

Indlandsklitter med åbne Corynephorus og Agrostis græsarealer

2340

* Pannoniske indlandsklitter

3.

Ferskvandsnaturtyper

31.

Søer og vandhuller

3110

Oligotrofe søer og vandhuller med meget lavt mineralindhold på sandet jordbund (Littorelletalia uniflorae)

3120

Oligotrofe søer og vandhuller med meget lavt mineralindhold på sandet jordbund i det vestlige middelhavsom- råde med Isoetes spp.

3130

Oligotrofe til mesotrofe søer og vand- huller med vegetation med Littorelletea uniflorae og/eller Isoëto-Nanojuncetea

3140

Kalkrige oligo-mesotrofe søer og vandhuller med bundfæstet vegetation i form af Chara spp.

3150

Naturligt eutrofe søer og vandhuller med vegetation af typen Magnopotamion eller Hydrocharition

3160

Naturligt dystrofe søer og vandhuller

3170

* Mediterrane temporære vandhuller

3180

* Turloughs

32.

Vandløb - vandløbsstrækninger med naturlig eller delvis naturlig dynamik (små, mellemstore og store flodsenge), hvor vandkvaliteten ikke udviser betydelige forringelser

3210

Fennoskandiske naturlige floder

3220

Alpine floder og deres urteagtige bredvegetation

3230

Alpine floder og deres træagtige bredve- getation med Myrmicaria germanica

3240

Alpine floder og deres træagtige bredvegetation med Salix elaeagnos

3250

Permanent vandførende mediterrane floder med Glaucium flavum

3260

Vandløb i lavland eller bjerge med bevoksning af Ranunculion fluitantis og Callitricho-Batrachion

3270

Floder med mudrede bredder tildels med bevoksning af Chenopodion rubri og Bidention

3280

Permanent vandførende mediterrane floder med Paspalo-Agrostidion arter og bredvegetation af Salix spp. og Populus alba

3290

Permanent vandførende mediterrane floder med Paspalo-Agrostidion

4.

Tempererede heder og krat

4010

Nordatlantiske våde heder med Erica tetralix

4020

* Tempererede atlantiske våde heder med Erica ciliaris og Erica tetralix

4030

Europæiske tørre heder

4040

* Tørre kystnære atlantiske heder med Erica vagans

4050

Makaronesiske heder med endemiske arter

4060

Alpine og boreale heder

4070

* Krat med Pinus mugo og Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Subarktisk pilekrat med Salix spp.

4090

Højlands-meditterane heder med endemiske arter af tornblad

5.

Sclerofylkrat (Matorrals)

51.

Submediterrane og tempererede krat

5110

Stabil tørke- og varmetålende vegeta- tion med Buxus sempervirens på klippe skråninger (til dels Berberidion )

5120

Cytisus Purgans vegetation i bjerge

5130

Juniperus communis vegetation på heder eller kalkrige græsarealer

5140

* Cistus palhinhae vegetation på fugtige kystnære heder

52.

Mediterrane skovagtige matorrals

5210

Skovagtige matorrals med Juniperus spp.

5220

* Skovagtige matorrals med Zyziphusspp.

5230

* Skovagtige matorrals med Laurus nobilis

53.

Lavlands-mediterrane og steppelignende krat

5310

Krat med Laurus nobilis

5320

Euphorbia vegetation ved klippekyster

5330

Lavlands-mediterrane ørkenagtige krat

54.

Frygana-vegetation

5410

Frygana-vegetation på klippetoppe i det vest-mediterrane område (Astragalo Plantaginetum subulatae)

5420

Frygana-vegetation med Sarcopoterium spinosum

5430

Endemisk frygana-vegetation med Euphorbio-Verbascion

6.

Naturlig og delvis naturlig græsvegetation

61.

Naturlig græsvegetation

6110

* Kalkrig græsvegetation med Alysso- Sedion albi

6120

* Tørketålende græsvegetation på kalkrig jordbund

6130

Tungmetaltålende græsvegetation med Violetalia calaminariae

6140

Græsvegetation med Festuca eskia på siliciumholdig jordbund i Pyrenæerne

6150

Alpin og boreal græsvegetation på siliciumholdig jordbund

6160

Højlands-iberiske græsvegetation med Festuca indigesta

6170

Alpin og subalpin græsvegetation på kalk

6180

Mesofil makaronesisk græsvegetation

62.

