Fugtige klitlavninger, Skov- og Naturstyelsen
Retur til styrelsens hjemmeside

Skov- og Naturstyrelsen

Retur til Miljø- og Energiministeriets hjemmeside

Danske naturtyper

Fugtige klitlavninger

2190 Fugtige klitlavninger

[Billede: Her ses en klitsø]

Klitsø. Vandplasken ved Kærsgård Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund.

Fugtige eller vanddækkede klitlavninger rummer mange plantearter. Naturtypen er meget varieret og særegen og omfatter en række forskellige undertyper såsom klitsøer, rørsumpe i klitlavninger, fugtige græs- og sivbevoksede områder og kær. Naturtypen trues, når grundvandstanden sænkes. Krat af gråris betragtes som en selvstændig naturtype (naturtype 2170), selvom de også findes i klitlavninger.

Typiske arter

  • I klitsøer vandplanter som kransnål- alger, hestehale og vandaks.
  • I rørsump tagrør, strandkogleaks og an- dre store halvgræsser.
  • I klitlavninger på fugtigt sand tudsesiv, tusindgyldenarter, søpryd og vand- navle.
  • I kær rig- og fattigkærsurter og græsser samt gråris og evt. rosmarinpil.
  • I lidt tørrere klitlavninger diverse eng- og overdrevsarter samt gråris.

Udbredelse

Naturtypen findes hovedsageligt i klitområder langs den jyske vestkyst. Eksempler på naturtypen findes ved Skagen, Vandplasken i Nordvestjylland, Hanstholm Reservatet i Thy og på Fanø.