Indhold, Skov- og Naturstyelsen
Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside

Danske naturtyper

Indholdsfortegnelse

Forord

NATURA 2000

Beskrivelse af naturtyperne

1110

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

1130

Flodmundinger

1140

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

1150

* Kystlaguner og strandsøer

1160

Større lavvandede bugter og vige

1170

Rev

1180

Boblerev

1210

Enårig vegetation på stenede strandvolde

1220

Flerårig vegetation på stenede strande

1230

Klinter eller klipper ved kysten

1310

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

1320

Vadegræssamfund

1330

Strandenge

2110

Forstrand og begyndende klitdannelser

2120

Hvide klitter og vandremiler

2130

*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)

2140

*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

2160

Kystklitter med havtorn

2170

Kystklitter med gråris

2180

Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

2190

Fugtige klitlavninger

2250

*Kystklitter med enebær

2310

Indlandsklitter med lyng og visse

2320

Indlandsklitter med lyng og revling

2330

Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene

3110

Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)

3130

Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden

3140

Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

3160

Brunvandede søer og vandhuller

3260

Vandløb med vandplanter

3270

Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter

4010

Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

4030

Tørre dværgbusksamfund (heder)

5130

Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter

6120

*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

6210

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

6230

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

6410

Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

6430

Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

7110

*Aktive højmoser

7120

Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

7140

Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

7150

Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv

7210

*Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe

7220

*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

7230

Rigkær

8220

Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter

8330

Havgrotter, der står helt eller delvis under vand

9110

Bøgeskove på morbund uden kristtorn

9120

Bøgeskove på morbund med kristtorn

9130

Bøgeskove på muldbund

9150

Bøgeskove på kalkbund

9160

Egeskove på mere eller mindre rig, ofte vandlidende jordbund

9170

Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne

9180

*Blandskove med ær, ask, elm eller lind på skråninger

9190

Stilkegeskove og krat på mager sur bund

91D0

*Skovbevoksede tørvemoser

91E0

*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Vejledning til identifikation af danske naturtyper på EF-habitatdirektivet

Danske og videnskabelige artsnavne på planter

Liste over naturtyper på EF-habitatdirektivets bilag I

Liste over foreslåede EF-habitatområder i Danmark, juni 1998

Litteratur og andre kilder