Delvis naturlig tør græs- og krat- vegetation

6210

Delvis naturlig tør græs- og krat vegetation på kalk (Festuca Brometalia) (* vigtige orkidelokaliteter)

6220

* Steppeagtig vegetation af græsser og enårige urter med Thero-Brachypodietea

6230

*Artsrig græsvegetation med Nardus på siliciumholdig jordbund i bjergegne (og områder nedenfor bjergene i det kontinentale Europa)

6240

* Subpannonisk steppeagtig græs- vegetation

6250

* Pannonisk løs med steppeagtig græs- vegetation

6260

* Pannoniske sandstepper

6270

* Fennoskandisk artsrig halvtør græsvegetation i lavlandet

6280

* Nordisk alvar og prækambriske kalkholdige flodklipper

63.

Sclerofyle græsningsskove (dehesas)

6310

Sclerofyle græsningsskove med Quercus spp.

64.

Delvis naturlige fugtige enge med høj urtevegetation

6410

Molinia enge på kalkrige, tørveholdige eller ler- og siltrige jorde (Molinion caeruleae)

6420

Mediterran høj græsvegetation på fugtig jordbund med Molinio- Holoschoenion

6430

Bræmmer med høj urtevegetation på fugtig jordbund på sletter og i bjerge

6440

Enge på flodaflejringer med Cnidion dubii

6450

Nordlige boreale enge på sø- og vand- løbsaflejringer

65.

Mesofil græsvegetation

6510

Høslætenge i lavlandet (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Høslætenge i bjerge

6530

* Fennoskandiske skovenge

7.

Høj- og lavmoser

71.

Sure moser med tørvemosser

7110

* Aktive højmoser

7120

Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig regeneration

7130

Terrændækkende moser (* hvis aktive moser)

7140

Overgangstyper af moser og hængesæk

7150

Lavninger på tørv med Rhynchosporion

7160

Fennoskandiske mineralrige kilder og vældmoser

72.

Kalkrige lavmoser

7210

* Kalkrige lavmoser med Cladium mariscus og arter af Carician davallianae

7220

* Kalkaflejrende vældmoser med tufdannelser (Cratoneurion)

7230

Alkaliske lavmoser

7240

* Alpin pionervegetation med Caricion bicoloris-atrofuscae

73.

Boreale moser

7310

* Aapa moser

7320

* Palsa moser

8.

Klipper og huler

81.

Urer

8110

Siliciumholdige urer i bjergegne indtil snegrænsen (Androsacetalia alpinae og Galeopsietalia ladani)

8120

Kalkrige og calcshist urer i bjerg- og alpine områder (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Vest-mediterrane og soleksponerede urer

8140

Østlige mediterrane urer

8150

Mellemeuropæiske siliciumholdige højlandsurer

8160

* Mellemeuropæiske kalkrige højlands- urer

82.

Vegetation i sprækker på klippe- skråninger

8210

Vegetation i sprækker på kalkrige klippeskråninger

8220

Vegetation i sprækker på siliciumholdige klippeskråninger

8230

Vegetation i sprækker på siliciumholdige klippeskråninger med pionervegetation med Sedo-Scleranthion eller Sedo albi-Veronicion dillenii

8240

* Kalkstensplateauer

83.

Andre naturtyper i klipper

8310

Klippehuler, der ikke er åbne for offent- ligheden

8320

Lavamarker og naturlige kratere

8330

Havgrotter, der står helt eller delvis under vand

8340

Permanente gletschere

9.

Skove

(Delvis) naturlig skovvegetation med hjemmehørende arter, som danner højskov, med typisk underskov, og som opfylder følgende kriterier: Sjældne eller oprindelige og/eller med arter af fællesskabsbetydning

90.

