Retur til styrelsens hjemmeside

 

Beskyt den vilde flora langs kysterne


Plantninger i harmoni med omgivelserne

Forskellige typer af plantninger
Der kan ikke gives præcise anvisninger på hvilket plantemateriale, der skal anvendes ved forskellige typer af nye plant- ninger i det åbne land. Det afhænger af mange faktorer: plantningernes funktion (læ, jagtformål etc.) egnens karakteristiske plantearter, jordbundsforhold, klima etc.

Der er også andre hensyn at tage end anvendelsen af plantemateriale f.eks. plantningernes udformning og hensynet til omgivelserne, naturen og kulturhistorien.

Sammenfattende kan der gives følgende anbefalinger:

  • Invasive urter og buske bør ikke anvendes. Det samme gælder urter og buske, som man har mistanke om kan udvikle sig som invasive. Se skemaet side 13.
  • Der bør anvendes hjemmehørende og egnskarakteristiske plantearter. Se skemaet side 14.
  • Der bør indgå hensyn til planternes nytteværdi for den vilde fauna f.eks. deres værdi som foder og skjul.
  • Der bør indgå kulturhistoriske hensyn til stedets karakteristiske og historiske bevoksninger: f.eks. levende hegn, bevoksninger i skel, skove, vejplantninger, alléer og naturlig opvækst (f.eks. på skrænter, langs vådområder og vandløb).
  • Nye plantninger bør indpasses i og styrke oplevelsen af de kulturhistoriske miljøer og helheder.
  • Der bør indgå æstetiske hensyn, så nye plantninger indgår på harmonisk måde i omgivelserne og tager hensyn til f.eks. terrænforhold og stedets øvrige bevoksninger (deres form, volumen og arter af træer og buske).

Nye bevoksninger må styrke det karakteristiske danske landskab med dets traditionelle natur- og kulturværdier. Nye beplantninger må så vidt muligt bygge videre på en egns karakteristiske og historiske bevoksningsmønstre, både hvad angår valg af plantearter og plantningernes placering og udformning. Bevoksningerne i det danske landskab er resultatet af en historisk udvikling og består af mange natur- og kulturhistorisk værdifulde bevoksninger f.eks. levende hegn, vejplantninger, alléer, gamle bondeskove og bevoksninger, der er tilknyttet jorder, der aldrig har været opdyrket såsom skrænter, arealer langs vandløb og vådområder. Til alle disse naturtyper knytter sig en værdifuld og traditionel dansk flora og fauna.

Nye bevoksninger må styrke det karakteristiske danske landskab med dets traditionelle natur- og kulturværdier. Nye beplantninger må så vidt muligt bygge videre på en egns karakteristiske og historiske bevoksningsmønstre, både hvad angår valg af plantearter og plantningernes placering og udformning. Bevoksningerne i det danske landskab er resultatet af en historisk udvikling og består af mange natur- og kulturhistorisk værdifulde bevoksninger f.eks. levende hegn, vejplantninger, alléer, gamle bondeskove og bevoksninger, der er tilknyttet jorder, der aldrig har været opdyrket såsom skrænter, arealer langs vandløb og vådområder. Til alle disse naturtyper knytter sig en værdifuld og traditionel dansk flora og fauna.

Smukt hegn af Slåen.

Smukt hegn af Slåen.