Flodmundinger, Skov- og Naturstyelsen
Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside

Danske naturtyper

Flodmundinger

1130 Flodmundinger

[Billede: Her ses Skjern Å’s udløb i Ringkøbing Fjord]

Skjern Å’s udløb i Ringkøbing Fjord, Vestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Flodmundinger omfatter de nedre, udvidede dele af floder eller som i Danmark de udvidede udmundinger af store åer. Det er indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er stor, ligesom flodmundingerne generelt er påvirket af tidevand undtagen omkring Østersøen og de indre danske farvande. Opblandingen af ferskvand og saltvand og nedsat strømhastighed i ly af udmundingen fører til aflejring af fine ler- og sandpartikler, som ofte danner udstrakte mudder- og sandflader, der er blottede ved ebbe. Aflejringerne kan føre til dannelse af delta.

Typiske arter

Bundfæstede alger og bevoksninger med ålegræs med f.eks. dværgbændeltang. I flodmundinger med brakvandsvegetation findes alm. havgræs og vadegræs, og i flodmundinger omkring Østersøen forekommer både ferskvands- og brakvandsarter, f.eks. arter af kogleaks, star, tusindblad, vandaks og tagrør. Det bundlevende dyreliv udgøres af bl.a. krebsdyr, muslinger og snegle. Naturtypen udgør vigtige fødeområder for mange fuglearter.

Udbredelse

Naturtypen forekommer enkelte steder i Danmark, f.eks. dele af Randers Fjord og Flasken ved Reersø i Vestsjælland.