Skove i det boreale Europa

9010

* Vestlig tajga

9020

* Fennoskandiske hemiboreale natur- lige gamle løvfældende skove (Quercus sp., Tilia sp., Acer sp., Fraxinus sp. eller Ulmus sp.) rige på epifytter

9030

* Naturlige skove i tidlige successions- stadier på hævet havbund

9040

Nordiske subalpine/subarktiske skove med Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Fennoskandiske urterige skove med Picea abies

9060

Nåleskove på eller ved åse aflejret af smeltevand

9070

Fennoskandiske græssede skovenge

9080

* Fennoskandiske løvfældende sumpskove

91

Skove i det tempererede Europa

9110

Bøgeskove med Luzulo-Fagetum

9120

Atlantiske bøgeskove på surbund med Ilex sp. og til tider også Taxus sp. i busklaget (Quercion robori-petraeae eller Ilici-Fagenion)

9130

Bøgeskove med Asperulo-Fagetum

9140

Mellemeuropæiske subalpine bøge- skove med Acer sp. og Rumex arifolius

9150

Mellemeuropæiske bøgeskove på kalk med Cephalanthero-Fagion

9160

Subatlantiske og mellemeuropæiske egeskove eller ege-avnbøgeskove med Carpinion betuli

9170

Ege-avnbøgeskove med Galio-Carpinetum

9180

* Skove med Tilio-Acerion på skråninger, urer og i kløfter

9190

Gamle egeskove med Quercus robur på sandsletter med sur jordbund

91A0

Gamle vinter-egeskove med Ilex sp. og Blechnum sp. på De Britiske Øer

91B0

Thermofile askeskove med Fraxinus angustifolia

91C0

* Kaledoniske skove

91D0

* Skovbevoksede tørvemoser

91E0

* Sumpskove med Alnus glutinosa og Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Blandskov med Quercus robur, Ulmus laevis og Ulmus minor, Fraxinus excelsior eller Fraxinus angustifolia langs bred- derne af større floder (Ulmenion minoris)

91G0

* Pannoniske skove med Quercus petraea og Carpinus betulus

91H0

* Pannoniske skove med Quercus pubescens

91I0

* Euro-sibiriske skove med Quercus sp.

91J0

Skove på De Britiske Øer med Taxus baccata

92.

Mediterrane løvskove

9210

* Bøgeskove i Appenninerne med Taxus sp. og Ilex sp.

9220

* Bøgeskove i Appenninerne Abies alba og bøgeskove med Abies nebrodensis

9230

Galicisk-portugisiske egeskove med Quercus robur og Quercus pyrenaica

9240

Iberiske skove med Quercus faginea og Quercus canariensis

9250

Skove med Quercus trojana

9260

Skove med Castanea sativa

9270

Græske bøgeskove med Abies borisii- regis

9280

Skove med Quercus frainetto

9290

Cypresskove (Acero-Cupression)

92A0

Galleriskove med Salix alba og Populus alba

92B0

Bredvegetation med Rhododendron ponticum, Salix sp. o.a., langs temporært vandførende mediterrane vandløb

92C0

Skove med Platanus orientalis og Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Sydlige galleriskove og -krat (Nerio- Tamaricetea og Securinegion tinctoriae)

93.

Mediterrane sclerofylskove

9310

Ægæiske skove med Quercus brachyphylla

9320

Skove med Olea sp. og Ceratonia sp.

9330

Skove med Quercus suber

9340

Skove med Quercus ilex og Quercus rotundifolia

9350

Skove med Quercus macrolepis

9360

* Makaronesiske laurbærskove (Laurus sp., Ocotea sp.)

9370

* Palmelunde med Phoenix sp.

9380

Skove med Ilex aquifolium

94.

Tempererede nåleskove i bjerge

9410

Skove på sur jordbund med Picea sp. i bjerge (Vaccinio-Piceetea)

9420

Alpine skove med Larix decidua og/eller Pinus cembra

9430

Skove med Pinus uncinata i bjerge (*på gips- eller kalkrige substrater)

95.

Mediterrane og makaronesiske nåleskove i bjerge

9510

* Sydappeninske skove med Abies alba

9520

Skove med Abies pinsapo

9530

* (Sub)Mediterrane fyrreskove med endemiske Pinus nigra ssp.

