Retur til styrelsens hjemmeside

 

Beskyt den vilde flora langs kysterne


Rynket Rose
– en trussel mod vore kysters vilde flora

Rynket Rose (Rosa rugosa)

Rynket Rose (Rosa rugosa) er egentlig en smuk busk med røde eller hvide blomster, en kraftig og dejlig duft samt flotte og nyttige hyben. Jeg tror, at de fleste danskere har et positivt forhold til denne busk, ja mange forbinder den vel med den danske sommer og vor smukke kystnatur.

Men Rynket Rose er desværre også en "ulv i fåreklæder". I de seneste årtier har den invaderet meget store kystområder og her har den fortrængt gamle, artsrige og værdifulde danske plantesamfund. Og det er ikke kun plantesamfundene der fortrænges. Til en alsidig flora knytter der sig en ligeså alsidig fauna.

Rynket Rose, der er indført som prydplante fra Østasien, vokser ikke i fællesskab med andre planter eller buske. Den bemægtiger sig hele arealet. Den finder sig til rette næsten overalt langs vore kyster, og breder sig år for år over større og større arealer og indskrænker derved den plads, der er til rådighed for de hjemmehørende arter og i øvrigt også for menneskene.

Men andre ord: Rynket Rose gør vor kystnatur fattigere på både flora og fauna og på naturoplevelser. Hvis vi ikke gør noget, er der fare for, at den internationalt værdifulde og unikke danske kystnatur for alvor forringes.

Regeringen har vedtaget en handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Formålet med handlingsplanen er at standse tabet af biologisk mangfoldighed inden 2010. I planen indgår bl.a. en strategi for, hvordan vi hindrer udbredelsen af de såkaldte invasive arter som f.eks. Rynket Rose, der er indført fra udlandet og som spreder sig i naturen på bekostning af artsrige og hjemmehørende plantesamfund.

Efter handlingsplanen skal myndighederne koordinere indsatsen imod de invasive arter og formidle oplysning herom. I den forbindelse er det vigtigt, at frivillige organisationer, lodsejere og lokale initiativer inddrages såvel ved overvågning som bekæmpelse. Derfor ser jeg det som noget meget positivt, at dette hæfte er blevet til i bredt samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen.

Dette hæfte kan give råd om, hvordan spredningen af Rynket Rose i Danmark kan standses. Om muligt må vi søge at fjerne bevoksninger de steder, hvor der allerede er sket skade. Vi må også alle lære at tænke os om, inden vi foretager plantninger i det åbne land, og f.eks. anvende hjemmehørende og egnskarakteristiske plantearter, der er tilpasset den danske natur, i stedet for de indførte og aggressive arter.

Mit håb er, at denne pjece kan medvirke til, at vi også i fremtiden kan opleve det størst mulige flor af vilde danske blomster langs vore smukke kyster.

Hans Chr. Schmidt, Miljøminister

Hans Chr. Schmidt Miljøminister