Retur til styrelsens hjemmeside

 

Beskyt den vilde flora langs kysterne


Hæftets formål og indhold

Formål og indhold
Formålet med dette hæfte er at gøre opmærksom på den stadig stigende udbredelse af Rynket Rose langs vore kyster og skabe en forståelse for, at det er nødvendig at kontrollere plantens udbredelse.

Den danske kystflora er enestående og af international værdi. Inden for et lille geografisk område findes en alsidighed som ikke mange steder. (Se side 8). Vi må derfor søge at standse den videre spredning af Rynket Rose og så vidt mulig søge at fjerne den fra arealer, hvor den allerede har fortrængt eller truer værdifulde, vilde plantesamfund. (Se side 18).

Rynket Rose kan betegnes som en invasiv planteart, der ofte også kaldes landskabsukrudt. Det gælder også andre arter f.eks. Kæmpe-Bjørneklo, Glansbladet Hæg, Japan Pileurt, Kæmpe- Pileurt og Bjerg-Fyr. Hvis der skal plantes i det åbne land eller f.eks. i udkanten af byområder, bør disse plantearter derfor ikke anvendes. (Se side 12). Man bør i stedet anvende hjemmehørende plantearter, der er karakteristiske for den pågældende egn, og som ikke breder sig på bekostning af de vilde plantesamfund (Se side 14).

Lovgivningen
Efter naturbeskyttelsesloven § 8 og 15 er der en særlig beskyttelse af arealer gældende op til 300 meter fra stranden. Her må man som hovedregel ikke ændre på den hidtidige tilstand, f.eks. ved tilplantning eller beplantning med buske og træer. Det er vedkommende amt, der efter §15 i givet fald skal give tilladelse til ændringer. Efter naturbeskyttelseslovens § 3 gælder det samme for heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev.

Den stadige udbredelse af Rynket Rose er også et problem i forhold til EF's Habitatdirektiv, hvor der er udpeget særlige habitatområder for at beskytte naturtyper og arter, der kan sikre den europæiske biologiske mangfoldighed. En invasion af Rynket Rose i sådanne områder vil ikke kun nedbringe antallet af arter, men ofte også helt ændre den naturtype, som skal beskyttes.

Hvem henvender dette hæfte sig til?
Det er vigtigt, at en beplantning langs vore kyster er i harmoni med naturen og det uanset, om områderne er beskyttet eller ej. Hæftet henvender sig derfor til alle, der enten selv foretager nye plantninger i kystområderne eller har indirekte indflydelse på plantninger. Det henvender sig også til alle, der er beskæftiget med vedligeholdelse og fornyelse af gamle plantninger, hvor der netop kan være mulighed for at udskifte uønskede og aggressive plantearter med arter, der er hjemmehørende på den pågældende egn.

Størst indflydelse på nye plantninger har ejere og forvaltere af arealer f.eks. sommerhusejere, ejere af helårshuse, campingpladsejere, landmænd, kommuner, amter og en række statslige myndigheder herunder vejmyndigheder, forsvaret og statsskovdistrikter. De vigtigste rådgivere er landbrugs- og jagtkonsulenter, have- og landskabsarkitekter og – ikke mindst – planteskoler, hvor især mange private søger rådgivning om valg af nye planter.

Endelig henvender hæftet sig selvfølgelig til alle, der gør en aktiv indsats for bevaring af den danske natur, og som holder et vågent øje med naturens udvikling, f.eks. medlemmer af frivillige foreninger.

Der er ingen tvivl om, at en effektiv kontrol med Rynket Roses udbredelse kun kan ske i forståelse og samarbejde mellem mange parter, herunder private jordejere, organisationer og offentlige myndigheder.

Rynket Rose spreder sig inden for alle danske kysttyper – fra den bornholmske klippekyst (øverst) til vestjyske klitområder (nederst). Alle steder fortrænger planten de oprindelige plantesamfund. I de ofte invaderede strand- og klitområder findes f.eks. naturligt hjemmehørende arter som Strand-Mandstro, Blodrød Storkenæb, Gul Evighedsblomst og Strandkål. Disse arter har gennem en lang tidsperiode tilpasset sig klima- og jordbundsforhold i indbyrdes konkurrence om lys, næringsstoffer og plads. Arterne findes kun på kystnære og lysåbne arealer og kan ikke klare sig i konkurrencen med Rynket Rose.

Rynket Rose spreder sig inden for alle danske kysttyper – fra den bornholmske klippekyst (øverst) til vestjyske klitområder (nederst). Alle steder fortrænger planten de oprindelige plantesamfund.
I de ofte invaderede strand- og klitområder findes f.eks. naturligt hjemmehørende arter som Strand-Mandstro, Blodrød Storkenæb, Gul Evighedsblomst og Strandkål. Disse arter har gennem en lang tidsperiode tilpasset sig klima- og jordbundsforhold i indbyrdes konkurrence om lys, næringsstoffer og plads. Arterne findes kun på kystnære og lysåbne arealer og kan ikke klare sig i konkurrencen med Rynket Rose.