9540

Mediterrane skove med endemiske mesogæiske arter af fyr

9550

Endemiske fyrreskove på De Kanariske Øer

9560

* Endemiske skove med Juniperus spp.

9570

Skove med Tetraclinis articulata

9580

* Mediterrane skove med Taxus baccata

(1) „Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR15", vedtaget af Habitatkomiteen den 26 april 1996, Europakommissionen, DG XI


Liste over foreslåede EF-habitatområder i Danmark, juni 1998

Nr.

Områdenavn

Areal (ha)

1

Skagens Gren

575

2

Råbjerg Mile og Hulsig Hede

4462

3

Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose

2326

4

Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å’s udløb

4456

5

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb

1006

6

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å’s udløb

352

7

Rubjerg Knude og Lønstrup Klint

292

8

Åsted Ådal

124

9

Strandenge på Læsø og havet syd herfor

66238

10

Holtemmen, Højsande og Nordmarken

713

11

Solsbæk

33

12

Store Vildmose

1853

13

Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand

1094

14

Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

68490

15

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal

18858

16

Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

44742

18

Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov

7824

20

Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

8127

21

Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

937

22

Kielstrup Sø

509

23

Vullum Sø

72

24

Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø

5701

25

Vangså Hede

1406

26

Ålvand Klithede og Førby Sø

838

27

Hvidbjerg Å, Ovesø og Ørum Sø

1572

28

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

25386

29

Dråby Vig

1680

30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal

19446

31

Kås Hoved

396

32

Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

1115

33

Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

676

34

Brandstrup Mose

52

35

Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker

1524

36

Nipgård Sø

50

37

Rosborg Sø

74

38

Bredsgård Sø

172

39

Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber

318

40

Karup Å

1108

41

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

2163

42

Anholt og havet nord for

13357

43

Søer og moser i Løvenholm Skov

143

44

Stubbe Sø

778

45

Gudenå og Gjern Bakker

815

46

Tved Kær

6

47

Sydlige Helgenæs

141

48

Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

4470

49

Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

5570

50

Yding Skov og Ejer Skov

130

51

Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

15663

52

Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

42549

53

Skørsø

12

54

Skånsø og Tranemose

84

55

Venø, Venø Sund

2926

56

Sønder Feldborg Plantage

120

57

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø

1720

58

Nissum Fjord

10967

59

Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord

6903

60

Borris Hede

4758

61

Skjern Å

2588

62

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

27684

63

Mose ved Karstoft Å

26

64

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

2349

65

Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat

2221

66

Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær

1049

67

Skove langs nordsiden af Vejle Fjord

2542

68

Munkebjerg Strandskov

307

69

Højen Bæk

180

70

Øvre Grejs Ådal

886

71

Randbøl hede og klitter i Frederikshåb Plantage

943

72

Blåbjerg Egekrat

65

73

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

11636

74

Hedeområder ved Store Råbjerg

623

75

Vejen Mose

461

76

Nørrebæk ved Tvilho

42

77

Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde

1003

78

Vadehavet

134721

79

Sneum Å og Holsted Å

361

80

Kongeå

805

81

Pamhule Skov og Stevning Dam

1091

82

Lindet Skov. Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

2325

83

Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov

864

84

Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark

1322

85

Bolderslev Skov og Uge Skov

154

87

Frøslev Mose

409

88

Kongens Mose og Draved Skov

783

89

Sølsted Mose

155

90

Vidå, Rudbøl Sø og Magisterkogen

386

91

Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand

2202

92

Æbelø, havet syd for og Nærå

11275

93

Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø

4215

94

