Retur til styrelsens hjemmeside

 

Beskyt den vilde flora langs kysterne


Lidt om Rynket Rose

Rynket Rose. Fordele og ulemper
Rynket Rose har mange positive sider. Den er smuk, hårdfør og anvendelig til mange formål – ikke mindst den populære og kendte anvendelse af hyben til marmelade. Herfra også det populære navn Hybenrose.

På den anden side har plantens udbredelse i den danske natur betydet, at en lang række planter, med andre æstetiske og praktisk anvendelige værdier, må vige pladsen. En samlet opgørelse af gevinster og tab for den danske natur falder ikke ud til fordel for Rynket Rose.

En smuk plante
Rynket Rose har fået sit navn efter de karakteristiske "rynkede" blade og blomster (se hæftets bagside). Den fremtræder som en stærk grenet busk, der kan blive op til 2 meter høj på gode jorder, men normalt under en halv meter i klitområder.

Blomsterne er store, 6-8 cm i tværmål. Blomsterbladene er krøllede som silke og med røde – eller sjældnere – hvide blomster, der har en kraftig duft.

Rynket Rose må ikke forveksles med Klit-Rose på grund af dens store udbredelse i klitområderne. Den naturligt hjemmehørende Klit-Rose har mindre og sorte hyben samt hvide blomster.

Stor formerings- og tilpasningsevne
Rynket Rose formerer sig med frø. Når den først er etableret på en lokalitet, spredes den hurtigt ved hjælp af rodudløbere. I løbet af få år kan den danne store og tætte bestande, som udelukker stort set alle andre plantearter.

En enkelt plante kan dække meget store arealer, formentlig flere hundrede kvadratmeter. Hvis rodudløbere knækkes kan de spredes, f.eks. via vand og vind, og nye planter kan etableres fra små rodstykker. Frøene spredes især af mennesker og dyr. Fugle holder meget af frøene, der kan klare en tur gennem deres fordøjelsesystem. Frøene tåler tillige saltvand og kan flyde på vandet i flere uger. Hybenet kan flyde i op til 40 uger (hyben fra Hunde-Rose og Klit-Rose kan højst holde sig flydende i 16 uger). Rynket Rose kan derfor nemt sprede sig til andre kystområder, øer og holme. Denne måde at sprede frøene på regnes for hovedårsagen til plantens succes i kystområderne.

Rynket Rose kan desuden trives på alt slags jord – ler- og kalkjord, våd tørvejord og sandede og stenede strandområder. Den er dog udpræget lyskrævende og ikke i stand til at etablere sig i skygge, f.eks. under tætte trækroner.

Lidt historie
Planten blev indført til Danmark i 1800-tallet som prydplante fra det nordøstlige Asien, hvor den især vokser på sand- og grusstrande ved havkysterne.

Rynket Rose blev første gang fundet forvildet i den danske natur i 1875. Den fik for alvor fat i naturen i forbindelse med de store sommerhusudstykninger fra 1950-erne, der oftest var lokaliseret på magre kystjorder.

Her blev den anvendt som en smuk, nøjsom og hårdfør busk, ikke alene som almindelig haveplante, men også meget ofte som læ- og hegnsplante i skel. Herfra kunne den frit brede sig over udyrkede naboområder, f.eks. sandstrande, klitter, strand- enge og strandoverdrev. Det ses tydeligt, at bevoksningerne generelt er størst nær sommerhusområder.

Det har tidligere også været almindeligt at plante Rynket Rose i vildtremiser, især på magre jorder i kystområderne.

Mange anvendelser
Rynket Rose er en nyttig plante, der har været anvendt til mange formål.

De store, saftige og røde hyben er meget velegnede til marmelade, heraf også kaldenavnet Hybenrose. Hyben indeholder ca. fem gange så meget c-vitamin som citrusfrugterne. Den har haft mange kommercielle anvendelser: udvinding af duftstoffer og farvestoffer, til lægemidler og vitaminpræparater ligesom man har isoleret gener, der medfører resistens overfor plan- tesygdomme. Den har også været anvendt i forædlingsarbejdet med haveroser, hvor man har søgt at udnytte dens æstetiske og hårdføre egenskaber.

Rynket Rose spreder sig ved hjælp af frø og rodskud. Der kendes eksempler på, at en enkelt eller få planter ved hjælp af rodskud har dannet krat på flere hundrede kvadratmeter. Under jordoverfladen dannes et tæt net af kraftige rødder.

Rynket Rose spreder sig ved hjælp af frø og rodskud. Der kendes eksempler på, at en enkelt eller få planter ved hjælp af rodskud har dannet krat på flere hundrede kvadratmeter. Under jordoverfladen dannes et tæt net af kraftige rødder.

Fra Korevlerne i Odsherred. I forgrunden ses en alsidig vild flora med bl.a. Gul Evighedsblomst, Smalbladet Timian og Harekløver. I baggrunden til venstre ses et krat med Rynket Rose. Krattet har en tilvækst på 3-5 meter pr. år. Hvis krattets udbredelse ikke bekæmpes vil det brede sig over hele området i løbet af ca. 10 år og den vilde flora vil forsvinde

Fra Korevlerne i Odsherred. I forgrunden ses en alsidig vild flora med bl.a. Gul Evighedsblomst, Smalbladet Timian og Harekløver. I baggrunden til venstre ses et krat med Rynket Rose. Krattet har en tilvækst på 3-5 meter pr. år. Hvis krattets udbredelse ikke bekæmpes vil det brede sig over hele området i løbet af ca. 10 år og den vilde flora vil forsvinde.