Odense Fjord

5047

95

Røjle Klint og Kasmose Skov

178

96

Lillebælt

35043

97

Urup Dam

21

98

Odense Å

234

99

Østerø Sø

57

100

Vresen

3775

101

Kajbjerg Skov

294

102

Søer ved Tårup og Klintholm

38

103

Storelung

28

104

Skove og søer syd for Brahetrolleborg

1965

105

Arreskov Sø

473

106

Store Øresø, Sortesø og Iglesø

16

107

Bøjden Nor

114

108

Maden på Helnæs og havet vest for

2045

109

Vestlige del af Avernakø

124

110

Stenrev sydøst for Langeland

1484

111

Sydfynske Øhav

44978

112

Hesselø med omliggende stenrev

2815

113

Gilbjerg Hoved

40

114

Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

891

115

Gurre Sø

448

116

Rusland

248

117

Gribskov

6049

118

Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

4760

119

Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

2044

120

Roskilde Fjord

13334

121

Kattehale Mose

8

122

Bøllemose

20

123

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

1987

124

Vasby Mose og Sengeløse Mose

109

125

Brobæk Mose og Gentofte Sø

46

126

Saltholm og omliggende hav

7218

127

Vestamager og havet syd for

6179

128

Ejby Ådal og omliggende kystskrænter

36

129

Hjortesø og Hjortesø Mose

13

130

Ølsemagle Strand og Staunings Ø

538

131

Køge Å

59

132

Tryggevælde Ådal

347

134

Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

4004

135

Sejerø Bugt og Saltbæk Vig

43912

136

Udby Vig

382

137

Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å

3398

138

Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken

3262

139

Allindelille Fredskov

114

140

Bagholt Mose

14

141

Nordlige del af Sorø Sønderskov

81

142

Sø Torup Sø og Ulse Sø

118

143

Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø

17357

144

Skove ved Vemmetofte

163

145

Holmegårds Mose

328

146

Rådmandshave

62

147

Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

32148

148

Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

16906

149

Kirkegrund

967

150

Klinteskoven

999

151

Lekkende Dyrehave

33

152

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand

77837

153

Maltrup Skov

2

154

Horreby Lyng

257

155

Krenkerup Haveskov

20

156

Maribosøerne

3806

157

Halsted Kloster Dyrehave

5

158

Nakskov Fjord

8221

160

Hammeren og Slotslyngen

549

161

Gyldenså

14

162

Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne

6086

163

Kystskrænter ved Arnager Bugt

20

164

Dueodde

253

165

Kims Ryg

1119

166

Herthas Flak

856

168

Læsø Trindel og Tønneberg Banke

3618

169

Store Middelgrund

721

170

Briseis Flak

446

171

Schultz Grund

2369

172

Ryggen

437

173

Bredegrund

856

174

Hatter Barn

633

175

Broen

588

176

Havet omkring Nordre Rønner

14990

177

Mågerodde og Karby Odde

497

178

Kimmelkær Landkanal

3

179

Stege Nor

569

180

Oreby Skov

29

181

Silkeborgskovene

1455

182

Overdrev på Nordsamsø

208

183

Holtug Kridtbrud

5

184

Lyngby Hede og Lillehav

2486

185

Lild Strand og Lild Strandkær

749

187

Korsø Knude

20

188

Husby Sø og Nørresø

352

189

Lilleskov og Troldsmose

105

190

Esrum Sø

1777

191

Nedre Mølleådal

67

192

Busemarke Mose og Råby Sø

241

193

Ejstrup Klit og Egvands Bakker

1295

194

Suså

102

195

Røsnæs og revet vest for

360

196

Lønborg Hede

353

197

Husby Klit

493

198

Vallø Dyrehave

64

199

Kongens Lyng

2

200

Augustenborg Skov

32

201

Mandbjerg Skov

59

Foreslåede EF-habitatområder, juni 1998, i alt 10.256 km2


Litteratur og andre kilder

Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder). Bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998. Miljø- og Energiministeriet.

Fortolkningsmanual til danske naturtyper omfattet af EF-habitatdirektivets bilag I. 1999. Miljø- og Energiministeriet. Skov- og Naturstyrelsen.

Interpretation Manual of European Union Habitats, HAB 96/2 FINAL – EN, Version EUR 15. European Commission. DGXI – Environment, Nuclear Safety and Civil Protection. Nature protection, coastal zones and tourism.

Rådets Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. (Populært kaldet EF-habitatdirektivet)

Rådets Direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF). (Populært kaldet EF-fuglebeskyttelsesdirektivet)

Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om NATURA 2000: http://natura2000.sns.dk

Alle ovennævnte kilder kan ses via hjemmesiden.


* angiver naturtyper, som EU prioriterer at beskytte.
[Tilbage]